Vehbi Tülek Tüm Yazıları

604 yazı (11 - 20 arası) listeleniyor

"Bozuk itikâdlardan sana sığınırım..."

"Ey Allahım! Sen bütün ayıplardan, bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, berisin." Molla Miskin hazretleri hadîs âlimlerindendir. Afganistan'da Herat'ta doğdu. 954 (m. 1547)'de vefât etti. "Meâric-ün-nübüvve fî medâric-il-fütüvve" eseri çok meşhurdur. Bu eserden bazı bölümler: Âlimlerimiz söz birliği ile buyurmuşlardır ki: Kıymetli işleri yapmaya

05.05.2019
6 0 0

Hazreti Ali'nin ilimdeki yüksekliği

Hazreti Ali, Resûllerden ve kendisinden önceki üç halîfeden sonra, mahlûkâtın en üstünüdür. Kerîm Ali Efendi Osmanlı âlimlerinden olup aslen Afrika'nın Zengibâr memleketindendir. Devşirme olarak gelmiş idi. Müslüman olmakla şereflendi, ilim ile meşgul oldu. "Molla Kerîm" diye tanınır. 1033 (m. 1624)'de İstanbul'da vefât etti. Bir dersinde şunları

04.05.2019
4 0 0

İbâdet, imanı olanlara emrediliyor...

İbâdetin vazîfe olduğuna inanmak imandandır. İnanmak başkadır, yapmak başkadır. Nakkaşzade Hüseyn Efendi Osmanlılar zamanında yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran'ın Tebrîz şehrinde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 964 (m. 1556) senesinde İstanbul'da vefât etti. Tebrîz'de aklî ve naklî ilimleri tahsil edip, Osmanlı Sultanı İkinci

03.05.2019
4 0 0

Kalbinde zerre kadar kibir varsa!..

Hakkı bildiği hâlde inkâr etmek ve doğruyu kabul etmekten ar eylemek kibir alâmetidir. Şemseddîn Efendi Osmanlı Şeyhülislâmlarının onaltıncısıdır. "Kâdızâde" diye tanınır. 918 (m. 1512)'de dünyâya geldi. 988 (m. 1580)'de İstanbul'da, Fâtih'te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: Kalbin hastalıklarından biri de, hak sözü kabul etmemekte inat etmekt

02.05.2019
4 0 0

La ilahe illallah sağlam bir kal'adır

"La ilahe illallah" sözü, en büyük kal'adır. Allahü teâlânın birliğini bildiren yüce bir sözdür. Ebû Mensûr Muhammed bin Hamşâd hazretleri kelâm, hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 316 (m. 929) yılında Nişâbûr'da doğdu ve 388'de (m. 998) orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: Bir hadîs-i kudsîde Allahü teâlâ şöyle buyurdu: "La ilahe illallah, beni

01.05.2019
5 0 0

Satıcı, malındaki kusuru alıcıya söylemelidir...

Ticâret yapan kimsenin, ticârette zulmü bırakması, adâletle muâmele etmesi lâzımdır. Şemseddîn Muhammed Gazzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 716 (m. 1316)'de Filistin'de Gazze'de doğdu. 770 (m. 1368)'de Şam'da vefât etti. Ticârette adâlet ve zulüm hakkında şunları anlattı: Ticâret yapan kimsenin, ticârette zulmü bırakması, adâletle muâmel

30.04.2019
5 0 0

İslâm âleminde görülen kötülüklerin sebebi!..

"İslâm âleminde görülen kötülüklerin başlıca sebebi Müslümanların İslâmiyetten uzaklaşmalarıdır." Şeyh Abdurrahmân Ebü'l-Vefâ hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1837 (H.1253) senesinde doğdu. Babası tarafından yetiştirilen Şeyh Abdurrahmân Ebü'l-Vefâ, zâhirî ve manevî ilimlerde yüksek derece sâhibi oldu. Babasının vefâtından sonra, ilmini artı

29.04.2019
4 0 0

İlim için yola çıkana verilen müjdeler...

"Melekler, ilim elde etmek için yola çıkan kimseden hoşnut oldukları için kanatlarını gererler." İbn-ül-Murabıt hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. Aslen Endülüslüdür. Meriyye (Merida) şehrinde kadılık yaptı. 485 (m. 1092) yılında Medine'de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki: İslâm âlimlerinden bir zât vaaz ederken şöyle dedi: "Ey Müslümanlar! Eğe

28.04.2019
3 0 0

Erkeklerin yüzük takmaları hakkında...

Peygamberimizin yüzüğünde üç satır yazı vardı: "Muhammed", "Resûl" ve "Allah"... Mehmed Zeynî Efendi Altmışaltıncı Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1078 (m. 1667) senesinde İstanbul'da doğdu. Zamanının âlimlerinden çeşitli ilimleri tahsil edip, yüksek ilmî dereceye ulaştıktan sonra, müderrislik diplomasını aldı. Çeşitli vazifelerden sonra Şeyhülislâm Hayâ

27.04.2019
2 0 0

"Vaktini boş şeylerle geçirme kardeşim!"

İbâdet etmek bakımından dünyânın bir saati, kıyâmetin bin senesinden daha iyidir. İbn-i Mu'temed İsferâînî hazretleri Kelâm ve tasavvuf âlimlerindendir. 474 (m. 1081)'de doğdu. 538 (m. 1143) senesinde İran'da Bistam'da vefât etti. Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin kabri yanına defnedildi. Sohbetlerinde buyurdu ki: Yahyâ bin Muaz buyurdu ki: "Bu insa

26.04.2019
3 0 0