Şemseddin Çakır

Yeni Asya

Mehdi ve Mesih telakkisi

Daha önceki yazılarımızda Mehdi ve Mesihin geliş gerekçelerini izah etmiştik. Bu gibi meselelerde Üstadın dediği gibi bazen kuvvetli delil, bazen de ima kafidir. Mühim olan sonundaki kanaattir. Zira, kıyamet alametleriyle ilgili ayet ve hadisler müteşabihattan olduğu için, teklif sırrını fevt edecek derecede zahir olmayacağına göre, burada mühim ol

Mehdi ve mesih telakkileri - 2

Bediüzzaman'ın cevabının hülasası şöyle:"Cenab-ı Hak, kemâl-i rahmetinden, Şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak her bir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zîşan veya bir kutb-u a'zam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi mehdî hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip milleti

Mehdi ve mesih telakkileri -1

Bu mesele; sadece günümüzün değil, asırların bir birikimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zatları bekleyelim mi, beklemeyelim mi Yani, bekleyene göre beklemeyen, beklemeyene göre bekleyen suçlu.Geçenlerde, içinde akademisyenler, askerî erkân ve bürokrasiden de bir kısım elitlerin olduğu bir müzakereli sohbette bulundum, biri aynen şöyle dedi: "Kimi Me

"Şam" telakkimiz

Bu başlığın sebebi, bir tecahül-i arif değil, yanlış bir anlayışı tashihtir. Şöyle ki: Fahr-i cihan Efendimiz (asm)nin sözleri de, Kur'ân-ı Kerim'in hakiki tefsiri olarak cevâmiu'l-kelîmdir. (Bir kelamla çok anlam ifade eder.)Mesela: Efendimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde "Şam helak olduğu zaman ümmetim de hayır kalmamış olacak. Ancak ümmetimden

Önceliğin adresi

Öncelikle bu başlığa beni sevk eden saiki zikretmek istiyorum. Üstad Bediüzzaman'ın talebelerinden biri, bir zaman hizmetten uzak kalır ve Üstadla tevafuken karşılaşırlar. Üstad ona şu mealde sözler söyler:"Keçeli nerelerdesin, neden gözükmüyorsun" O da; "Üstadım, hastam oldu, cenazem oldu vs." Üstad da, "Eğer, bu işleri önce bitirmeyi beklersen,

Kuva-yı Milliye fetvasını veren zat - 2

A- Diriliş FetvasıBirinci Dünya Savaşı'nda mağlup sayıldığımızdan, İngilizler, İstanbul'u işgal edip dönemin şeyhülislamından, Âlem-i İslâm'ın kendilerine kayıtsız şartsız teslim olmaları için istedikleri fetvayı almışlardı. Buna dayanamayan M. Âkif ise bir şair hissiyatıyla hüngür hüngür ağlayıp, "Gitme ey yolcu beraber oturup ağlaşalım, elemim bi

Kuva-i Milliye fetvasını veren zat (1)

Biz şimdi, İngilizlerin baskısıyla, bu milletin ölüm fetvasını veren şeyhülislâma rağmen, o fetvayı reddederek; yeniden cihad ve diriliş fetvası verip, Anadolu'yu ayağa kaldırıp işgalcileri kovdurarak kurtuluş vesilesi olan fetva kahramanını arıyoruz.Fakat bu fetvanın önemini anlayabilmek için, önce fetvanın dinî ve tarihî önemini bilmemiz gerektiğ

Mu'cizeler ve âcizeler -2

Aslında bu tekrar zannedilen hadise, tekrardan ziyade bir talimdir.Mesela, Besmele-i Şerif yüz on dört defa tekrar edilen, çok önemli ve Cennetin anahtarı olan bir ayettir. Fakat mesele bundan ibaret değil. Besmelenin manası aynı zamanda, bulunduğu her bir surenin anlamına göre değişmektedir. Yani besmele, bağlamına göre anlam kazanan bir mucize ke

Mu'cizeler ve âcizeler (1)

Bilinmesi gereken çok önemli gerçeklerden biri de, âcizelerin mu'cizeleri anlayamadığıdır.Mucize, Allah'ın (cc) elçisini fiilî tasdikidir. Yani peygamberliğin bir ispatıdır, hatta hayat dahi bir mucizedir. Onun için, Recaizade Mahmut Ekrem der ki: "Bir kitabullah-ı âzamdır seraser kâinat, Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar." Fakat insanla

İnsî ve cinnî şeytanlar

Şeytanı, şeceresi veya soyu ile tanımak için, atası olan İblis'i de bilmemiz gerekir.İblis'in asıl adı Azazil olup, meleklerin içinde kalıp onların ileri gelenlerinden biri iken, ilmiyle dalâlete düşüp Allah'ın (cc) emrine rağmen Hz. Adem'e (as) secde etmediği için rahmetten kovulan, şeytan ordusunun atası ve kumandanı olan cin taifesinden bir asid