Risâle-i Nûr'da her suâle cevap verilir

Aynı zamanda bir edebiyat şaheseri ve yüksek üslûp sahibi Risâle-i Nûr, "Her şeyi hikmetle beyan eden Kur'ân'ın i'câzı sırrıyla "1 "mu'cizeliğini göseteren"2 ispata dayanan; geleceği tenvir eden (aydınlatan); "mâneviişârîdirâyet" tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetlisidir."3

"İmân esasları, İslâm şartları ahlâk, ukubatı" gibi her birisini yüzlerce alt başlıklarıyla izah ve ispat eder.

-Tefsir, hadis, kelam, fıkıh, ahlak, tasavvuf, edebiyat, ilm-i usûl (metodoloji ilmi), ruhiyat, içtimaiyat ile sair bütün manevi, sosyal, siyasi ve fen ilimlerinin harmanlanmasıyla hasıl olan "ulûm-u imaniye", yani, en yüksek iman ve İslâm ilmidir; fen, sosyal, manevi ilimler literatüründe geçen bütün temel kelime ve mefhumları kullanır, izah ve ispat eder.

Mesela, hürriyet, ilim, eğitim, adalet, meşrutiyetdemokrasi, meşveret, cumhuriyet, laiklik, işi ehline vermek, iktisat (ekonomi), ücret, zekât, faiz vs., vs. gibi tüm meselelerin hakikatlerini de izah ve ispat eder. Dolayısıyla "Risaletü'n-Nur'un kitapları birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mucize-i maneviye-i Kur'aniyedir."4 Ve "Hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'ân'ın bir İ'caz-ı mânevîsiyle herşeyde bir pencere-i marifet açmış, bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'ân'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehl-i ilhadın hücumlarına karşı mağlûp olmayıp galebe etmiştir."5

-Risale-i Nur tefsiri, "Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem marifet hem ibadettir."6 "Bütün risâlelerin hususî menbaları, madenleri olan binden ziyade âyât-ı Kur'ân'iye..." baştan sona tefsir edilmiştir."7