Şemseddin Çakır Tüm Köşe Yazıları

162 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Vahdet-i Vücud - 1

Bu Vahdet-i Vücud meselesi asırları meşgul etmiş, itikada taalluk eden çok hassas bir mesele olduğu için bizim nice allameyi ve velayet-i kübrayı ihraz etmiş kimselere rağmen söz söylememiz haddimizi aşmaktır.Lâkin "Ekabir bezm-i âhirde gelir" kaidesine uyarak; biz bu işi komprime halleden, geçmiş ulema ve meşayıhı, tasdik ya da tashih yetkisine ha

Bugün
15 0 0

Dördüncü küllî muarrif

Bir önceki yazımızda afaki delillerden üçünü izaha çalışmıştık. Bugün de, "Mesnevi-i Nuriye"de geçen "Vicdan-ı beşer denilen, fıtrat-ı zi şuur-u" izaha çalışacağız.Bu vesileyle afaki ve enfüsi terimlerini de, kısaca tanımlamak istiyorum: Afaki; insanın dışında ve kainatta görüp müşahede edilen delillere denir. İnsanın kendi şahsında, iç aleminde gö

27.01.2023
18 0 0

Rabbimizi tarif eden küllî muarrifler

Bir mü'min için son derece mühim olan bu "küllî muarrifler" meselesinde, müdakkik bir Nur kardeşimiz, "Üstad neden On Dokuzuncu Söz'de 'Üç büyük küllî muarrif var.' deyip Nokta Risalesi'nde muarrifleri dört olarak zikrediyor" diye sordu.Başta şunu ifade edeyim ki, bu iki yerin makamları farklıdır. Zira; böylece Üstad küllî muarrifleri, "âfâkî olan

20.01.2023
21 0 0

Ruhaniyet

Üstad Hazretleri: "Melaike ve ruhaniyatın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar kat'îdir denilebilir." (Yirmi Dokuzuncu Söz, Hatıra Külliyat, s.571) ifadesiyle ruhaniyata dikkat çekmiştir.Bilindiği gibi ruh; bitkileri ve insanları birbirinden ayıran bariz bir fark olup, şuuru ve aklı da ihtiva ettiği için insanın asıl cevherini ifade eder. Faka

13.01.2023
28 0 0

Huzura kavuşma ve merhale

"Merhale"yi önce lügavî anlamıyla verirsek; 'aşama' ve 'evre' diyebiliriz. Fakat eş anlamlılarıyla veya benzerleri ile verecek olursak; mertebe, kademe, derece, kemalât vs.'dir.Bediüzzaman Hazretleri, her şeyin fıtraten kemale mütemayil olduğunu; toprakların bitkilerin imdadına, bitkilerin hayvanların imdadına ve hayvanların da insanların imdadına

06.01.2023
30 0 0

Cumhuriyet serüvenimiz

Bir Müslüman olarak bizim cumhuriyet maceramız, Bediüzzaman'ın da ifadesiyle "Hulefâ-i Raşidîn" dönemine dayanır.O tarihte başlayan dindar cumhuriyetçilik, tarihî serüveni içinde zaman zaman kesintiye uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Bu meseleyi Bediüzzaman: "Eskişehir mahkemesinde gizli kalmış ve resmen zapta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazıl

30.12.2022
24 0 0

Vefa

Vefa, verilen sözleri tutmak ve gereğini yapmaktır. Vefa; dostluğun kaynağı, muhabbetin ilk durağı ve güvenin en mühim mesnedidir.Tam ve kamil bir imanın ve Allah'a teslimiyetin nişanesidir. Bu ahlak ve fazilete sahip olanlara "vefakar" denir. Vefakarlığın zıddı; sefahat ve nankörlüktür. Yani iyiliğe karşı kötülükle mukabele etmek. Şair "Dava kapıs

23.12.2022
26 0 0

Cerbeze tuzağı

Cerbezeyle, günlük hayatımızda çok yoğun karşılaştığımız halde onu pek fark edemediğimiz kanaatindeyim.Biraz bu tabirin etimolojisine bakarak, biraz da âlimlerin ve mütefekkirlerin sözlerine kulak vererek anlamaya çalışalım. Cerbeze Arapça kökenli "crbz" kökünden gelen ve aşağı yukarı aynı veya benzer anlamla Türkçe'ye geçen; 'hilekârlık' ve 'dolan

02.12.2022
26 0 0

Dinden taviz verilir mi

Taviz; terminolojik olarak, "ivaz" kökünden gelip ödün verme anlamına gelir ki, bunu bir kimse din için kullanırsa dinden taviz vermiş olur.Tavizin ıstılahî anlamı ise: İnsanın inandığı, asla vazgeçemeyeceği değerleri ve prensipleri feda etmesidir. Bir taviz verildi mi bunun ardı arkası gelmez. Yani tavizin anlamı mücadele yerine boyun eğmektir ki;

25.11.2022
29 0 0

Mü'minlerin vasıfları

Kur'ân-ı Kerim'de mü'minlerin vasıfları çok net biçimde, hem de maddeler halinde zikredilmiştir. Bilhassa "mü'minler" anlamına gelen, Mekke'de nazil olan "Mü'minun" suresinde zikredilmesi de, calib-i dikkattir.Bu sure-i celîle; Peygamberimiz (asm)'a 74. sure olarak nazil olmuştur. Müfessirlerin ifadelerine göre Mekke'de 80'den fazla sure nazil olmu

18.11.2022
26 0 0