Yesevîzâde Alparslan Yasa Tüm Köşe Yazıları

270 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (100)

"Eski kadınların 'sağa, nağa, niği' tekerlemelerinden daha vahşî bir nesneye, resmî devlet ve mekteb lisânı pâyesi verildi" "Fakat ne hâdisenin millî varlığımıza tevcih edilen hakaret ve suikast tarafı tam anlaşılabildi, ne de bu bahiste erkekçe ve insanca tek bir aksülâmel gösterilebildi. Alelusûl ve daha binlerce millî kıymetle bir arada, lisan

23.05.2022
3 0 0

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (99)

"Ne kadar yazıkdır ki Münir Süleyman Çapanoğlunun en mühim eseri el yazısı olarak durmaktadır; 'Müstear İsimler' adını taşıyan bu eşsiz eser, târihimiz ve edebiyat târihimiz için gaayet kıymetli bir anahtar kitabdır." (İstanbul Ansiklopedisi, 1963, s. 3736) Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi'nin "baş tâcı dostu"na tahsîs ettiği maddesini bir

22.05.2022
4 0 0

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (98)

"Evimizin müdavim dostlarından şâir Mehmed Celâl Beyden edebiyat, Şehbenderzâde Ahmed Hilmi Beyden de Felsefe ve İslâm Tarihi dersleri almışdım; şâir Rıfkı Bey de beni tasavvuf üzerinde geniş ölçüde aydınlatmışdır. Ali Kemal Beyi, bana geniş bir görgü ufku açmış velînimet-i irfan olarak dâima rahmetle anarım. Aspasya adında bir rum kadınından da

21.05.2022
4 0 0

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (97)

- 2. Alt Fasıl: Gazeteci Münir Süleyman Çapanoğlu Uydurma Dil Tedhîşi hakında ikinci şâhidimiz, bir Türk teşebbüsü olarak ilk Türkce gazetemiz Tercümân-ı Ahvâl'in (21.10.1860-11.3.1866) Şinâsî Efendi ile berâber iki nâşirinden biri olan Âgâh Efendi'nin (Sarıyer, İstanbul, 18.3.1832 Atina, Aralık 1885, II. Mahmûd Hân Türbesi'nin Hazîresi) ahfâdında

20.05.2022
6 0 0

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (96)

"Kıymetli insanlarımız, bu Totaliter Düzende susuz kalmış gül gibi solmuşlardır" "Hayır, hiç biri eksik değil. Son devirde, Türkiyemiz Garb ile çok sıkı bir kültür münasebeti kurmuştur. Muhtelif Avrupa merkezlerine yüzlerce Türk genci gitmiş ve bunların bir çoğu kıymet kazanarak dönmüştür. Fakat bu kıymetlerin ekserisi burada susuz kalmış gül gibi

19.05.2022
9 0 0

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (95)

"Türk dilinin istiklâli de yirminci asrın ortasında Kaşgarîler devrine dönmek demek değildir. "Bir dilin milliyeti, sâdece kelimelerinde değil, onun rûhunda, husûsî âheng, üslûb ve edâsındadır" "Hem bir dilin milliyeti, sadece kelime unsurlarında değildir. Nitekim bir ferdin milliyeti de sadece damarlarındaki kanda değildir. Kan birliği, milliyet d

18.05.2022
7 0 0

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (94)

Eşref Edib Fergan'ın Sebilürreşad mecmûasının muhtelif nüshalarında, Ali Fuad Başgil'in doğrudan veyâ dolaylı olarak Türkce mes'elesiyle alâkalı dört makâlesi... Bunlar, hem Târihî Türkcemizin mâhiyeti, hem de bu uğurda nesiller boyu yürüttüğümüz -ve İnşâallâh yürütmiye devâm edilecek- mücâdelenin mühim vesîkalarıdır... Muhakkak ki bâtıl bir zihniy

17.05.2022
10 0 0

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (93)

Uydurmaca, kânûn dili yapılmak sûretiyle de yaygınlaştırıldı "Daha geçenlerde, mevzuumuza dair okuduğum bir yazıda, Dil Kurumunca otuz beş bin yeni kelimenin hazırlanmış olduğu müjdeleniyordu. Bahis mevzûu olan, Dil Kurumu'nun Resmî Dildeki bütün İslâm Medeniyeti kaynaklı kelimeleri tasfiye etme hedefini açıkça îlân eden- 1945 baskısı ilk gûyâ Tür

16.05.2022
6 0 0

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (92)

"Garibdir ki, aynı geçmiş olsunu ve aynı beyti, üç sene kadar sonra, ben de başka bir profesör arkadaşıma fısıldadım. Biz de şu tesbîtte bulunalım: Milletinin hayâtî bir mes'elesi bahis mevzûu iken, ihtisâsı îcâbı doğru olanı bildiği hâlde, bir şekilde onu milletine duyurmıyan ve onun uğrunda mücâdele etmiyen insan, sahîh ilim adamı değildir. Ve h

15.05.2022
12 0 0

Kemalizmin 'Târih Tezi' ve 'Güneş-Dil Teorisi' hurâfeleri (91)

"Nîçin kânûn kuvvetiyle ana baba dilimizi terketmiye zorlanıyoruz" "Niçin türkçemiz esrarengiz bir hükûmet işi ve bir politika mevzuu yapılmış ve bu yüzden memlekette içinden çıkılmaz bir dil meselesi ihdas edilmiştir Niçin kanun kuvvetile ana baba dilimizi terketmeğe zorlanıyoruz Bunun sebebi, lüzumu ve faydası nedir, ne olabilir Eğer hukuka bağlı

14.05.2022
10 0 0