Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Tüm Köşe Yazıları

177 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kur'ân-ı kerîm hakkında...

"Kur'ân" kelimesi, sözlük manâsı itibârıyla "okumak ve toplamak" ma'nâlarına gelen "karae" kelimesinden türeyen bir isimdir. Ama dînî bir ıstılâh, ilmî bir terim olarak "Kur'ân-ı kerîm"in, muhtelif kitaplarda, çeşitli açılardan birçok târifi yapılmıştır. Bunlar birleştirilerek şöyle bir tarîf yapılabilir: "Allahü teâlânın, son Peygamberi Muhammed a

28.02.2023
23 0 0

Şabân ayını da idrâk ettik...

Halkımız arasında "Üç Aylar" diye anılan ve İslâm dîninde özel yerleri bulunan "Recebü'l-ferd", "Şa'bânü'l-muazzam" ve "Ramazânü'l-mübârek" aylarından 2.si olan Şa'bân ayını, 21 Şubat 2023 Salı günü 01 Şa'bân 1444 idrâkle şereflenmiştik. Şa'bân ayı, Receb ile Ramazân ayları arasında bir köprü mesâbesindedir. Resûlullah Efendimizin, Şa'bân ayına çok

27.02.2023
26 0 0

Bazı Peygamberlere verilenmucizeler...

Büyük âlim ve velîlerden İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî buyurmuştur ki:"Allahü teâlâ, her Peygambere, zamanlarında önemli kabûl edilen husûslarla ilgili mu'cizeler ihsân etmiştir:Meselâ, Mûsâ aleyhisselâm zamânında sihirbâzlık yaygın idi. Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma asâ mu'cizesini ihsân etti. Mûsâ aleyhisselâmın asâsı büyük yılan olup s

21.02.2023
38 0 0

"Mucize" nedir

"Mu'cize" kelimesi, cemiyet içerisinde, bilhassa son deprem haberlerinde, yerli-yersiz kullanıldığından, bugün size, onun hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz: "Mu'cize": "Allahü teâlânın izniyle, Peygamberlerden (aleyhimüs-selâm), Peygamberliklerine delîl olarak meydâna gelen hârikulâde (olağanüstü) hâller"e denir.Dâru'l-Fünûn müderrislerinden (y

20.02.2023
32 0 0

"Asrın depremi!.."

Son yaşadığımız ve "asrın depremi" diye anılan zelzeleden dün bir nebze bahsettik. Bugün de aynı konuya devâm etmek istiyoruz...İlk günden i'tibâren, bütün Devlet Yetkilileri sür'atle deprem bölgesine intikâl etmişler; evvelâ, ilk iş olarak, enkâz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için cânla-başla çalışmışlar; âdeta zamanla yarış etmişlerdir

14.02.2023
20 0 0

Zaman en büyük sermâyedir

1 Ocak Pazar günü, yeni bir mîlâdî yıl (yani 2023 yılı) başlamış oldu. Bilindiği üzere bir sene, 4 mevsim, 12 ay, 52 hafta, 365 gün, 8.760 saat ve 525.600 dakikadır. Bu da 31.536.000 sâniye tutmaktadır. Bilindiği gibi bir "Gün": 24 sâat, 1.440 dakîka, 86.400 sâniye'dir.Türkiye şartlarında takrîbî 60-70-80 senelik bir insan ömrü, çok mühim bir zamân

03.01.2023
34 0 0

Bir mîlâdî sene daha bitti...

31 Aralık 2022 Cumartesi günü, ömrümüzden bir sene daha geçti gitti. Bilindiği gibi zaman durdurulamayan, artırılamayan, başka bir vakte taşınamayan, depolanamayan, ödünç alınamayan ve kendi mecrâsında akıp giden bir unsurdur."Seyyidü't-tâife" ve "Seyyidü't-tâifeteyn" gibi sıfatlarla anılan büyük velî Cüneyd-i Bağdadî (kuddise sirruh), "İnsanların

02.01.2023
38 0 0

Mühim haramlardan biri de zinâdır!

"Zinânın dünyâda üç fenâlığı vardır: Biri, güzelliği ve parlaklığı giderir. İkincisi fakîrliğe sebeb olur. Üçüncüsü, ömrün kısalmasına sebeb olur." "Âile, dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır; toplumumuzun yapısını korumanın ancak millî ve manevî değerlerimizi bizden sonraki nesillere aktarmak ile mümkün olacağı; insana huzûr, mutluluk, güç ve güven

27.12.2022
32 0 0

"Her gün muhakkak tevbe etmelidir"

"Kul hakkı bulunan günâhlara tevbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namâzlara tevbe ederken, farzları kazâ etmek de lâzımdır" Evvelki hafta pazartesi günü yazdığımız "Çok Mühim Tenbîh" başlıklı makâlemizin sonunda, "Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye" kitâbından "...Cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbede

26.12.2022
31 0 0

Cennete gidebilmek için...

"Dünyâ lezzetlerine kavuşmak için, İslâmiyet'in dışına çıkan kimse, âhiret lezzetlerine kavuşamaz." Malûmdur ki, herkese ilk lâzım olan şey, "Kelime-i tevhîd"i söylemek ve bunun ma'nâsına inanmaktır. Kelime-i tevhîd: "Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah" demektir. Bunun ma'nâsı: "Allah vardır ve birdir; O'ndan başka ibâdete lâyık hak ilâh yoktu

20.12.2022
28 0 0