"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Vehbi Tülek Tüm Yazıları

801 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Sizin ilâhınız, bir olan Allah'tır..."

Lügat âlimlerine göre, (Ehad) ve (Vâhid) kelimelerinden her biri, bir diğerinin mânasındadır. Şeyh Rükneddîn Semerkandî hazretleri Mâtürîdi kelâm âlimidir. Semerkand'da doğdu. Bağdat'a giderek Müstansıriyye Medresesi'nde İbnü's-Sââtî'nin derslerine devam ederek icazet aldı. Sonra Şam'a giderek Zâhiriyye ve Nûriyye Medreselerinde müderrislik yaptı.

19.09.2021
5 0 0

Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur!..

Hacca giden, başkalarına sıkıntı vermediği gibi onlardan gelecek sıkıntılara da katlanmalı, yumuşak davranmalıdır. Nâsırüddîn Muhammed el-Medenî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Aslen Semerkandlı bir aileden olup Medine'de doğdu. Burada ilim tahsilinden sonra Bağdat'a giderek meşhur âlimlerden fıkıh dersi aldı ve icazet alarak talebe yetiştirdi.

18.09.2021
4 0 0

Âlimler, dünya ve ahiretin ışıklarıdır

İnsanı kötü yoldan ilim ve âlimler kurtarır. Rehber olmadan doğru yol bulunamaz. Muhammed İbnü'l-Yemân hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Semerkand'da doğdu ve orada ilim tahsil ederek talebe yetiştirdi. 268 (m. 881)'de orada vefat etti. "Kitâbü'l-Envâr" isminde bir fıkıh kitabı yazmıştır. Bu eserinde şöyle buyurmaktadır: Âlim çok bilen değil, hakk

17.09.2021
4 0 0

"Kâfirleri Allahü teâlânın azâbı ile korkut!.."

Kur'an-ı kerimin Allahü teâlânın kelâmı olduğundan şüphesi olanlar için, Müddessir sûresi nâzil oldu... Şemsüddîn Muhammed Semerkandî hazretleri kıraat âlimidir. Aslen Semerkantlı olup İran'da Hemedan'da doğdu. Bağdat'a giderek kıraat ilmi tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 780'de (m. 1378) Bağdat'ta vefat etti. "Vukûfü'l-Kur'ân" isimli eserind

16.09.2021
7 0 0

"Ebu Hanife zamanının en yükseğidir..."

İmam-ı Azam'ın zamanında ve sonraki asırlarda yaşayan İslam âlimleri hep onu methetmişlerdir. Alâüddîn Muhammed Semerkandî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Fahrülislâm Pezdevî'nin oğlu Hasan Pezdevî ve Necmeddin Nesefî'den ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 539 (m. 1144)'de Buhara'da vefat etti. "Tuhfetü'l-fukahâ" isimli eserinde büyük fı

15.09.2021
8 0 0

Resûlullah efendimiz altı yerde şefaat edecektir...

Kabirden ilk önce Resûlullah kalkacaktır. Üzerinde Cennet elbisesi bulunacaktır... Ebû Bekr Mervezî hazretleri Şâfiî fıkıh ve hadis âlimidir. 466 (m. 1073)'de Türkistan'da Merv'de doğdu. Bağdat'ta ilim tahsil etti. Sonra Hemedan, İsfahan, Rey ve Herat'a giderek ilmini ilerletti. Merv'e dönerek talebe yetiştirdi. 510'da (m. 1116) vefat etti. Resû

14.09.2021
4 0 0

İnsanlar, Allahü teâlânın yaratmasına vâsıtadır...

İnsan için ''bir şey yarattı'' demek, akla ve dîne uymayan câhilce, bir sözdür!.. Mansûr bin Muhammed Mervezî hazretleri Şâfiî fıkıh, kelâm ve tefsir âlimidir. 426'de (m. 1035) Türkistan'da Merv'de doğdu. Bağdat'ta fıkıh ve hadis ilmi tahsil etti. Nîşâbur'da, sonra Merv'de medresede talebe yetiştirdi. 489 (m. 1096)'da burada vefat etti. Bir dersin

13.09.2021
10 0 0

Günah işlemek Allah'ın gadabına sebeptir!..

Saadet, Cennetlik olmak demektir. Şekâvet, Cehennemlik olmak demektir... Fahrüddîn Abdürrahîm Sem'ânî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. 537'de (m. 1143) İran'da Nîşâbur'da dünyaya geldi. Semerkant, Buhara ve Nesef'teki âlimlerden ilim tahsil etti. Merv'de Amîdiye Medresesi'nde müderrislik yaptı. 618 (m. 1221)'de vefat etti. Derslerinde buyurdu ki:

12.09.2021
12 0 0

Kıraatin başlangıcı nakle dayanır...

Kur'ân-i kerîm, Arabça'nın yedi lehçesi üzerine nazil oldu. Kureyş lehçesiyle okunurdu. Seleme bin Âsım hazretleri tefsir ve kıraat âlimidir. Kûfe'de doğdu. Kıraat ilmini Kûfe'de Yahyâ bin Ziyâd el-Ferrâ'dan aldı. 270 (m. 883)'de vefat etti. Derslerinde buyurdu ki: Kıraatin başlangıcı ve esâsı, tevatüre yâni nakle dayanır. Kur'ân-ı kerîmi ilk oku

11.09.2021
6 0 0

Allahü teâlânın nîmetleri güneş gibi meydandadır!

Saymakla bitirilemeyen çeşitli nîmetleri, iyilikleri gönderen yalnız Allahü teâlâdır. Ahmed Selâvî hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. 1206'da (m. 1791) Fas'ın Rabat şehrindeki Selâ köyünde doğdu. Mısır'a giderek Ezher'de ilim tahsil etti ve icazet aldı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İsmâil Paşa kumandasında Sudan'a gönderdiği orduya katıldı.

10.09.2021
11 0 0