Öztin Akgüç Tüm Köşe Yazıları

86 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Beklentileri yönlendirme

Ekonomik ajanlar, aktörler, işverenler, işgörenler, yöneticiler, tüketiciler, geçmiş deneyimlerine dayanan gelecek beklentileri doğrultusunda karar alır, plan yapar, davranırlar. Ekonomik hedeflerle uyumlu, enflasyonun kontrol altına alınacağı yönünde beklenti yaratmak, yönlendirmek başarı için zorunludur.Geçmiş deneyimler, hedeflerin gerçekleşmeme

Bugün
9 0 0

Fiyat belirlenmesi

Fiyat indirim önerileri, beklentileri tartışılırken firmalarca fiyat belirleme etkenlerini, eğilimlerini göz önünde tutmak gerekir.Firmalar, maliyetin arttığı dönemlerde maliyet artışını fiyatlara yansıttıkları halde maliyet azalışını fiyata yansıtmazlar. Maliyet azalırken fiyatın değişmemesi, dişli çarklarda çarkın ileriye gitmesini sağlayan, geri

19.01.2022
15 0 0

Temel politika maliye politikası

Ekonomik kalkınma, kaynak dağılımını etkinleştirme, gelir ve servet dağılımını düzeltme, ekonomik istikrar, kararlılık sağlama amacının ana aracı maliye politikasıdır.Merkezi yönetim bütçesini, sadece devletin gelir ve giderlerinin düzenlenmesi; kamu harcamalarını karşılamak için gerekli kaynakların sağlanmasına, külfetinin vatandaşlar arasında böl

12.01.2022
24 0 0

Kur istikrarı

Kur istikrarını sağlayabilmek için ülkenin üretim yapısının değişmesi, ithal ikamesi endüstrilerinin gelişmesi, üretimde dışa bağımlılığın azalması, verimliliğin, iç tasarrufların artması, iç pazarı koruyucu doğrudan veveya dolaylı koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Vadeli program izlenir, önlemler alınırken kısa vadede kâr istikrarını sağlamaya

29.12.2021
30 0 0

Davranış güdüleri

Ülkemizde siyasal olayları, davranışları açıklamaları, kişisel güdüler ve ABD'nin BOP'unu (GOP) dikkate alarak çözümlemek gerekir.Bireyin davranışına ilişkin en yaygın görüş; bireyin, akılcı davranarak kişisel çıkarını ençoklama güdüsüdür (Homo economicus). Bu bağlamda düşünürlerin, yol göstericilerin, birey davranışına ilişkin görüşleri de aydınla

24.11.2021
22 0 0

Yanılgı mı, servis mi

Yasal olarak temel görev ve amacı fiyat istikrarını sağlamak olan TCMB, karar ve uygulamalarıyla istikrarsızlığı artırmaktadır. Kur-fiyat, faiz-kur ilişkilerini politikacılar bilmeyebilir, ama üst düzey yöneticileri bir yana, Merkez Bankası'nda idari görev alan personelin dahi bilmesi gerekir. Para politikasının ekonomiye yansımasının ana kanalı, M

17.11.2021
42 0 0

Süreğenleşen, derinleşen ekonomik bunalım

Bir konu, olay tartışılırken, irdelenirken, öncelikle nedenlerinin belirtilmesi, çözüm önerilerinin savunulması, geleceğe dönük öngörülerde bulunulması, ardından fiili gelişmenin, sonucun öngörüyle uyumunun araştırılması gerekir. Ancak bu şekilde çözüme ulaşılabilir, önerilerin, öngörülerin geçerliliği kanıtlanabilir.Bir ekonomik bunalımdan çıkarke

03.11.2021
32 0 0

Faiz - kur ilişkisi

TCMB'nin kararlarıyla güncelleşen faiz - kur ilişkisi sorusuna, giriş niteliğinde de olsa herhangi bir Para Banka kitabında bulunabilecek yanıtı aktarayım. Faizle döviz kuru arasında, en azından finansal varlıklara yatırım, sermaye hareketleri, tüketim harcamalarına etki açılarından ilişki vardır.Yerli, yabancı finansal varlıkların risk ve getiri f

27.10.2021
29 0 0

Atanmış değil seçilmiş vekil

Parlamenter sistem, egemenliğin sahibi halkın temsili esasına dayanır. Halk temsilcilerinin oluşturduğu parlamento, yasama ve yürütmeyi denetleme organıdır. Halkın farklı görüş, düşünceleri temsilcileri aracılığıyla parlamentoya yansır. Temsilcilerin halk tarafından doğrudan ve özgürce seçimi esastır.Ülkemizde Siyasal Partiler Yasası, tutkular, kur

20.10.2021
27 0 0

Yanıltıcı etiketler

Dürüstlük, etik hatta hukuk kurallarına aykırı olarak ürünlere, içerikleri, miktarı, üretim ve son kullanım tarihlerine ilişkin yanıltıcı etiketler konulduğu gibi kişilere de lider, devlet adamı, bilim insanı, sanatçı, yazar, gazeteci, iş insanı gibi sıfatlarla yanıltıcı etiketler de yapıştırılmaktadır. Ürünün yanıltıcı etiketi yalnız kullananları,

06.10.2021
22 0 0