İbrahim Ersoylu

Yeni Asya

Din hizmeti yapanlar ve siyaset

Dinî hakikatler nur, günümüzdeki siyaset topuz gibidir. İnsanlar bir elinde nur, diğer elinde topuz tutan bir hocaya karşı mütehayyir kalırlar. "Acaba bizi nur ile celp edip topuzla mı dövecek" diye düşünürler. 1Her devirdeki hâkim siyasîler, halkın desteğini almak için onların itimat ettiği din âlimlerini kendilerine destekçi yapmaya çalışırlar. G

AB'den kopmak ne anlama gelir

Avrupa Birliği demokrasi, hukuk ve refah projesidir. Birlik, üye olmak isteyen ülkelere bu projeyi (Kopenhag Kriterleri) kendi devlet sistemlerinde uygulamalarını şart koşar.AB, Türkiye'yi "Gel üyemiz ol" diye çağırmadı. Bilakis biz ülke olarak menfaatimiz için birliğe üye olmak gayesiyle müracaat ettik. Talebimiz kabul edildikten sonra, istenen de

Darbelerin yol açtığı derin tahribatlar

Ülkemizde devreye sokulan askerî darbe süreçleri, etkileri uzun yıllara uzanan, telafisi çok zor yıkım ve tahribatlara sebep olmuştur.27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 12 Mart 1971, 28 Şubat 1997 darbelerinin tamamının arkasında Kemalist derin güçler olmuştur. Son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de, onların dahli vardır. İstisnasız yapılan bütün darbeler,

Gazetemize destek olmak

Zamanımızda siyasî ve dünyevî cereyanlar, kitleleri kendilerine bağlamada, zındıka ve fesat şebekeleri, toplum kesimlerini ifsat etmede interneti, yazılı, görsel ve sosyal medyayı etkili bir şekilde kullandıkları görülmektedir.Asr-ı Saadet modelini ahir zamanda hayata taşıyan Nur cereyanının da, iman ve Kur'ân hakikatlerini geniş çevrelere tanıtmad

Geçmişte yaşanmış ittihadın yansımaları

Geçmişte Nur Talebelerin ittihad ederek ifa ettikleri iman hizmeti, toplum nezdinde tesirli olduğu gibi, onların Risale-i Nur'a mutabık olarak gösterdikleri siyasî tavır, ülke idaresinin ehil ellere geçmesine vesile olmuş, vatan ve milleti tehlikeye atacak birçok badirenin vukuuna engel olmuştur.Zira Risale-i Nur'un, sadece iman sahasında değil, si

Nur Talebelerinin ittihadı nasıl tahakkuk edecek

(Bir kardeşimizle olan muhaverede sorulan soruya bir cevaptır.)Nur Talebeleri arasında sağlıklı ve kalıcı bir İttihad için onların çoğunda Üstad ve Risale-i Nur Külliyatının muhteviyatıyla örtüşen aynı fikir ve düşünce vahdeti olmalıdır. Zira cemaatte sahih bir vahdet olmaz ise, sayının çok olmasının bir faydası olmaz, tam bir ittihad gerçekleşmez.

Nur Talebelerinin ittihadı

Geçenlerde 7-8 sene öncesine kadar birlikte hizmet yaptığımız, ancak daha sonra ayrılan bir dost ile bir düğün münasebetinde karşılaştık."Biz sizinle kardeşiz ve dava arkadaşlarıyız, meslek meşrep yönünden aynı çizgideyiz, ancak farklı kulvarda hizmet ediyoruz. Keşke sizinle birlikte hizmet etmeye devam etseydik ne iyi olurdu" dedim. "Ben bütün N

Örnek Nur Talebesinin özellikleri - 2

Geçen haftadan devam11- O, amelinde rıza-i İlâhîyi esas alır. İbadet ve hizmeti riya için değil, sırf Allah rızası için yapar. 12- O, kardeşlerinin kusur ve ayıplarını araştırıp, piyasaya çıkararak onları tenkit etmez, hatalı bir kardeşinin kusurunu şefkatle, nazikâne, nezihane ve kavl-i leyyinle yalnız ona söyleyerek düzeltmeye çalışır. 11 13- O,

Örnek Nur Talebesinin özellikleri -1

Nur Talebesi: Bediüzzaman Said Nursî'yi, Peygamberimizin (asm) Ahirzaman vârisi olarak kabul eden, başka şeyh ve hocaların peşine gitmeyen,1 onun telif ettiği Risale-i Nur Külliyatını kendi telifi gibi kabul edip, onun neşrini hayatının gayesi olarak benimseyen kişidir.2Örnek bir Nur Talebesinin öne çıkan bir kısım özellikleri şöyle sıralamak mümkü

Nur Talebesi ve dershaneler

Nur Talebesi: Üstad Bediüzzaman'ı ahir zamanın müceddidi, mehdisi ve müçtehidi kabul edip başka şeyh ve hocaların peşine gitmeyen1, onun telif ettiği Risale-i Nur Külliyatını okuyan, kendisi telif etmiş gibi Külliyatın neşrini hayatının gayesini bilen kişidir.2Nur Dershanesi ise, Nurların okunduğu, müzakere edildiği, tahkiki iman mertebesinin kazan