Kayyım konusu AYM'nin gündeminde yok

Birkaç gün önce Anayasa Mahkemesi 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptali için açılan davada karar verdi. Karar, Cumhurbaşkanının rektörleri ve Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisine dairdi. 703 sayılı KHK ile iptal edilen hususlar basına yansıyanlardan ibaret olmadığı gibi bu türdeki iptaller ülkemiz için bir ilk de değil!

AYM kararlarının temel özelliği

AYM Kararlarına dair temel bilgiyle meseleye bakmak gerekiyor. Birincisi, AYM kararları geriye yürümüyor. Yani ilgili mevzuata dayanan işlemlerin hiçbiri düşmüyor. İkinci olarak da AYM kararları yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girebileceği gibi, Mahkemece kararın yürürlüğünün ötelenmesi de mümkün. Bu durumda AYM, Meclise ve yürütmeye "kanun boşluğu doğmasın diye" süre veriyor.

"Mülga 91" ne...

AYM'nin verdiği son kararı anlamamız için KHK'ların çıkarıldığı tarihte yürürlükte olan 91. maddeyi bilmek gerekiyor. Bu düzenlemeye göre TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebiliyordu. Ancak yetki verilmiş olsa bile temel haklara tekabül eden konularda KHK çıkarılması yasaktı.

Kararın özü

AYM kararında özetle şöyle diyor: "Devlet üniversitelerine rektör atanma şartlarında değişiklik öngören kural...kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır."

Meclis, kanun çıkarmasa ne olur

AYM, iptal kararının 12 ay sonra yürürlüğe girmesine de kararı verdi. Buna göre iptal edildiği belirtilen maddeler teknik olarak henüz ortadan kalkmış değil. Bu usule dayanılarak işlemler yapılmaya devam edilebilecek. Meclis aynı konuyu kanunla düzenlerse bu kere Mahkeme bu kanunlara açılan davalarda usul tartışması yapmayacak. Konuyu esastan inceleyebilecek...

Üst yönetici yetkisi ...

Anayasanın 129. maddesi açık biçimde rektörlerin atanmasına dair yetkinin Cumhurbaşkanında olduğunu söylüyor. Yine Anayasanın 104. maddesinde "Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle (CBK) düzenler." hükmü var.

3 sayılı CBK, AYM denetiminden geçmişti

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair 3 sayılı CBK, Rektörlerin de Merkez Bankası Başkanının da nasıl atanacağını düzenleme altına almış. Bu CBK, AYM'nin önüne gelmiş ve mahkeme tüm üst kademe yöneticiler yönünden meseleyi değerlendirip CBK'da üst kademe olmadığını düşündüğü birtakım görevler yönünden Cumhurbaşkanının yetkili olamayacağına kanaat getirerek bu yönden iptal kararı vermiş, diğer yönlerden CBK'yı hukuka uygun bulmuştur.

Herkese dava var, kayyıma yok!

Birçok yasa ve KHK bağlamında düzenleme var. Bunların birçoğuna AYM'de dava açılmış. Ancak son zamanlardaki kayyım düzenlemesine dair AYM'nin gündeminde bir dava görünmüyor. Bilindiği üzere Belediye Kanunu 45.maddeye 674 sayılı KHK ile bir ekleme yapılarak kayyum düzenlemesi ihdas edildi. Bu durum daha sonra 6758 sayılı yasa ile yeniden ve aynen kabul edildi. Bu yasa ile ilgili iptal davaları AYM'nin önünde ama kayyıma esas 34. madde ile ilgili bir başvuru görünmüyor.