Vehbi Tülek Tüm Köşe Yazıları

1244 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İktisateden, tasarrufa riâyet eden aldanmaz!

"Tedbirli, düzenli yaşamak, geçimin yarısıdır. İnsanlarla iyi geçinmek, aklın yarısıdır..." Muhammed bin Düşem hazretleri evliyanın meşhurlarından ve Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. Irak'ta Samerrâ'da doğdu. Tâc-ül-Ârifîn Ebü'l-Vefâ hazretlerinin sohbetlerine devam ederek olgunlaştı ve icazet verildi. 1155 (H.550) senesinde orada vefât etti. Bir t

09.12.2022
19 0 0

İyi amelişleyene müjdeler olsun!..

"Ey Allahü teâlânın velî kulu! Bugün korkma ve hüzünlenme. Sana vâdolunduğun Cennet'i müjdeliyoruz." Dâbiî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Mâlik bin Dînâr, Sâbit el-Benânî gibi büyüklerle aynı asırda yaşayıp onlarla sohbette bulundu. Sekizinci asırda vefât etti. Sohbetlerinde Mâlik bin Dînâr'dan ve diğer zâtlardan nakiller yapardı Mâlik bin

08.12.2022
20 0 0

"Geçim darlığı çeken istigfâra devam etsin!"

"Bir hatâ işlediğiniz zaman istigfâr edin, hatâda ısrâr helâk olmaya sebeptir..." Sâdık bin Ali Ayderûsî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 1588 (H.997) senesi Yemen'de Terîm şehrinde doğdu. Seyyid olup, soyu Peygamber efendimize ulaşır. Yemen âlimlerinden tefsîr, hadîs, fıkıh ve başka ilimleri okudu. Tasavvuf ilminde yükseldi. Hocalarından ic

07.12.2022
18 0 0

"İlim, insana Allah korkusunu kazandırır"

"Zahid, nefsi ile uğraşan, onun kötü isteklerinden kurtulmaya çalışan kimsedir..." Muhammed Turûğâbâdî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan'da Tûs şehrinde yaşadı. Ebû Osman-ı Hîrî ve birçok evliyâ ile görüşüp sohbet etti. 350 (m. 961) senesinde vefât etti. Çok kerâmetleri görüldü. Kalblere tesîr eden hikmetli söz sahibiydi.Bir gün kendis

06.12.2022
21 0 0

Âlimlerin farklı ictihadları rahmettir

Farklı ictihadından dolayı bir âlim, öteki âlimin ictihadının yanlış olduğunu söylemez, söyleyemez. Ebü'l-Hüseyn İbnü'l-Muzaffer hazretleri hadis hafızıdır. 286'da (m. 899) Bağdat'ta doğdu. İbn-i Cerîr Taberî, Begavî ve Tahâvî gibi âlimlerden hadis tahsil etti. Kendisinden Dârekutnî, Ebû Nuaym İsfahânî ve Sülemî gibi büyük âlimler hadis rivayet ett

05.12.2022
28 0 0

Neşe ile yapılan ibâdetkıymetlidir

Müttekî Alâüddîn hazretleri evliyânın büyüklerindendir.Hindistan'daki Burhanpûr'da 1483 (H.888) senesinde doğdu. Şeyh Muhammed bin Muhammed Sehâvî'den, Kadirî ve Şâzilî yollarından hilâfet, talebe yetiştirme izni aldı. Bir müddet Mekke-i mükerremede kaldı. 1567 (H.975) senesi Mekke'de vefât etti. "İrşâd-ül-İrfân ve İbâret-ül-Îmân" isimli eserinde ş

05.12.2022
14 0 0

"Dünyâ ve âhirette iyilik sabır ile ele geçer..."

Cafer El-Huldî hazretleri evliyadan olup Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebelerinin en büyüklerindendir. Bağdât'ta 867 (H.253) senesinde doğdu. Genç yaşta Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Onun himmet ve teveccühlerine kavuşup icazet verildi. İlim öğrenmek Kûfe, Mekke, Medîne ve Mısır'a gitti. Oralarda büyük âlimlerden ilim öğrendi. F

04.12.2022
30 0 0

Pişmanlık içinde olan insanlara ne mutlu!..

Ebû Muhammed Serrâc hazretleri evliyadan olup hadîs ve fıkıh âlimidir. 1026 (H.417) senesinde Bağdat'ta doğdu, 1106 (H.500) senesinde Bağdât'ta vefât etti. Bağdâd'ın meşhûr âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Kırâat, hadîs ve fıkıh ilimlerindeki yüksek derecesi yanında edebî sanatlarda da yüksek bir şâir olan Ebû Muhammed Serrâc birçok

03.12.2022
28 0 0

"İlim, âlimlerin ihtiyaç malzemesidir..."

Ebû Abdullah Kilâî hazretleri evliyadan olup hadîs ve fıkıh âlimidir. Yemen'de Cünd şehrinde doğdu. Meşhur âlimlerin derslerine devam etti. Fıkıh ilminde üstün bir dereceye yükseldi. Âlim olduğu kadar âbid ve zâhid bir zât idi. 1067 (H.460) senesinde orada vefât etti. Buyurdu ki:"Üç kimsenin hiçbir ibâdeti kabûl olmaz. Müşrik, kâfir ve râî." Kendis

02.12.2022
22 0 0

"Şehitler diledikleri yerlere uçarlar..."

"Ey Rabbimiz! Bizim rûhlarımızı, cesedlerimize iade et! Senin yolunda tekrar şehîd olalım!.." Câbir bin Zeyd hazretleri Tâbiînden olup hadîs ve fıkıh âlimidir. Aslen Ummanlı olup, Basra'da yaşamıştır. Abdullah İbn-i Abbâs, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Amr, Abdullah İbn-i Zübeyr, İkrime (radıyallahü anhüm) gibi pekçok Sahâbîden hadîs-i şerîf

01.12.2022
25 0 0