Elif Sönmezışık Aydın

Yenisöz

Müfredattaki Sanat -6: Kontrast Kıskacında Yeniden Doğuş

Cumhuriyet'in ilk yıllarında İslam sanatlarımız "itibar ve kabul" ve kabul görmüyordu; ancak durumu anlatmaya bu ifadeler yetmiyor. Temel ve yüksek öğretim kurumlarında bu sanatlara dair bütün eğitimler tavsiye edilmiş, yasaklanmıştı. 1924'ten son belirgileşen Laik anlayış, hayatın her alanında kendini gösterdi ve millet kimliğinden din öğesi çıkar

Müfredattaki sanat - 5: İdeoloji duvarında ışık ve gölge

Tanzimat sonrası Cumhuriyet öncesi dönemde iki tür eğitim vardı: Medrese geleneğini sürdürerek her tür eğitimi din eğitimiyle birlikte veren okullar ve tamamen Batılı (modern) muhtevayla eğitim veren okullar. Ancak eğitimdeki bu çeşitlilik, Cumhuriyet sisteminin amaçlarına uymadı. 3 Mart 1934'te, okulları tek birime bağlayan "Tevhid-i Tedrisat Kanu

Müfredattaki sanat - 4: 'Bu ülke'de sanatın Batı'dan doğuşu

Kültür sanat otoritesinin Batı kutbuna kayışının başlangıcı Rönesans'a dayanıyor. Endülüs'ün yıkılışıyla güney Avrupa'dan kuzeye taşınmaya başlayan ilmî veriler, Avrupa'nın içine kapanık ve köhne anlayışındaki kırılmanın en önemli tetikleyicisi oldu. Avrupalı kanaat önderleri Protestanlıkla Hıristiyanlığı yeniden tasarlama yoluna giderken, yönetiml

Müfredattaki Sanat -3: Radikal Batıcılığın Kökeni

Avrupa insanının tamamının aynı inancı ve hayat tarzını paylaşmadığı hepimizin malumu. Geçmişte kısa bir müddet de olsa, cebren de olsa bunun mümkün olduğu dönemleri de yaşadılar. Ancak Rönesans, Aydınlanma, Sanayi Devrimi gibi aşamalarla baskılar azaltıldı, çok farklı sesler ve renkler ortaya çıktı. Bu da onları ayrımlara, geleneksel ve modern gib

Müfredattaki sanat - 2 : Doktrin bunalımı

Müfredat yazılı ve sözlü ders aktarımında en önemli belirleyici gibi görünürken sahadaki uygulamalara bakarsak eğitimci inisiyatifi öne çıkıyor. Başarılı ve idealist eğitimci elbette müfredattaki çıkmazı, bilgi kıtlığını, verimsiz uygulama tecrübelerini aşarak farkını ortaya koyabileceği yeniliklere başvurabiliyor, dersini sevdirerek öğrencilerinin

Müfredattaki sanat -1: Dayanak sorunu

Sanat üzerine ilk okuduğum kitap, E.H. Gombrich'in Sanatın Öyküsü'ydü. Hacim olarak göz doldurduğu kadar, merakı da doyuran bir kitap gibi görünüyordu. Plastik sanatların, mimarinin ve bezeme sanatlarının serencamını anlatıyor, sanatı Avrupa merkezli olarak ele alıyor, Doğu ve Uzak Doğu'ya şöyle bir bakış atıyor, Antik Yunan'ı ve hatta arkaik Avrup

Sanat Eğitimi Neden Önemli

Maddiyatı başa yerleştiren, maneviyatı ise gündelik ihtiyaçlardan ayırarak meydana gelen boşluğu kişisel gelişim manifestolarıyla dolduran bir dünya gündeminde; "kendi menfaatimizi düşünmeden" sergilememiz gereken inceliğin, hassasiyetlerin, hehâl olmanın, anlayışlı olmanın, hoşgörülü olmanın altı neredeyse hiç çizilmiyor. Eğer bir yerlerde çizildi

Sanat eğitimi nedir

Sanat eğitimi üzerine yerel kaynak taraması yaparsanız özellikle bu alanda emek vermiş iki isim öne çıkacaktır; Ord.Prof. Suut Kemal Yetkin ve Prof. Dr. İnci San. Her iki isim de akademik kariyerini güzel sanatlar, felsefe ve edebiyat üzerinde çalışmalar yürütmüş çalışkan isimler... Bu iki isimin görüşleri beynelmilel açıdan doyurucu bir muhteva ol

Arz-talep kıskacına hapsolan sanat eğitimi açmazı

Bile-isteye sanat eğitimi almış biri olarak şöyle bir cümle kurmam hoş görülebilir umarım: Memleketimizin eğitim sistemine göre, sanat ile ilgili ve ilişkili bir hedefiniz yoksa sanat eğitiminden mahrum kalırsınız; çünkü sanat şuuru kazandırmak adına verilen eğitimin sanatla ilişkisini çözmek de yine sanattan haberli olmakla mümkün. O zaman sanat e

Takvim

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Zaman, hayatın içinden su gibi akıp giderken somutlaştıramadığımız, elle tutup gözle göremediğimiz bir olgu. Zamanı somutlaştıran iki önemli unsur var: Takvim ve saat. İnsanlık tarihi boyunca arkaik, antik, klasik çağlarda birbirinden farklı birçok takvim kullanıldı. Küçük büyük neredeyse her medeniyetin kendi adıyla