Yesevîzâde Alparslan Yasa

Yenisöz

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (198)

5. Dosyanın tâdîlli son iki sayfası (https:www.facebook.comphotofbid545530480916186seta.439736604828908; 18.3.2023) Hayırlı eserlerle Millî Kültürümüze hizmet edebilecek bir edebî kâbiliyetti. Heyhât ki Türk metâı olmıyan hakîkatsiz ideolojilerin têsîri altında kaldı, Irkçılık gibi, Materyalizm gibi Türk Milletini topyekûn izmihlâle götürecek fikir

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (197)

Atsız ve Mustafa Kemâl'e- nazaran, Hz. Muhammed, Arab Milletinin bozuk ahlâkını ıslâh için Peygamberlik iddiâsına kalkışmış bir şahsıyettir Yukarıda da tasrîh ettiğimiz vechiyle, Atsız, Hz. Muhammed'in samîmî olarak kendisinin "Peygamber olduğuna inanmadığı", hilâf-ı hakîkat olduğunu bile bile kendini "Peygamber gösterdiğini" iddiâ etmekle, Hz. Muh

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (196)

Öyleyse "Kur'an Muhammed'in talimatıdır" iddiâsında bulunan Atsız'a göre- Hz. Muhammed bu Kitaba nasıl vücûd vermiştir Tabiî ki dîğer iki "semâvî dîn"in Kitablarından, bilhassa, Mustafa Kemâl'in Caetani'den naklettiği gibi, "haham edebiyâtı ile İbrânî edebiyâtından" istifâde ederek! Zâten onların da aslı, Kadîm Sümer'e, Mısır'a çıkıyor: "Soy soy in

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (195)

(Kendine yakıştırdığı sıfatlarla) "daima doğru gören, daima doğruyu söyliyen Ulvî Dehâ"ya (tafsîlât için Yeni Söz, 19.3.2023130'a mürâcaat) nazaran, zâten "Allâh" da, insan zekâsının bir îcâdıdır; yoksa hakk değildir, aslı, hakîkati yoktur: '- Yavrum! İnsanlar ilk devirlerinde pek âcizdi. Kendilerini koruyamıyorlar, hiç bir hâdisenin de sebebini bi

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (194)

Nihal Atız'ın Materyalist idiâlarına Türk târihinden temel bulmak için ileri sürdüğü işbu müfsid "şeyh" ve ihtilâlci Simavna Kadısı oğlu Bedreddîn (1359 îdâmı, Serez, 18.12.1420), Osmanlı târihi mütehassısı Alman Prof. Dr. Franz Babinger'in (15.1.1891 23.6.1967) (Mehmed der Eroberer und seine Zeit. Weltenstürmer einer Zeitenwende. München, 1953).

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (193)

"Tevrat'ın Tanrı ile insanı aynı şekilde tarif etmesi ne kadar iptidaî ise, dünyadan 400 km yukarıya fırlatılan Rus astronotunun, uzayın sonsuz olduğunu unutarak 'uzaya çıktım ama Tanrı'yı göremedim' demesi de o kadar budalacadır." (Nihal Atsız, "Yobazlık Bir Fikir Müstehâsesidir", Ötüken, Kasım 1970, sayı 11 83) Atsız, bu pasajda, bir intibâa na

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (192)

Atsız'ın Allâh'ı dolaylı inkârı Nihal Atsız'ın fikirlerindeki insicâmsızlık, muayyen bir Ulûhiyet mefhûmunu reddedip kendi metafizik inancını ortaya koyarken de tezâhür ediyor. İslâmın Allâh akîdesini reddetmek sadedinde sarfettiği bir söz şudur: "Tanrı insan idraki dışındadır." Lâkin bu söz, münferiden, yanlış değildir: Zîrâ, elbette Allâh'ın Zâtı

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (191)

(Fikret Salim Sanlı, Türkçülük Hareketinde Din Olgusu Üzerine Aykırı Bir Yaklaşım: Hüseyin Nihal Atsız ve Fikirleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni., 2010, 154 s.; https:www.academia.edu34811287TC3BCrkC3A7C3BClC3BCk_Hareketinde_Din_Olgusu_C39Czerine_AykC4B1rC4B1_Bir_YaklaC59FC4B1m_HC3BCseyin_Nihal_AtsC4B1z_ve_Fikirleri; 14.3.2023) Ötüken mecmûasın

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (190)

Bununla berâber, Atsız'ın bir hakkını teslîm etmek lâzım: O, Mustafa Kemâl'in İslâmın menşêi hakkındaki Materyalist iddiâlarını tekrâr ederken, "Üstâd"ı gibi, birbirine zıdd iki îzâh tarzını birden benimseme hatâsına düşmüyor; o îzâh tarzlarından sâdece Hz. Muhammed'in sahtekârlığına dâir olanını kabûl ediyor... Netîce olarak, aşağıda, Atsız'ın, -m

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (189)

"Muhammedin dinî hususatta bilhassa Haham edebiyatı ile İbranî edebiyatından istifade ettiği bu gün ispat olunmaktadır." (Saçak, Mart 1986, ss. 37-42) (Yeni Söz, 16.3.2020537) Mustafa Kemâl'in bu îzâhatına nazaran, Hz. Muhammed, bir sahtekârdır; cem'iyeti ıslâh gibi iyi bir maksadla hareket etmiş olsa dahi, aslında Peygamber olmadığını, kendisine İ