Altan Çetin Tüm Yazıları

132 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

TÜRKİSTANLILIK 11: KUTADGU BİLİG

Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig'de "Bak, feleği yarattı durmadan döner; onunla birlikte hayat da durmadan devreder s. 20" tarzında ortaya koyduğu tarih felsefesiyle değişimi ve devri hareketi tarihe bir kategori ve nitelik olarak dâhil eder. Her şeyin devredici karakterde olması sebebiyle mutlak bir yükseliş ve çöküş durumunun olmadığı, fatalist bir

16.04.2019
0 0 0

TÜRKİSTANLILIK 10: KUTADGU BİLİG

"Ömür aziz değil, emek azizdir; bu emeğe sarf edilmeyen hayata yazıktır, s.210", sözünün ezberlerimiz muvacehesinde Marx'a ait olması beklenirken! 11. Asırda kültürümüzün insanlığa yansıyan ışığı ve medeniyetimizin kaynaklarından olan Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacib'e ait olması kimseyi şaşırtmalıdır. Türkistanlılık düşüncesinin bu büyük kaynağı,

10.04.2019
5 0 0

ŞAHSİYET MEDENİYETİNDE

İnsan bir cevherdir, gökyüzü ise ona arazdır. Her şey parçadır, basamaktır. Maksatsa insandır", Hz. Mevlana. Nurettin Topçu bu maksada yani insana ve cevherine dair şahsiyet üzerinden şu tespitleri yapar: "Üst-ben geçmiş zaman içinde derinleşerek ana-babadan atalara kadar uzanır. Orada düşüncelerimizin derinlerinde gizlenen köklerini bulur. Bunun i

03.04.2019
2 0 0

YENİ ZELANDA'DA KİM KİMİ VURDU

Oryantalist imge ve İslamofobik kafayla tarihin kurgulaştırılması ve ideolojiye dönüştürülmesinin son faciası Yeni Zelanda'da yaşandı. Ötekileştirilerek kendisine yabancılaştırılmak istenen Müslüman yahut terörist hedefi ile çalışan zihniyetin bahçesinden bir Frenkeştayn elindeki silah ile mabede, Müslümanlara saldırdı ve pek çok hayat kaybedildi.

29.03.2019
4 0 0

TÜRKİSTANLILIK 4

Ok-u-mak âlemde var olan bilcümleyi çağırmak demektir. Nazarın okları var olana yönelerek manzarayı bilimin muhtelif dalları ile akli kodlara tercüme ederek bilmenin yolunda bilgiyi var ederler. Oku! emri mazmununda bil! emrini de mutazammındır demek bu halde yanlış olmaz. Var olan halinde nazarımıza değen âlem akıl prizmasından geçerek bilimin yed

23.11.2018
64 0 0

SUUDİ ARABİSTAN YAHUT BİZİM BURALAR

Oryantalist imge sömürgecilik ve vesayetler yoluyla kendine göre bir Orta Doğu hayalini gerçekleştirmek için emperyalist taktiklerle, iç ve dış dinamikleriyle çalıştı, çalışıyor. Tiksindirici, aciz bırakan ve düzen hayaletleriyle doldurulan bir coğrafyada, gücün hukukun üstünde görüldüğü ve zalimliğin bilgelik ve barıştan daha fazla itibar gördüğü

19.11.2018
34 0 0

OK-U-MAYI BİLENLERE

Semboller bir milletin varlığa yükledikleri mefhumlardır. Şeyler, asli işlevleri yanında o millettin mefkûresine göre muhtelif art anlamlar kazanırlar. O milletin asli hususları bu manada sembolizmde öncelikle teşekkül eder. Tarihini okumayı bilmeyenler için bu sembol ve mefhumlar manasız birer fantezi olmaktan öte mana taşımazlar. İbn Haldun'un is

13.11.2018
29 0 0

UYGUR TÜRKÜ YAHUT MAZLUMİYET

Matbaanın mucidi Türklerdir desem nasıl yani denildiğini duyar gibiyim Türkler ve matbaayı oryantalizmle şekillendirilmiş bilinçlerimiz pek yan yana getiremiyor haliyle. Gutenberg'in uzaylılardan aldığı ilhamla bulduğu matbaa! modern zamanların en büyük icatlarından ve bir Avrupalı olarak elbette Türkistanlılara mal edilebilecekcek değildi. Hele Os

09.11.2018
32 0 0

TÜRKİSTANLILIK 3

Roma ideali ve düşüncesi bu devletin yıkılışından sonra Hristiyanlık içinde Hristiyan Kilisesi ve sonrası laik düzende Avrupa birliği idealine varan süreçte değişik görünüşler ama müşterek bir muhteva ile yaşadı, yaşatıldı. Ya Biz Türklerin büyük cihan devletleri kurmaları ve bunun mükerrer süreçlerde devam etmesi mefkûresi ve mefhuma dair bunu te

05.11.2018
32 0 0

ALİYA, BM DÜZENİ VE SURİYE

Bosna Savaşı ardında bıraktığı pek çok ders cümlesinden olarak BM ve Uluslararası sistemin mükerrer mantığını bize gösterdi. Bu dersi bu savaşın doğrudan muhatabı olan Aliya'nın sözlerinden takip etmek durumu gerçekçi ve otantik bir şahitlikle tespit bakımından fevkalade önemlidir. Bu dersi bugün Suriye'de yeniden alıyoruz. Aliya bu konuda meseleyi

31.10.2018
37 0 0