Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

Türkiye

SULTAN VI. MEHMED VAHÎDEDDİN

Talihsiz Sultan Vahîdeddin, I. Cihan Harbi'nin kaybedenlerinin başında gelir. Onunla bin yıllık bir saltanat ananesi maziye gömülmüştür...Sultan Mehmed Vahîdeddin, Sultan Abdülmecid'in oğullarının en küçüğüdür. 4I1861'de dünyaya geldi. 3 aylıkken annesi Gülistû Kadınefendi'yi ve bir ay sonra da babasını kaybetti. Hususi bir tahsil gördü. Fatih Medr

İSLAMİYET VE EVVELKİ DİNLERİN MİRASI

Hazret-i Muhammed, Medine'de, "Ben Yahudilerin öldürdüğü (terk ettiği) bir sünneti ihyaya (diriltmeye) daha lâyığım" buyurmuştur.İslâm inancına göre her beldeye, her millete peygamber gönderilmiştir. Bunlar hep aynı imanı anlatmış, ama getirdikleri şeriat, yani ibadet ve hukuk kaideleri farklı olabilmiştir.Tıpkı bir tabibin hastasına farklı zamanla

Kur'ân-ı kerimde ismi geçen meyveler MEYVESİZ AĞACI KESERLER!

Meyveyi yemekten evvel yemek daha faydalı görülmüştür. Nitekim iki âyette meyve, yemekten evvel zikredilmiştir. Faziletli şeyi önce zikretmek, lisan kaidesidir.Kur'ân-ı kerimde hangi meyvelerin ismi geçiyor diye sorulsa ne cevap verilirHurmadenmesi muhakkak gibidir. Evet, hurma, 23 defa geçer. Bunlardan 19'undanahleolarak; 1'er defa darutab(yaş hur

SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN MİRASI

Zannedilenin aksine Sultan II. Abdülhamid Osmanlı tarihinin en ıslahatçı hükümdarıdır. Şimdi Türkiye'de ve civarında işleyen ne varsa, ondan kalmadır...Sultan II. Abdülhamid 30 sene süren nispi sulh devresinde maarif ve imar faaliyetlerine ağırlık verdi. Devrinde yapılan faaliyetler ciltlerce kitabı doldurur. 1879'da adliye teşkilatı tanzim edildi.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD ve DİKEN ÜSTÜNDE 33 YIL

Sultan II. Abdülhamid, ince bir diplomasi yürüterek bütün devletlerle iyi geçinmeye çalıştı. İngiltere, Rusya ve Almanya arasındaki rekabetten istifade etti. Sultan Abdülmecid'in 1842'de Tîrimüjgân Kadınefendi'den dünyaya gelen oğludur. 10 yaşında iken, Çerkez asıllı annesi veremden öldü. Sarayda mutena hocalardan iyi bir tahsil ve terbiye gördü.

HİLAFETSİZ VE HANEDANSIZ YÜZ YIL

Tam yüz yıl evvel, 3 Mart 1924 itibarıyla Türk tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. İslam tarihinin en eski müesseselerinden halifelik kaldırıldı. Tarihin en uzun ömürlü hanedanlarından Osmanlılar vatandaşlıktan çıkarılarak yurt dışına sürüldü. Bu, eli bastonlu yaşlısından beşikteki bebeğe kadar hepsi için yeni ve sıkıntılı bir hayatın başlangıcı

SÜPÜRGE EKMEĞİ VE FRANCALA

Harb esnasında halk kalitesiz resmî savaş ekmeğini sürekli artan fiyatlarla yerken, hususi bir fırın, iktidardakiler için pişirdiği hususi francalayı aynı fiyata satar; aradaki farkı devlet öderdi. Meşrutiyet devrinde İttihatçılara bir şekilde bulaşıp da makam ve servet sahibi olmayan kimse yok gibidir. Talat Paşa gibi şahsî servet peşinde gözükmey

Bir mazlum padişah Sultan Abdülaziz

Sultan Aziz'i tahttan indirenler çeşitli propagandalarla halkı iknaya çalıştı. Ama halk, yaktığı ağıtlarla bu mazlum padişaha olan sevgisini hep dile getirdi. Sultan Aziz, 9 yaşında babası Sultan II. Mahmud'u kaybetti (1839). Annesi Pertevniyal Valide Sultan, çok dirayetli ve hayırsever bir hanımdı. Ağabeyi Sultan Mecid zamanında rahat ve serbest

TÜRK AİLESİNDE KİME NE DENİR

İmtihan sualleri: Enişte kim Baldız kim Görümce kim Elti kim.. Türk cemiyeti kadar aile rabıtaları fazla ve karışık olan bir cemiyet yoktur. Kim kime ne diyeceğini çok zaman çıkaramaz. Bir talebem, hala veya teyze demek aklına gelmemiş veya irtibatın yakınlık derecesi hakkında karar kılamamış olacak ki, yanındaki arkadaşını "eniştemin oğlu" diye ta

SULTAN II. MAHMUD

Osmanlı tarihinin hakkında en çok konuşulan, hizmetleri hakkıyla takdir edilememiş bir şahsiyet Sultan II. Mahmud... Kimine göre 'gâvur padişah', kimine göre 'büyük ıslahatçı'dır. Merhametten doğan maraz!..Çocuğu olmayan Sultan III. Selim, Şehzâde Mahmud'u evladı gibi himaye ve terbiye etti. Onun ıslahat fikrinin tesirinde kaldı; ama hatalarına düş