"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Yasemin Yaşar Tüm Yazıları

42 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Tepkisizlik toplum ahlâkından mı haber veriyor

Ünlü virtüöz piyanonun başına oturmuş, salonu hınca hınç dolduran seyircilerin önünde konserine başlamış. Ancak tuşlara basıyor, çalar gibi yapıyor, ama telleri önceden sökülmüş olan piyanodan hiçbir ses çıkmıyormuş!Dinleyiciler, birbirine göz ucuyla bakarak ne yapmaları gerektiğini araştırıyorlar, fakat nedense tepki gösteremiyorlarmış. İki saat s

12.07.2021
13 0 0

Tenkit ve tahammül ahlâkı

Terim olarak tenkit; yanlış ve doğrunun ayıklanması anlamına gelmektedir.Kelimenin kökeni "intikâd"dır ki manası, gerçek parayı sahtesinden ayırt etmek olduğu için tenkit de bir eseri, kişi ya da konuyu doğru ve yanlışlarıyla ortaya koymaktır. Tenkit; ikaz ve uyarı mahiyetindeki ifadelerdir. Tenkit; kötülükleri önleme ve yasaklama işidir. Tenkit; h

03.07.2021
15 0 0

Hırs-ı sevapla 'cemaati terk etmek'

"Madem sizler lüzum olsa birbirinize hayatınızı, kuvvet-i sadâkatınız ve Nurlar'a şiddetli alâkanızın muktezası olarak feda edersiniz. Elbette gayet cüz'î ve geçici ve ehemmiyetsiz hissiyatınızı feda etmeğe mükellefsiniz. Yoksa kat'iyyen bizlere bu sırada büyük zararlar olacağı gibi, Nur dairesinden ayrılmak ihtimali var diye titriyorum."Şuâlar'da

20.06.2021
18 0 0

"İstidad-ı habise ve kabil-i ıslah olmayan adamlar"

İnsan bünyesinin çalışma sistemi ile cemiyetin çalışma sistemi, birçok noktada birbirine benzemektedir. Nasıl insan bedenindeki bozuk hücreler hızla artarak kanserleşip, bedeni işlemez hale getiriyorsa, devletin ve küçük ölçekte toplulukların ve hatta cemaatlerin bünyesindeki "habis istidatlar ve kabil-i ıslah olmayan yapılar da" sistemleri işlemez

13.06.2021
26 0 0

Siyasî mobbing

İngilizce kökenli olan mobbing bu günlerde kamuoyunda bir doktorun intiharı neticesinde sık gündeme gelen bir kavramdır."Mobb" İngilizce'de yasal olmayan bir şekilde şiddet uygulayan gibi bir manaya gelmektedir. Türkçe karşılığı zorbalık, duygusal taciz veya yıldırma manalarına gelmektedir. Özellikle iş yerlerinde hiyerarşik yapılanmaların olduğu d

06.03.2021
33 0 0

Boğaziçi protestoları aynasında hürriyet kavramı

Boğaziçi protestoları aynasında bazı kavramları tekrar değerlendirmek gerekiyor.İçerisinde farklı bileşenlerin ve taleplerin bulunması dışarıdan bir tek rengin görülmesi veya cımbızlanarak sadece bir düşüncenin görünür olması, hakikatli bir direnişin mecrasını da kaydırmış görünüyor. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Hak ve hakikat adına yola çıkanl

06.02.2021
30 0 0

Kötülük problemi

Kötülük problemi gençler arasında dine dair şüphelerin en başında gelmektedir.Hali hazırdaki dünyada bulunan kötülük ve adaletsizlikleri gören genç, Yaratıcının merhameti ve adaleti konusunda sarsılmaktadır. Bu konuda tatmin edici açıklamalar, onun en çok ihtiyaç duyduğu konulardandır. Sadece gençler değil, bugün musîbete uğramış, fakat iman temeli

16.01.2021
36 0 0

Siyasîleşen din dili ve dünyevîleşen gençlik

Bilgiye, farklı inanç ve kültürlere erişimin son derece kolay olduğu günümüzde, geleceğimiz olan gençleri dinî inanç ve değerlerden uzaklaştıran pek çok sebep bulunmaktadır.Bunların arasında dünyevileşme, bilim ve din çatışması olduğu algısı, baskıya dayalı din eğitimi, temel dinî bilgilerin yüzeysel verilmesi, çocukluk çağı travmaları, kadının kon

09.01.2021
34 0 0

Dinde kadının yeri tartışmaları

Gençleri dinden uzaklaştıran sebeplerGün geçmiyor ki bir kadın cinayeti, kadına şiddetle alâkalı bir haber gündemimize gelmesin. Bu sadece bizim ülkemizin değil ekonomik olarak da gelişmiş birçok Batı ülkesinin de bir meselesi. Bu yüzden istatistiklere bakmadan kadına şiddeti sadece dinî ve kültürel bir meseleye veya ekonomik problemlere indirgemec

02.01.2021
32 0 0

Dijital âlem dindarlığı

İnternet üzerine inşa edilmiş bir dünyayı, artık ceplerimizde taşıdığımız telefonlar üzerinden dolu dolu yaşarken, "kendimiz" olmaktan çıkıyor yeni bir "biz" kurguluyor ve hatta kimlik bölünmesi yaşıyoruz. Gerçek kimlik ve dijital âleme sunulan kimlik!Teknolojik gelişmeler ve şehirleşmenin oluşturduğu bu yepyeni kültürde, insanlar sorumluluklarını

14.11.2020
32 0 0