Vehbi Tülek Tüm Köşe Yazıları

927 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İlim; nefsi, rûhu ihyâ eder, diriltir!

"İlim; insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse akıllanır, ilim; aklı aydınlatır, cehâleti öldürür." Himmetzâde Abdullah Efendi, Bayramiyye yolunun şeyhlerindendir. 1640 (H.1050) yılında İstanbul'da doğdu. Bayramiyye şeyhi olan babasına intisâb ederek kemale erdi. Babasının vefâtı üzerine Yenibahçe'deki Himmetzâde dergâhına şeyh tâyin edildi. Sulta

Bugün
5 0 0

"Yatağına yatacağın vakit Âyet-el Kürsi'yi oku!.."

"Yâ Ebâ Hureyre! Eğer Ayet-el Kürsî'yi okursanız şeytan size bir zarar veremez..." Abdullah el-Anezî hazretleri Tâbiînin büyüklerindendir. Hadîs-i şerîf rivâyeti ilminde üstün bir derecede idi. Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Ali, Ammâr, Übeyy, İbn-i Mes'ûd, Habbâb, Ebû Hureyre ve başka sahâbîlerden (radıyallahü anhüm) hadîs-i şerîf riv

25.01.2022
5 0 0

Hocasında kusur gören insanların en aşağısıdır!

Tâlib, gönülden, her şeyi çıkarıp, bütün varlığı ile pîrine bağlanmalıdır... Abdullah bin Ebû Bekr Sekâfî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1408 (H.811) senesinde Yemen'de doğdu. 10 yaşına basınca babası da vefât etti. Bunun üzerine yetiştirilmesini amcası Şeyh Ömer Muhdâr üzerine aldı ve onu kızı ile evlendirdi. Onu tasavvuf yolunda yetiştir

24.01.2022
5 0 0

"Bir hadisi kendime rehber edindim!.."

"Dünyâ için, dünyâda kalacağın kadar çalış! Âhıret için, orada sonsuz kalacağına göre çalış!.." Ebû Bekr-i Şiblî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 247 (m. 861) senesinde Samarra'da doğdu. Bağdâd'a gelip, buraya yerleşti. Cüneyd-i Bağdadî hazretleninin talebesidir. Cüneyd-i Bağdadî onu çok sever, ziyade önem verirdi. Onun için "Her kavmin bir

23.01.2022
6 0 0

"Günahı ben işledim özrü sen diliyorsun!"

Abdullah bin Tâhir et-Tâî hazretleri: "Doğrusu günahı sen işledin, fakat elemi bana erişti ve beni üzdü..." Abdullah bin Tâhir et-Tâî (Ebû Bekr-i Ebherî) hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yûsuf bin el-Hüseyn er-Râzî'nin sohbetlerinde bulunmuş ve ondan ilim öğrenmiştir. Hadîs ilmi ile uğraşmış ve hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. 330 (m. 941) se

22.01.2022
6 0 0

Beş şeyi yapmayan, beş şeyden mahrum olur!..

Malının zekâtını vermeyenlerin ve namâz vakti gelince, kılmak istemeyenlerin vay hâline!.. Ebû Muhammed Ayderûs hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1538 (H.945) senesinde Yemen'de doğdu. Küçük yaşta Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. Âlim bir zât olan babasından ilim öğrendi. Daha sonra hacca gitti. Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevveredeki birçok âl

21.01.2022
8 0 0

"En büyük ibadet, vaktini boş yere harcamamaktır"

"Allahü teâlânın verdiği nimetleri, yaptığınız ibadetlerin karşılığı olarak bilenlerden olmayın." İbn-i Fergânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Cüneyd-i Bağdadî ve Süfyân-ı Sevrî gibi büyük âlimlerin sohbetlerinde bulunmuştur. Gençliğinde Irak'ta bulundu. Merv'e yerleşti. Zâhirî ilimlerde de âlim olan İbn-i Fergânî hazretleri, 320 (m. 932)

20.01.2022
5 0 0

Nefsine, onu bildiğin gibi muâmele et!..

"Mümin, kendinde görmediği bir sıfatla methedildiği zaman, Allahü teâlâdan hayâ eder." Şeyh Abdullah el-Acemî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Urfa'nın Birecik ilçesi Kefertaşe köyünde yaşadı. 1242 (H. 640) senesinde aynı yerde vefât etti. Kabri ziyâret mahallidir. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki: "Kendinde bulunan gizli ayıpları araştır

19.01.2022
9 0 0

Dünyâ sevgisi, bütün kötülüklerin başıdır!..

Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Dünyânın şerefi mal ile, âhıretin şerefi ameller iledir." Cemâlüddîn Makdisî hazretleri hadis ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 581 (m. 1185)'de Kudüs'te doğdu. Şam, Bağdâd, Mısır, Mekke ve Medîne'ye gidip hadîs-i şerîf dinledi. 629 (m. 1232)'de Şam'da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları: "Dünyâ

18.01.2022
8 0 0

''Yarın sabah bak neler olacak!.."

Ebû Osman Yuneynî hazretleri, talebelerine; "Beni, bu ağacın altına defnedin!" diye vasiyet etti... Ebû Osman Yuneynî hazretleri tasavvuf âlimlerindendir. 530 (m. 1136)'da Lübnan'ın Yuneyn köyünde doğdu. Şam'da zamânının âlim ve velîlerinden ilim ve feyz alarak yetişti. 617 (m. 1220)'de vefât etti. Çok kerametleri görüldü. İbn-i Şühbe şöyle anlatm

17.01.2022
8 0 0