Teşvik yasaklama işleminde birkaç dokunuşa ihtiyaç var

Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin şartları yasayla belirlense de uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ikincil mevzuatta açıklanmaktadır.

Ne var ki her zaman evdeki hesap çarşıda tutmayabiliyor.

Yani yasanın emredici hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve yasanın uygulanmasına yön veren ikincil mevzuattaki düzenlemeler, kimi zaman önceden kestirilemeyen sebeplerle, kimi zaman da sahada yaşanan aksaklıklar nedeniyle hiç de beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor.

Haliyle idarenin uygulamada yaşanan sorunları, yasanın emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla gidermesi gerekiyor.

Benzer durum kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı veya gerçekte çalıştırmadığı kişileri sigortalı olarak bildirdiği tespit edilen işverenlerin prim teşviklerinden bir ay veya bir yıl süreyle yasaklanması sırasında yaşanmaktadır.

Şöyle ki,

Uygulamadaki prim teşviklerinin birçoğunda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerlerinin ilk tespitte bir ay, üç yıl içinde ikinci defa tespiti halinde bir yıl süreyle bu teşviklerden yararlanamayacağı yönünde yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Hal böyle olmakla birlikte kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu tespit edilen işverenlerin bu teşviklerden hangi aydaaylarda yasaklanacağı, ilgili yasalarda herhangi bir hüküm bulunmadığından genelgelerde açıklanmıştır.

Mevcut genelgelerde, kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu;

Denetim sonucu ortaya çıkmış ise tutanak tarihini izleyen ayda,Mahkeme ilamından anlaşılmış ise kararın kesinleştiği tarihi izleyen ayda,Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılmış ise söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihini izleyen ayda teşviklerden yararlanılamayacağı yönünde açıklamalar yapılmıştır.

Teşvik yasaklaması nasıl yapılıyor

Kayıt dışı sigortalı istihdam ettiği veya çalıştırmadığı kişileri sigortalı olarak bildirdiği tespit edilen işyerlerine ilişkin tutanağın düzenlediği tarihi izleyen ay veya mahkeme kararının kesinleştiği tarihi izleyen ay ya da kamu kurumlarından alınan yazıların SGK'ya ulaştığı tarihi izleyen ay (bir yıl süreyle yasaklama yapılacak ise bir yıllık dönem aralığı) ilgili personel tarafından sisteme girildiği takdirde, bu ay veya aylarda teşvikli beyanname gönderilmesine sistem tarafından izin verilmemektedir.

Ne var ki, yasaklama işleminin dayanağı olan tutanağın kimi zaman cari aydaki belge verme süresi sona erdiği tarihten sonra ilgili personele ulaşması nedeniyle veya mahkeme kararının kesinleşmesine rağmen mahkeme kararının cari aydaki belge verme süresi sona erdikten sonra ilgili personele ulaşması nedeniyle ya da kurumlar arası yazışmaların ayın son günlerine doğru ilgili personele ulaşması nedeniyle yahut sosyal güvenlik merkezlerindeki iş yoğunluğu nedeniyle teşvik yasaklama işleminin cari ayda muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilmeden önce yapılamaması nedeniyle, beyannameler teşvikli olarak düzenlenebilmektedir.

Haliyle teşvikli beyanname gönderilip, daha sonrasında ilgili personel tarafından yasaklama yapıldığında, yararlanılmış olan teşvik tutarlarının faiziyle birlikte ödenmesi durumuyla karşılaşılmaktadır.

Olayın iki farklı boyutu daha var.

Birincisi teşvik yasaklama işleminin kimi zaman fiili imkansızlıklar nedeniyle beyanname gönderildikten sonra yapılması nedeniyle yararlandığı teşvikleri faiziyle birlikte ödemek zorunda kalan işverenin, neden yasaklama işleminin süresi içinde yapılmayarak primleri faiziyle birlikte ödemek zorunda bırakıldığı konusunda, ilgili personel ile karşı karşıya gelmesi.