"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Vehbi Tülek Tüm Yazıları

648 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Arkadaşın için, tatlı ve serin su gibi ol!"

"İnsanlarla arkadaşlık yaptığın zaman, her arkadaş için, sanki kölesi olan bir genç ol!.." Zeynüddîn Muhammed el-Hatîb hazretleri hadîs âlimi ve hatiptir. 863'te(m. 1459) Şam'da doğdu. Burhâneddin İbrahim en-Nâcî'nin derslerine devam ederek icazet aldı. Hocasının vefatından sonra Şam Emeviyye Camii'nde hadis okuttu ve vaaz verdi. 929'da (m. 1523)

Bugün
1 0 0

Nefs, dâima Allah'a isyan etmek ister!

İnsanın nefsi, kendisinin saadete kavuşmasına mâni olan bir düşmandır. Burhânüddîn İbrâhîm Kerekî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 835 (m. 1432)'de Kahire'de doğdu. İbn-i Hacer Askalânî, İbnü'l-Hümâm, Şemseddin Sehâvî gibi birçok âlimden ders ve icazet alarak müderrislik ve İbn-i Tolun Camii'nde imamlık görevine getirildi. 922 (m. 1516)'da vefat

17.04.2021
2 0 0

Ruhun mahiyetini bilmek imkânsızdır!

"Ruh hakkında soranlara de ki: Ruh Rabbimin işlerindendir, size az bilgi verildi." Âtıfzâde Hüsâmeddin Efendi 146. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1213'te (m. 1799) İstanbul'da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra Encümen-i Dâniş ve Meclis-i Maârif üyeliği, Meclis-i İntihâb-ı Nüvvâb-ı Şer' reisliği, nihayet Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1288'de (m.

16.04.2021
0 0 0

"Kıyâmet günü, en önce ben şefaat edeceğim..."

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Ümmetimden, günahları çok olanlara şefaat edeceğim." Şemsüddin Muhammed İbnül-Cezerî hazretleri hadîs ve kıraat âlimidir. Aslen Cizreli olup 751'de (m. 1350) Şam'da doğdu. Burada ilim tahsilinden sonra Antakya'ya, oradan Bursa'ya gitti. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'den büyük ilgi gördü. İstanbul kuşatmasında ve N

15.04.2021
4 0 0

Bir müminin karnını doyurmanın fazileti

"Amellerin en faziletlisi, bir müminin ayıbını örtmek, karnını doyurmaktır..." Ahmed İbnü'l-Cebbâb Ceyyânî hazretleri hadîs ve Mâlîkî fıkıh âlimidir. 246'da (860) Endülüs'te (İspanya) Ceyyân'da (Jaen) doğdu. Endülüs'te tahsilini tamamladıktan sonra Mekke, Yemen ve Mısır'a giderek büyük âlimlerden fıkıh ve hadis öğrendi. Endülüs'e döndükten sonra t

14.04.2021
5 0 0

Bilmeyenlerin, bilenlerden sorup öğrenmeleri lâzım...

"Bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz! Cehlin ilâcı, sorup öğrenmektir." Abdullah İbnü'l-Cârûd Nîşâbûrî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 230 (845)'de İran'da Nîşâbur'da doğdu. Sonra Mekke'ye giderek burada devrinin büyük âlimlerinden hadis ve fıkıh ilmi tahsil etti. 307 (m. 919)'da Mekke'de vefat etti. "el-Müntekâ mine's-sünen" isminde bir eser

13.04.2021
3 0 0

Hurmada bulunan sonsuz üstünlükler

"Oruçlu olan kimse, hurma ile iftâr etsin! Çünkü hurma bereketlidir." Ebû Zekeriyyâ Yahyâ el-Kûfî hazretleri kıraat ve hadis âlimlerindendir. 131 (m. 748)'de Kûfe'de doğdu ve orada yetişti. Süfyân-ı Sevrî, Abdullah bin Mübârek, Fudayl bin İyâd, Vekî' bin Cerrâh gibi âlimlerden hadis dinledi. Ayrıca kıraat ve fıkıh âlimlerinin derslerine devam ett

12.04.2021
3 0 0

Mümin, bütün âzâları ile oruç tutmalıdır...

Oruç tutan kimse, çok namaz kılar. Çok hayır ve hasenatta bulunur. Ahmed bin Ammâr Mehdevî hazretleri kırâat, lügat, nahiv ve Mâlikî fıkıh âlimidir. Tunus'ta Mehdiyye'de doğdu. Mekke'ye gitti. Orada, çeşitli İslâm memleketlerinden gelen âlimlerin ilimlerinden istifâde etti. Memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 440 (m. 1048) yılı civârında vefât

11.04.2021
3 0 0

Helâl ve haram olan şeyler açıkça bildirildi

Bir işi yaparken, kalbin rahat etmezse, sıkılırsa, çarparsa, o işi terk et! Muhammed Zâzânî hazretleri hadîs hafızıdır. 285'te (m. 898) İsfahan'da doğdu. Tahsil için Bağdat, Musul, Mekke, Kudüs, Şam, Kahire gibi ilim merkezlerinde zamanın büyük muhaddislerinden hadis tahsil ederek hafız oldu. 381'de (m. 991) İsfahan'da vefat etti. Buyurdu ki: Gün

10.04.2021
2 0 0

Velîyi, ancak onun gibi olanlar anlar...

Velî zâtların, her ân gönlü Allahü teâlâ iledir ve O'nun muhabbeti ile yanmaktadır. Fenayî Mustafa Efendi Osmanlı evliyasındandır. Rumeli'de, Şumnu'da doğdu. İstanbul'a gelerek Selâmi Ali Efendi'ye intisab ederek icazet aldı ve halifelerinden oldu. Beşiktaşlı Yahya Efendi türbesi civarında yaptırdığı dergâhta talebe yetiştirdi. 1115 (m.1699)'da ve

09.04.2021
3 0 0