Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Tüm Köşe Yazıları

120 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

OSMANLI DEVLETİ'NDE TÜRKLER AŞAĞILANIR MIYDI

Osmanlı devrinde ümmetçilik sebebiyle Türklerin hor görüldüğü; her yerde Türk olmayanların hâkim olduğu tasavvuru, yeni devrin sloganlarındandır... Milleti millet yapan ne ırktır, ne lisandır. Kültür ve şuurdur; aidiyet hissidir. An'anevi tarifiyle Türk; Anadolu ve Rumeli'nin Türkçeyi hâkim (üst) lisan olarak kabul eden Müslüman halkına verilen is

29.11.2021
8 0 0

OKKASI 3 KURUŞA BULGARİSTAN'A SATILAN OSMANLI ARŞİVİ

Milyonlarca evrakın bulunduğu Osmanlı arşivinin başına son asırda gelmeyen kalmamıştır. 1931'de 30 ila 50 ton Osmanlı evrakı okkası 3 kuruş 10 paraya Bulgaristan'a satılmıştı. Osmanlı arşivleri; rutubet, yangın, hırsızlık, düşman istilası, kaybetme, tahrip ve fare yeniği gibi hadiselerde telef olanlar bir yana; beşer eliyle iki büyük felaket yaşa

22.11.2021
11 0 0

BİR MİLLETİN HAFIZASI: OSMANLI ARŞİVİ

Çalınıp satılan, yakılıp yıkılanlar bir yana, şu anda elde bulunan milyonlarca tarihî vesika Osmanlı arşivini yalnız Türkiye'nin değil, Osmanlı toprakları üzerinde kurulan devletlerin de ana arşivi yapar. Arşiv bir milletin hafızasıdır. Mazi ile hâl ve istikbal arasında köprü kurmaya yarar. Osmanlılar, bir imparatorluk olmanın şuuruyla, en ehemmiy

15.11.2021
10 0 0

DEVLETLER HUKUKUNUN KURUCUSU MÜSLÜMANLARDIR

Şer'î hukuk dünyayı dârülislâm ve dârülharb olarak iki kısma ayrılır. Her birinin hükmü başkadır. Milletlerarası hukukun teşekkülü, yani devletlerin birbirleriyle münasebetlerinde riayet etmeleri icap eden kaidelerin konulması kolay olmamıştır. Çünkü bunlar, menfaat ve güç üzerine kuruludur. Kaideyi kim nasıl tatbik edecektir Hollandalı hukukçu H

08.11.2021
18 0 0

"Milleti korumak için paratoner vazifesi gördük!" SALTANATIN KALDIRILMASI VE SON PADİŞAH

Saltanat kaldırılıp; resmen cumhuriyet idaresinin kurulduğu 1 Kasım 1922 tarihi, millî gün ilan edilmişti "Ben tahtın kuştüyü minderine değil; ateşten külün üzerine oturdum" diyordu Sultan VI. Mehmed Vahîdeddin. Başta tahtı kabul etmemiş; düşünmek için müddet istemişti. Tahta çıktığında, harbin neticesi belli olmuş; birkaç ay sonra İstanbul işgal e

01.11.2021
18 0 0

BÜYÜK TAARRUZ'A ÇEYREK KALA İNGİLİZ GENERAL ANKARA'DA

Büyük Taarruz'dan az bir zaman evvel İngiliz General Townshend'in Ankara ziyareti yakın tarihin esrarlı hadiselerinden biridir... Ankara birliklerinin Yunan ordusuna karşı zaferiyle neticelenen Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz arasında 1 sene vardır. Acaba neden bu kadar beklenilmiştir Görünen sebep askerî ve politik hazırlıklardır. Saka

25.10.2021
15 0 0

KADI EFENDİNİN MEZHEBİ Osmanlı mahkemesinde hangi hükümler tatbik edilirdi

İslam hukuku farklı ictihatlardan teşekkül ettiğine göre, mahkemede bunlardan hangisi esas alınacaktır İslâm hukuku, bir hukukçular hukukudur. Yani, şer'î hükümler, Kur'ân-ı kerim ve hadis-i şeriflerden, müctehidler tarafından çıkarılır. Her müctehid, dinin kaynaklarından anladığını, stilize bir hukuk kaidesi hâlinde ifade eder. Bir müçtehidin ic

18.10.2021
13 0 0

LAİKLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR

Laiklik, ne demokrasinin, ne de insan haklarının ön şartıdır. Nitekim günümüzde laik olmadığı hâlde, İngiltere, İsveç gibi ikisinin de mükemmel işlediği devletler vardır. Laikliğin serüveni Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu sırada bir İslâm devleti olmak iddiasındaydı. 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı cumhuriyet an

11.10.2021
19 0 0

İPTEN ADAM ALAN ARZUHÂLCİ

Bazısının şöhreti uzaklara yayılmıştır. Yazılarının güzelliği ve ifadelerinin keskinliğiyle nam salmışlardır. "Ferman gibi istida yazar, bir tuğrası eksik" veya "İpten adam alır" derler. Vaktiyle resmî makamlara istida yazmak ve icabında dava takip etmek arzuhâlcilerin işiydi. Ekseri Ayasofya, Eminönü ve Bayezid'de cami avlularındaki revakların al

04.10.2021
15 0 0

HAVZA'DA ÜÇ HAFTA

Samsun'a çıktıktan hemen sonra Mustafa Kemal'in Havza'da 3 hafta kalması, pek bilinmez ama, yakın tarihin en mühim kırılma noktalarındandır. O günler hakkında en etraflı malumat istihbarat subayı Mim-Mim grubu reisi Miralay Hüsamettin Ertürk'ün (1874-1961) hatıralarıdır. İstanbul hükûmeti tarafından, İngilizlerin arzusu üzerine, Karadeniz'deki a

27.09.2021
28 0 0