Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (129)

Sâdece "Türk artçı kıt'alarıyle İngilizler arasında muhârebeler cereyân etti" "Sahilleri korumakla görevli olan 8 inci Türk Ordusu Adana'ya intikal etti. 26 Ekim günü, Haleb'in kuzey banliyösü sayılan Müslimiye mevkiinde Türk artçı kıtaatlarıyla İngilizler arasında şiddetli muharebeler cereyan etti. Türk artçı birliklerinin kahramanca savaşmaları, İngilizlerin ilerleyişini kesmişti. Türk kıtaatları gece karanlığından istifade ederek İskenderun istikametine doğru çekildi. Bu muharebeden sonra mütarekeye kadar zikre değer bir muharebe olmadı. "İngiliz başarısı kısa sürede kesin bir şekilde tecelli etmiştir. 19 Eylül 26 Ekim 1918 arasında İngiliz kuvvetleri 260 top ele geçirmiş, 75.000 Türk askerini esir almıştı. Bunların içinde 3.700 Alman askeri vardı. Kendi zayiatları ise 5.000 asker kadardı..." (Nedîm 1995: 150, 151, 155-156, 156-157, 159-160) Târihimizin en büyük fâcialarından biri olan Filistin Hezîmetinin içyüzünü anlamak için mürâcaat ettiğimiz son kaynak, doğrudan Mustafa Kemâl'in kaleminden çıkmış olan Tarih IV kitabıdır. Mustafa Kemâl'in têlîfi olan 4 târih kitabı "Dîn Aleyhdârı Kemalist Târih Kitabları Nasıl Yazıldı" başlıklı araştırmamızda (Yeni Söz, 3-5.11.2017, 3 Tefrika), 1930'lu senelerde, liselerde okutulacak tek "Târih ders kitabları" dizisi olarak hazırlanan Tarih I, II, III ve IV'ün Başmüellifinin Mustafa Kemâl olduğunu ve bu kitablardaki birçok bölümün (meselâ Tarih I'deki başlangıç bahsinin ve Tarih II'deki İslâm ve Hulefâ-i Râşidîn devrinin) doğrudan doğruya onun kaleminden çıktığını, her hâl-ü-kârda tamâmının onun murâkabesi altında ve tâlimâtları istikâmetinde têlîf edilmiş bulunduğunu isbât etmiştik. Bunda başlıca mesnedimiz, M. Uluğ İğdemir'in naklettiği mevsûk mâlûmât idi. Bilâhare, "Musta Kemâl'in Hastalığı, Ölümü, Cenâzesi" başlıklı tam sayfa tefrikası iki seneye yakın süren- vâsi araştırmamızda bu mes'ele üzerinde tekrâr ve daha genişçe durduk; bilhassa Gürbüz D. Tüfekçi vâsıtasıyle Âfet Hn.'dan intikâl eden el yazmalarıyle mezkûr dört Tarih kitabındaki alâkalı metinleri mukâyese ederek, onların esâs müellifinin Mustafa Kemâl olduğunu bir kerre daha isbât ettik. Bu ikinci tedkîkimizde (Yeni Söz, 10-24.3.2020531-545), ayrıca, onun, hem militan bir Ateist, hem de çok katı bir İslâm düşmanı olduğuna dâir yeni vesîkalar takdîm ettik, yeni îzâhatta bulunduk. "Egocentriste" perspektif Mezkûr lise Tarih kitablarından IV.