Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Türkiye

Îmânın Şubeleri-2

Dünkü makâlemizde, "Îmânın Şu'beleri"nden 35 adedini zikretmiştik; bugün de toplam 77 maddeden kalan 42 maddeyi sayalım inşâallah... Bilindiği üzere, bu konuda, İmâm, Hâfız Ebû Hâtim İbn-i Hibbân'ın "Kitâbu Vasfi'l-Îmân ve Şu'abihî", İmâm, Muhaddis Ebû Bekr Ahmed İbnü'l-Hüseyn el-Beyhakî'nin (384-458) "Şu'abu'l-Îmân" ve Ebû Ca'fer Ömer el-Kazvînî'n

Îmânın Şubeleri-1

Bu hafta; îmânın cüzlerinin ve bunun gereği olan hasletlerin neler olduğunu, "Muhtasaru Şuabil-îmân"ından aynen tesbît edelim... 8-9 Ocak 2024 târihlerinde yazdığımız 2 makâlemizde, "Îmânın Şubeleri"ne dâir hadîs-i şerîften bahsetmeye başlamıştık; ancak araya "üç aylar" girince, Ocak ayındaki 6 makâlemiz ile Şubât ayındaki 6 makâlemizde Üç aylar,

Resûlullah Berâtgecesi çok ibâdet ederdi...

Peygamber Efendimiz, Berât gecesinde, "Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakıyyen" duâsını okurdu. Bilindiği üzere Cenâb-ı Hak, ezelde hiçbir şeyi yaratmadan önce her şeyi takdîr etmiş, dilemiştir. Bunlardan bir yıl içinde olacak (doğumlar, vefâtlar, terfîler, tenzîller, ameller, ömürler, ölüm sebepleri gibi) her ş

Şabân ayının önemi

Recep tevbe, hürmet ve ibâdet ayı; Şa'bân muhabbet ve hizmet ayı; Ramazân ayı ise yakınlık ve ni'met ayıdır. Âişe vâlidemiz (radıyallahü anhâ) buyurmuştur ki:"Resûlullahın, Ramazân ayı müstesnâ olmak üzere hiçbir ayda, Şa'bân ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şa'bânın tamâmını oruçlu geçirirdi." BuhârîResûlullah Efendimize (sallallâhü

Edâsı farz olan ibâdetin kazâsı da farzdır

Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî mezheplerinde, namaz kılmayan kâfir olmuyor, ancak önem vermezse kâfir oluyor. Dünkü makâlemizde mühim bir usûl-i fıkıh kâidesinden bahsettik; o da şudur: "Edâsı farz olan ibâdetlerin kazâsı da farzdır; edâsı vâcib olan ibâdetlerin kazâsı da vaciptir." Âkıl (akıllı), bâliğ (ergenlik çağına gelmiş) erkek ve kadın her Müslüm

Dua ve tövbenin önemi

Tövbe; "harâm, günâh işledikten sonra, pişmân olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya karâr vermek" demektir. Dünkü makâlemizde, bu aylarda, gecelerde ve günlerde yapılan duâ ve tevbelerin kabûl olacağını ifâde etmiştik; bu münâsebetle, bugünkü makâlemizde de, bir nebze tevbenin öneminden bahsetmeye çalışacağız."Tevbe (Tövbe)": "Harâm, g

Hayır mevsimleri içerisindeyiz...

Mübârek aylar, asliyetimize, kendimize dönüş için, günâhlardan, kusûr ve kabâhatlerden tevbe ve rücû' için çok önemli fırsatlardır. Cenâb-ı Hak, kullarına çok merhametli ve şefkatli olduğu, çok acıdığı için bazı gecelere, günlere ve aylara husûsî kıymet vermiş, bu gece, gün ve aylardaki duâ, tevbe, namaz ve oruç... gibi ibâdetleri kabûl edeceğini

Üç ayları değerlendirmek...

HTTP2 200 date: Sun, 21 Jan 2024 23:42:02 GMT content-type: texthtml; charsetUTF-8 vary: Accept-Encoding host: web01server access-control-allow-origin: x-cacheable: YES x-rg: 01 age: 1909 x-lvcache: HIT, 2 x-device: desktop permissions-policy: browsing-topics() x-midtier: de-fra-dp-s02 x-cache-status: HIT via: HTTP2.0 Merlin CDN x-edge: de-fra-dp-

1445 yılının 'Üç Aylar'ı başladı

HTTP2 200 date: Mon, 15 Jan 2024 06:48:01 GMT content-type: texthtml; charsetUTF-8 vary: Accept-Encoding host: web01server access-control-allow-origin: x-cacheable: YES x-rg: 01 age: 1084 x-lvcache: HIT, 2 x-device: desktop permissions-policy: browsing-topics() x-midtier: nl-naw-ws-s08 x-cache-status: HIT via: HTTP2.0 Merlin CDN x-edge: de-fra-dp-

Akıllı kime denir

Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: "Akıllı kimse akıllı Müslümân, kendisini hesâba çekip ölümden sonrası için hâzırlık yapan kişidir" Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadîs-i şerîfinde "Akıllı kimse akıllı Müslümân, kendisini hesâba çekip ölümden sonrası için hâzırlık yapan kişidir" buyurmuştur.İnsan, yaratılışı îcâbı hayâtı s