Temmuz'da mahalli idarelerdeki memurların ilave ödemeleri arttı

Mahalli idarelerde görev yapan memurlara ve diğer personele yapılan bazı ödemeler diğer kamu kurumlarında görev yapan memurlara yapılmamaktadır. Bu bağlamda mahalli idarelerde görev yapan memurlara ikramiye ödemesi yapılması hem Belediye Kanunu'nda, hem Büyükşehir Belediye Kanunu'nda hem de İl Özel İdaresi Kanunu'nda düzenlenmiştir. Her üç kanunda da farklı tutarlarda da olsa benzer düzenlemelere yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca, mahalli idare personeline sosyal denge tazminatı ödemesi de yapılmaktadır. Yine büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde il özel idaresi kaldırılmasına rağmen kanunda hala bu ifadeleri görüyoruz. Aşağıda bu konuları detaylarıyla 2024 yılı temmuz ayı maaş verilerine göre açıklamaya çalışacak ve bazı önerilerde bulunacağız.Belediye personeline yılda iki defa 22.694,9 TL ödenmektedirBelediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre, belediyelerdeki toplam memur sayısının yüzde onbeşini geçmemek kaydıyla belediyede çalışan memurlara yılda iki defa ikramiye ödenebilmektedir. Bu ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.Bu konuyla ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49'uncu maddesinde; ".Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onbeşini ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (25.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir" hükmüne yer verilmiştir.Bu hüküm çerçevesinde belediye memurlarından başarılı olanlara encümen kararıyla yılda en fazla iki defayı geçmemek üzere her defasında 25.000 x 0,907796 22.694,9 TL tutarında ikramiye ödenmektedir. Maaş katsayısındaki artışlara göre ikramiye tutarı da artmaktadır.Büyükşehir belediyesi personeline yılda iki defa 32.680,65 TL ödenmektedir5216 sayılı Kanun'un 22'nci maddesine göre, büyükşehir belediyelerinde çalışan başarılı memurlara her defasında 32.680,65 TL tutarında olmak üzere en fazla iki defa ikramiye ödenmektedir.5216 sayılı Kanun'un personel istihdamı başlıklı 22'nci maddesinde; "..Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının 15'ine ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (36.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir" hükmüne yer verilmiştir.Bu hüküm çerçevesinde büyükşehir belediyelerinde çalışan memurlardan başarılı olanlara encümen kararıyla yılda en fazla iki defayı geçmemek üzere her defasında 36.000 x 0,907796 32.680,65 TL tutarında ikramiye ödenebilmektedir.İl özel idaresi personeline yılda iki defa 22.694,9 TL ödenmektedirKanunda yer alsa da büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde il özel idareleri bulunmadığı için bu ödemeden yararlanılması mümkün değildir.5302 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde il özel idarelerinde çalışan başarılı memurlara her defasında 19.021,77 TL tutarında olmak üzere yılda en fazla iki defa ikramiye ödenmektedir. Büyükşehir belediyelerinin olduğu yerde il özel idareleri bulunmadığı için kanunda düzenleme yer alsa da fiilen ödeme yapılması mümkün değildir.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36'ncı maddesinde; "Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere il özel idaresi memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının 15'ine ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 25.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dahil) orantılı olarak, encümen kararı ile yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. Büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde bu rakam 36.000 olarak uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.Bu hüküm çerçevesinde il özel idarelerinde çalışan memurlardan başarılı olanlara yılda en fazla iki defayı geçmemek üzere encümen kararıyla her defasında memurlara 25.000 x 0,907796 22.694,9 TL tutarında ikramiye ödenmektedir.İkramiye ödemesinde kriter koyma vakti gelmedi miHer üç kanunda da çalışan memur sayısının ancak 15'ine kadarına ikramiye ödenebilmektedir. Bunun için ikramiye ödemesinin objektif kriterler dışında yapılması personelde büyük bir hayal kırıklığı oluşturacaktır. Bazı belediyelerin ikramiye