Prof. Dr. Osman Kemal Kayra Tüm Köşe Yazıları

20 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Abdülhamîd Han'ı değil, Osmanlıyı bitirdiler

Ulu Hakan, seleflerinin gerçekleştirdiği yenilikleri muhâfaza ederken, bundan İslâm ümmetinin zarar görmemesi için de çok çalıştı. O, Batı'nın İslâm'ı etkisi altına almaya karşı olduğu gibi İslâm'ı da Avrupa'ya açıyordu. Buna mukabil onun Pan-İslâmizm'in muhtevâsı ve niyeti hiç araştırılmadan, Batılı akademisyenler tarafından bir Orta Çağ projesi

22.01.2022
5 0 0

Liyâkat ve devlet yönetiminin esâsı

Gençler aktif olmayı severler; onları faydalı işlere kanalize etmezseniz birileri onları kötü emellerine âlet eder. Abdülhamîd Han açtığı yüksek mekteplerle gençleri en hayırlı ve faydalı bir sâhaya sevk etmeye çalıştı; fakat heyhât ki onu kendi silâhıyla vurdular. Cumhûriyet'ten sonra da sık sık aşağılayıcı bir tâbir olarak literatürümüze giren m

08.01.2022
10 0 0

İhanet veya meşruiyet

1299'da kurulan Osmanlı Devleti'nde de siyâsî öldürme olayları görülmüştür. Sultanlar, şehzâdeler, vezîrler ve paşalar öldürülmüştür. Bunlar makam hırsı mıydı, otorite devşirmek miydi yoksa âdetin işleyişi miydi İnsan var oldukça hırsı, tamâı ve kıskançlık duyguları da hiç bitmeyecektir. İnsanının altyapısında gizli olan nefsî duyguları ve egosu on

25.12.2021
12 0 0

Devlet hazineleri ve ganîmetler

İslâmiyet insanın her şeyine bir metot getirdi. Hiçbir şey insanın kendi başına ve istediği gibi yapamayacağı düzenin adıdır İslâmiyet Savaş da barış da, antlaşmalar da, ganimetler de hep ilâhî emir çerçevesinde tatbîk edildi. "Osmanlı ülkesinde esir olmak çoğu için daha iyi bir hayat demektir ve esir trafiği büyük bir düzen içinde yürür." (İrland

11.12.2021
17 0 0

Öldürme içgüdüsü (sevk-ı tabîî)

Târihin ilk cinâyeti, haset (kıskançlık) cinâyetidir. Hazret-i Âdem'in oğlu Kâbil, kardeşi Hâbil'i kıskançlık yüzünden katletmiştir. Dolayısıyla bu da tarihin ilk şehîd olma vak'asıdır. Kerbelâ olayı İslâm dünyâsını derinden sarsmıştır ve acısı hâlâ tâzeliğini devâm ettirmektedir. "Sizin için kısasta hayat vardır." (Sûre-i Bakara-179 ) Cinâyet

27.11.2021
13 0 0

Parçaladınız koca devleti

Sultan Abdülhamîd, İttihatçıların hamleleri ile devletin hamâsi bir harbe gireceğini ve yıkılacağını anlamıştı. Son hamlesi Müslümanları hilâfet şemsiyesi altına sokmaktı. Peki, bu dönemde tarîkatlere neden önem verdi; bu bir gösteriş miydi Osmanlıda Meclis'in ikinci faaliyet dönemi 13 Aralık 1877'de başladı. Seçilen meb'usların 59'u Müslüman, 47'

13.11.2021
14 0 0

Hazret-i Mevlânâ'yı doğru anlamak

O, her hâl ü kârda üstün bir Sahâbe ve Dört Halîfe sevgisiyle doludur. Namaz onun için ibâdetlerin en büyüğüdür ve "Bir Müslümân hep namazdaymışçasına Rabbinin huzûrunda ve mürâkabesinde olduğunu unutmamalıdır" der. Esas adı "Mesnevî-i Ma'nevî" olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin en tanınmış eseri, Hazreti Ankaravî şerhi başta olmak üzere def'alarca

30.10.2021
15 0 0

Bize bir nazar oldu

Osmanlı toplumunun Batı'ya döndürülmesinin kalkınmamız için kaçınılmaz olduğunu savunanlar, bütün büyük yaratılış sırlarını pozitivist filozofların "Kâinât kendi kendine oluştu" fikrine kapıldılar. Yaşayan her canlı varlık değişime tâbîdir. Zâten âlem-i mümkinât dediğimiz bu âlem, âdet-i ilâhiye gereği hep değişecektir. Bu kurala uymak veyâ uymamak

16.10.2021
23 0 0

Bilmem ne kazandık

Osmanlının son devrinde Mustafa Reşîd Paşa'nın başlattığı -kendi ifâdesiyle- "medeniyet dîni" asırlardır toplumla barışık olan ibâdât ve muâmelât sistemini yıkıp, yeni bir hukuk, vatandaşlık ve inanç sistemini oturtmaya çalışıyordu. Bir topluluğu millet yapan unsurlar, yılların birikimidir. Bu birikimlerde en önemli unsurların başında destanlar gel

02.10.2021
25 0 0

Türk monarşilerinde istişare kültürü

Batı, kilise monarşisi ile istişarenin adını bile anmazken, İslâm devletleri danışmaya çok önem vermişlerdir. Şurası da bir gerçek ki, İlk ve Orta Çağlarda âdil yönetimli lider idareleri, karar alma ve uygulamada daha verimli olmuşlardır. Devletlerin yönetim şekilleri 18. asrın sonuna kadar ihtiyârî (isteğe bağlı) değil mecbûrî idi. Demokrasi nedir

18.09.2021
37 0 0