Mustafa Çağrıcı Tüm Köşe Yazıları

206 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Siyasete farklı bir yerden bakış

Parlamento üyelerimizi ve Cumhurbaşkanımızı seçerek demokrasinin bir rutinini daha epeyce gürültü patırtıyla da olsa- tamamladık. Vatana millete hayırlı olsun.Bu köşede şimdiye kadar 400 civarında yazı yazdım, hiçbiri politik değildi; daha doğrusu politik bir amaçla yazılmış değildi. Gerçi birçok yazının konunun tabiatı gereği- politika ile ilgisi

31.05.2023
5 0 0

En âcil ihtiyacımız: Dinî bilgide yenileşme

Devamlı okuyucularım fark etmişlerdir; hangi konuda yazarsam yazayım, sonunda meseleyi bir şekilde getirip eski veveya yeni din âlimlerimizin "ilim" zihniyetlerine, "ilim"den ne anladıklarına bağlıyorum. Konunun olabildiğince doğru ve eksiksiz anlaşılması için de fikirlerimi mümkün olduğunca olgularla ilişkilendirerek açıklıkla yazmaya çalışıyorum.

24.05.2023
5 0 0

Câbirî eleştirisi ve bir zihniyet analizi

Muhammed Âbid el-Câbirî ülkemizde çok okunan Faslı fikir adamıdır. Çoğu geniş hacimli birçok eser, bir de Kur'an tefsiri yazdı. 2010'da vefat etti. Eserlerinin çoğu dilimize çevrildi. Bunlardan biri de Arap Ahlaki Aklı'dır (çev. M. Çelik, İst. 2015, 824 sayfa). Aşağıda bu kitap üzerine bir eleştirel değerlendirme ve zihniyet sorgulaması sunacağım.C

17.05.2023
12 0 0

Kültürümüzde sistematik bilgi alanı olarak ahlak (2)

Bir önceki yazımda, kültürümüzde insanın din ve dünya hayatını düzenleyen Kelam ve Fıkıh'ta sistematik bilgi alanı olarak ahlakın yerinin olmadığını açıklamaya çalışmıştım.Mûtezile ile ilgili iddiamı tekrar hatırlatayım: Mûtezile'nin asıl meselesi ahlaka temel oluşturmak için insanın özgürlüğünü savunmak değil, Allah'ı zulümden tenzih etmektir. Onu

10.05.2023
12 0 0

Bizde sistematik bilgi alanı olarak ahlak

Asırlarca yaşadığımız ahlak benzeri kültürel problemlerimizde bugünümüzü analiz etmemiz için düne, eskilere gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir sert cümleyle başlayacağım:Kültürümüzde, önemli temsilcilerini M. 9-13. yüzyıllarda yetiştiren felâsife (filozoflar) dışındaki Müslüman ulemanın ürettiği ilimler arasında ahlak yoktur.Gerekçesini aşağıdaki satırl

03.05.2023
14 0 0

Müslüman dünya 'özgür bireyler' yetiştiremedi

RAMAZAN YAZILARIFelsefî ve ahlâkî bir kavram olan 'birey olma', 'kendini özgür insan bilme, kendine özgü kimlik sahibi olma, bilgilerini ve erdemlerini geliştirerek kendi bireyselliğini saygın kılma'dır. Birey, topluma katılır ama kimliğini eritip bireysel varlığını yitirmez. Müslüman dünyanın asırlardır aşamadığı ana sorunlarından biri özgür birey

16.04.2023
30 0 0

Duasız din olmaz

RAMAZAN YAZILARIİster hak ister bâtıl olsun, bütün dinlerde dua vardır. Hz. Peygamber'in ifadesiyle "Dua kulluğun özüdür." Kur'an dua ile başlayıp dua ile biter. Yüce kitabımızdaki ilgili ifadelere göre dua, insanın kendi eksikliğini görmesi; Rabbinin zenginlik, lütuf ve inayetine sığınmasıdır. Dua hem söz dili ile hem hal dili ile yapılır. Dua söz

15.04.2023
18 0 0

İslam dünyasında üretimin önündeki engel 'hırs' algısı

RAMAZAN YAZILARITasavvuf kitaplarında 'hırs' terimi 'zühd' ve 'kanaat'in zıddı olarak kullanılmış, bir şeyi ihtirasla istemenin boşuna olduğu savunulmuştur. İbn Miskeveyh ve Râgıb el-Isfahânî gibi bilginler ise zühd kavramını 'dünya işlerini terk etmek' şeklinde anlayan sufi eğilimi tenkit ederek bunun ekonomik çöküntüye yol açacağını belirtmişlerd

14.04.2023
15 0 0

Adam kayırmak Kur'an'a göre kul hakkı yemektir

RAMAZAN YAZILARIİslâm kaynaklarındaki 'kul hakkı' kavramı, günümüzde 'insan hakları' diye ifade edilen haklardan İslâm'ın ölçülerine uyanların tamamını kapsar. Kur'an'da emanete hıyanet, hırsızlık, yolsuzluk, zimmet, rüşvet, adam kayırma, idarî baskı ve zulüm vb. gayri meşru yollarla bireylerin veya kamunun mallarını ele geçirmek 'kul hakkı yemek'

13.04.2023
19 0 0

Eleştiri bizi 'orta bir yerde' buluşturmalı

RAMAZAN YAZILARIDoğru eleştiri bilgi ve fikirleri rafine eder. Dindarlarıyla, laikleriyle birbirine yumruk sıkan bir toplum, gerçekte 'toplum' değil; gönül dünyalarında birbirine yabancılaşmış öbeklerdir. Kur'an'ın Müslüman toplum hakkındaki 'vasat ümmet' tanımı, toplumun nihai hedefinin asgari müştereklerini çoğaltıp 'orta bir yerde' buluşmak oldu

12.04.2023
23 0 0