Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/11/vehbi-tulek.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Vehbi Tülek Tüm Yazıları

554 yazı (21 - 30 arası) listeleniyor

Bilmemek özür değil günah olur!..

Mükellef olan Müslümanın, Allahü teâlânın sıfât-ı zâtıyyesini ve sıfât-ı sübûtiyyesini, doğru bilmesi lâzımdır. Magnisavîzâde Mehmed Efendi, Fâtih Sultan Mehmed Hân devrinin büyük âlimlerindendir. Aslen Magnisa (Manisa)lıdır. 888 (m. 1483) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: İslâm âlimleri buyurdu ki: Mükellef olan, yani âkil baliğ

06.03.2019
4 0 0

"Onlar, kâfirlere karşı çok şiddetlidirler..."

Muhammed aleyhisselâmın ümmetinin en üstünü Eshâb-ı kirâmdır (radıyallahü anhüm). Muhammed Kastalânî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 614 (m. 1218)'de Mısır'da doğdu. 686 (m. 1287)'de vefât etti. Bir dersinde Eshâb-ı kirâmın üstünlüğü hakkında şunları anlattı: Muhammed aleyhisselâmın ümmetinin en üstünü Eshâb-ı kirâmdır (radıyallahü anhü

05.03.2019
8 0 0

"Ümmetim! Yâ Rabbî! Ümmetim!.."

"Siz, insanlar için hayırlı bir ümmetsiniz! İyi şeyleri emreder, fenâ şeyleri menedersiniz." Kâdızâde Kutbeddîn Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Bursa'da doğdu. 957 (m. 1550)'de İstanbul'da vefât etti. Bir dersinde, bu ümmetin üstünlüğünü anlatırken buyurdu ki: Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâmın ümmeti için Âl-i İmrân sûresinin 110. âyet-i kerîmes

04.03.2019
2 0 0

"Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz"

"Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz, öğretmez iseniz mesul olacaksınız." Kâsım bin Sellâm hazretleri fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimidir. 154 (m. 770)'de Afganistan'da Herat'ta doğdu. İlim tahsilinden sonra o devirde büyük bir İslam beldesi olan Tarsus'a giderek kadılık yaptı. 224 (m. 839)'da Medine'de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ba

03.03.2019
5 0 0

İslâmiyet üç kısımdır: İlim, amel ve ihlâs...

Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tâbi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lâzımdır. Kadı Hüseyn Merverrûzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Horasan'da Merverrûz'da doğdu. Nîşâbur'da büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil etti. Memleketine dönderek kadılığa tayin edildi. 462 (m. 1069)'de Merverrûz'da vefat etti. Buyurdu ki: Küç

02.03.2019
3 0 0

"Kimse bu kelâmın sahibine âsi olmasın"

"Adada puta tapan bir adam vardı. Ona Kur'ân-ı kerîm okuduğumuzda ağlamaya başladı..." Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı târihinde "Vak'a-i Hayriyye" diye bilinen yeniçeri ocağının kaldırılmasına dâir fetvâyı veren Yüzdördüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. "Kâdı-zâde" diye şöhret bulmuştur. 1160 (m. 1747)'de Tokat'ta doğdu. 1254 (m. 1838)'de İstanbul'da vef

01.03.2019
2 0 0

Resûlullah efendimizi vesîle ederek istemek

"Bizden bir şey isteyeni ve yardım talebinde bulunan kimseyi biz boş çevirmeyiz." Ebû Abdullah Tlemsânî hazretleri tasavvuf büyüklerinden ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 607 (m. 1210)'da Cezayir'deki Tlemsan şehrinde doğdu. 683 (m. 1284) yılında Kâhire'de vefât etti. "Misbâh-üz-zulâm" adlı eserinin mukaddimesinde şöyle buyurmaktadır: Resûlullah

28.02.2019
3 0 0

"Ben hidâyet üzereyim siz dalâlettesiniz."

Sebe sûresinde buyuruldu ki: "De ki, ya biz, ya siz hidayet üzere, yahut açık dalâletteyiz." Şerefüddîn Menkellâtî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 664 (m. 1266)'de Endülüs'te (İspanya) bulunan Züvvâre'de (Sujar) doğdu. 743 (m. 1342)'de Kâhire'de vefât etti. Talebelerine buyurdu ki: Müminlerin hepsi, ma'rifet, yakîn, tevekkül, muha

27.02.2019
3 0 0

Kur'ân-ı kerîm mahlûk değildir

Kur'ân-ı kerîm Allahü teâlânın kelâmıdır. Kader, Allahü teâlânın mahlûkları hakkındaki sırrıdır. Alâüddîn Merdâvî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 818 (m. 1414)'de Filistin'de Merdâ köyünde doğdu. 885 (m. 1480)'de Şam'da vefât etti. Bir dersinde şöyle anlattı: Mükellef olan kimse, kısaca; Allahü teâlâya, meleklerine, kitaplarına,

26.02.2019
3 0 0

"Yâ Rabbî, bizi iyi kullarınla haşret"

"Yâ Rabbî! İlminden ve fadlından bize anlamak nasip eyle. Bize devamlı yardımda bulun!" Ebü'l-Hasen bin İsmail hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Cizre'de doğdu. Remle'de yaşadı; sonra Mısır'a yerleşti. 306 (m. 918)'de Mısır'da vefât etti. "El-Hidâye" gibi kıymetli eserleri ve şiirleri vardır. Şiirlerinden bir kısmının tercümesi şöyle

25.02.2019
3 0 0