Yesevîzâde Alparslan Yasa Tüm Köşe Yazıları

356 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (30)

16. asrın sonlarında, (herhâlde çok yıpranmış olduğundan) yıktırılıp 1596'da tekrâr binâ edildi. Müteâkiben, devir devir, tâmirât ve tâdilât geçirmiye devâm etti ve nihâyet Abdülmecîd Han merhûm tarafından yıktırılıp (18461849'da) bütün Ayasofya'nın restorasyonun kendisine tevdî edildiği- İsviçreli Fossati ve ekibine, -Tanzîmât üslûbunda, yânî Şark

Bugün
10 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (29)

(4.1.2012; https:www.berlinturk.comdenode14857; 29.8.2022) Ayasofya Şadırvanı'ndaki restorasyon çalışmalarından Ocak 2012'deki bir intibâ... (Şadırvan'ın restorasyonu hakkında tafsîlât için, bu çalışmalara katılmış olan Esengül Yıldız-Altunbaş'ın makâlesine mürâcaat edilebilir: "Ayasofya, I. Mahmud Şadırvanı 2011 Yılı Restorasyonu", Uluslararası İs

05.12.2022
17 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (28)

(Ceyda Muslu'nun haberi, 10.3.2021; https:www.trthaber.comhaberkultur-sanatayasofya-camiinin-hat-levhalari-belgeleniyor-563413.html; 16.10.2022) Ak Parti Hükûmetleri ve hamiyetli idâreciler, Ayasofya'daki Müslüman eserlerini restore etmek için âdetâ bir seferberlik başlatmışlar ve bu eserleri, olabildiğince, asıl hâllerine döndürmüşlerdir. Bu mevzû

04.12.2022
14 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (27)

(CNN Türk, 26.2.2018; https:www.cnnturk.comseyahatayasofya-ile-ilgili-bilmeniz-gereken-her-seypage51; 2.10.2022) Ayasofya Câmii "Bizans Müzesi"ne tahvîl edilmek gibi büyük bir zulme dûçâr olunca, Ayasofya'nın dâhilindeki veyâ külliyesindeki bütün Müslüman eserleri gibi, Muvakkithâne de, bu darbeden büyük zarâr gördü... Ön cephesindeki tente bile, b

03.12.2022
12 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (26)

Yukarıda, Muhtar Yahya Dağlı'nın muhtelif kitâbî kaynaklardan derleyip 1948'de neşrettiği İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mâni Katarları kitabından bahsetmiştik. Bu eserde, maâlesef, Eyice'nin bahsettiği "İmâret Faslı" bulunmuyor. "Tamâmı on iki dörtlük" ve "muhtemelen 18. asrın ikinci yarısına" âid olan bu destan da, Eyice'nin makâlesine d

02.12.2022
13 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (25)

Bu vesîleyle, Ayasofya Deposu'ndaki fecî vazıyet hakkında 7 Kasım 2005 târihli Milliyet'te intişâr eden bir haberi esefle naklediyoruz: "Milliyet, Ayasofya'nın deposuna girdi. Amforalar, çiniler, kilise malzemeleri, mezar taşları, Bizans ve Osmanlı seramikleri gibi tarihi eserler depoya atılmış, toz ve pislik içinde yıpranmaya bırakılmış. "Ayasofya

01.12.2022
10 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (24)

Rahmetli Abdülmecîd Han'ın hakârete uğrıyan, depoda yerlerde sürünen, yok olmıya terkedilen mozaik tuğrası Ayasofya'yı Şeyhülislâm Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi'nin bağışıyle- bir baştan bir başa restore ettiren, ona yeni Medrese binâsı, yeni Hünkâr Mahfili, kubbeli Muvakkithâne gibi- yeni eserler katan rahmetli Abdülmecîd Han'ın -tahkîr edilerek A

29.11.2022
18 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (23)

Öteden beri benimle berâber bu işe sarf-ı zihn eden yüksek mühendis Ekrem Hakkı ve tüccârdan Nazîf Beyler, îcâb eden parayı hasbetenlillâh vererek, Ekrem Beyin nezâreti altında levhalar ta'mîr edildi. Yine o zât-ı ekremin himmetile, Levhalar, bikeremihilkerîm ... 28 kânûn-ı sânî 1949 (22 rebîülevvel 1368) de, elvâh-ı şerîfe yerlerine asıldı. Ekrem

28.11.2022
21 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (22)

Kemalist Rejimin, Ayasofya Câmii'ndeki Müslüman eserlerinin mühim bir kısmını yavaş yavaş harâb olmıya terkettiğine dâir tesbîtimizin mühim bir şâhidi de, rahmetli Semavi Eyice'dir. Ölümünden birkaç sene evvel (2015'te) Beşir Ayvazoğlu'na verdiği mülâkâtta, bizzât şâhid olduğu veyâ dolaylı olarak tâkîb ettiği bu vâkıaya temâs ediyor, bu meyânda Kaz

27.11.2022
15 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (21)

Ayasofya eşyâlarındaki tahrîbât Ayasofya'daki Müslüman eserleri üzerinde şâyân-ı takdîr tedkîkler yapmış Türk San'ati Târihçisi Âzâde Akar, 1971'de, esefle soruyor ve cevâb veriyor: "Ayasofyada 500 senelik Osmanlı Devrinin hâtıralarını taşıyan eşya ne olmuştur "Mimariye dahil olmayan, fakat cami karakterini tamamlayan rahneler, asma kandiller, kand

26.11.2022
24 0 0