YÖK'ün kamu kurumlarını şaşırtan son kararı memurları sevindirdi

Yükseköğretim Kurulu kamu personelinin kullanacağı unvanın belirlenmesinde görüş vermektedir. Zaman içerisinde bu Kurulun verdiği görüşler de değişebilmektedir. Bu değişiklik bazen ihtiyaçtan bazen de Kurulun değişen üyelerinin konulara yaklaşımından kaynaklanabilmektedir. Bu durum kamu kurumlarının da kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Bunlardan birisini bütün boyutlarıyla izah etmeye çalışacağız. YÖK'ün eski görüşü mü yoksa yeni görüşü mü uygulanacakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bir belediyenin sormuş olduğu görüş yazısı ile kamu kurumlarının sosyolog kadrolarında görev yapanların teknik bilimler lisansiyeri sayılıp sayılmayacağı soruluyor. Aynı zamanda bu konuda kafa karışıklığı olduğunu öğreniyoruz. Çünkü ortada iki görüş yer alıyor. Acaba eski görüş mü yoksa yeni tarihli görüş mü esas alınacak ya da görüş yazısı tekrar değişirse nasıl hareket edilecekBakanlık bu soruya açıklık getiriyor. Konuyu Bakanlığın görüş yazısı doğrultusunda izah edeceğiz.657 sayılı Kanuna tabi sosyolog kadrolarında görev yapan personelin teknik bilimler lisansiyeri sayılıp sayılmayacağına ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulunun iki farklı tarihte iki farklı görüşü olması nedeniyle hangi görüş esas alınacak2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43'üncü maddesinde, "... b. Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. ..." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinde; "... 4 Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ..." hükmü bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunun uygulama sürecinde özellikle sınıfların tespiti, kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulunca alınan kararlar temel belirleyicidir. Günün gelişen şartlarına paralel olarak mezkûr Kurulca daha önce alınan kararların değiştirildiği bilinmektedir. İlgi yazıda da sosyolog kadrolarının teknik bilimler lisansiyeri sayılması gerekçelerine yer verilmiştir. Bu itibarla, konu hakkında Yükseköğretim Kurulunun yeni tarihli görüşü dikkate alınarak işlem tesis edilmesi uygun olacaktır. Bakanlık bir yıl sonra aynı konudaki görüşünü değiştirdiBakanlık 19062023 tarihli görüşünde sosyolog kadrosunda görev yapanların teknik bilimler lisansiyeri sayılmadığını belirterek bunların giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.Bakanlık bu görüşünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hem 1682012 tarihli B.30.0.EÖB.303.01.01.035175 sayılı yazısında hem de 1612013 tarihli ve B.08.6.YÖK.0.72- 303.01.01.01-335 sayılı yazısında, 2672012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi açısından; Folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlarında haiz olanların görmüş olduğu yükseköğrenimin