Prof. Dr. Osman Kemal Kayra

Türkiye

Dünyada ve Türklerde köy ve şehir hayatı

Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında köylülerin Ankara'daki Ulus ve Kızılay semtlerine girmeleri yasaktı. Âşık Veysel bile elinde sazıyla geliyor ve Atatürk Bulvarı'na sokulmuyordu. Köylü, Demokrat Parti Hükûmeti ile kimliğine kavuştu. Şimdi gelin "Köylü milletin efendisidir" tezini uzun uzun düşünelim!Türklerin Müslümân olmasından itibaren kurdu

Ey Türk pişmân ol, kendine dön!

Türk kadınlarına "al yanaklı" denmesinin derin bir manası vardır. Yanak yâni yüz ardan, hayâdan kızarır. Türk kızları tarih boyunca iffetleriyle, nâmuslarıyla tanınmıştır. Şimdi geleceğimizi kurtarmak için Orhun Abideleri'ndeki uyarılara kulak vermemiz lazımdır: "Türk bodun, erttin ökün!" (Ey Türk milleti pişmân ol ve kendine dön!)İbni Battûta"Türk

Devlet idarelerinin değişkenlikleri

Milletlerin teşkilatlı şekli olan devletler hep aynı mı kalmış, hep aynı idari şekilleri mi göstermiştir Bu asla mümkün olmamış, çeşitli idari şekiller meydana gelmiştir. Kuruluşlar, ilerlemeler, bölünmeler, istilalar, başka bir devlete tâbi olmalar ve din değiştirmeler Hepsi binlerce yıllık tarihimizde yaşadığımız izzet ve zillet sarkacındaki peri

Türkçülük Osmanlının yıkılışında etkili oldu mu

İttihâd ve Terakkî'nin Türkçülüğü, Cumhuriyet Türkçülüğü, 1944 Turancı Türkçülüğü ve nihâyet Ülkücü hareket Türkçülüğü hepsi birbirinden ayrıdır. Bir ideoloji ham bir fikir olarak aynı minvâl üzerinde olmasına rağmen nasıl farklı olabilir Aslında farklı değil, çok farklı demek lâzım!Bir milletin yıllarca içinde bulunduğu kültürünü, örf ve âdetlerin

Türk devletsiz kalmaz

Türkler öyle geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır ki kıtalar onlara hep yurt olmuştur. "Dünyâ atımın nalları altında ezildi" sâdece destânî bir söyleyiş değil, ayniyle vâkî bir hakîkattir. Asya, Avrupa, Arap yarımadası, Afrika'nın kuzey ve iç kısımları, Hind Denizi, Kafkaslar, Karpatlar, Nil, Tuna, Volga, Hazar Denizi ve Mâverâünnehir hep Türklere y

Kararsızlıkla hebaolan yıllar

Tanzimat devrinde çocuklar Fransızca öğreniyor, piyano çalıyorlar ama şeyhlerin ellerini öpmeye de devam ediyorlardı. Hem mesîre yerleri hem eğlence yerleri dolup dolup taşıyor; tekkeler ve zâviyeler de hiç boş kalmıyordu. "Hem dînimi yaşarım hem eğlenirim, ben Avrupâî bir Osmanlıyım" tezi yaygınlaşıyordu.Osmanlıyı ilk büyük dönüşüme sokan Tanzimât

Tarih içinde din devlet münasebetleri

Hristiyanlık doğrudan bir devlet yönetimi getirmediği için Kilise dîni paravan yaparak halkı istediği gibi yönetiyordu. Timurlular, Harezmşâhlılar, Bâbürlüler, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılarda ise din-devlet ayrımı diye bir mesele söz konusu değildi. Halk, devlet adamları ve askerî sınıf hep dindar olduğundan kendi dışında da olsa İslâm halî

Niye hep inkâr!

Ne yazık ki Sultan Abdülazîz'i şehît ettiler, Sultan Abdülhamîd'e olmadık zulümleri yapıp Osmanlıyı tükettiler. Yapılan her mükemmelliği yok sayıp inkâr ettiler. Bütün bu hareketler Avrupa patentli provokasyonlardı. Zîra aslında Sultan Mahmûd icraatlarıyla Avrupa Osmanlıyı bir savaş devleti olmaktan ziyâde artık yeni ve modern bir devlet olma yolun

Türklerde Bâtınîlik ve Hurûfîlik

Türkler Orta Asya, Horasan, Mâverâünnehir, Îran ve Anadolu'da çok değişik dinlere dâhil olmuşlar, bu dinlerin harf sistemiyle duâlar ve kitaplar yazmışlar, fakat hiç birisinde sâbit-kadem (devâmlı) olmamışlardır. Rüzgâr onların yönünü hep Kâbe-i muazzamaya çevirmiştir.10. asır Türklerin doğum yüzyılıdır. Türkler bu asırda Müslüman oldular. Müslüma

Tarihin gölgesindeki vesika şiirler

Târih ibretlik olaylarla doludur; ders de alınmaz, tekerrür de eder. Hatâlardan dolayı vazgeçilseydi büyük devletler de kurulmazdı.Hiçbir şey tesâdüf değildir. Bütün olaylar bir aslî sebebe ve onun neticesine bağlıdır. Bu sebepler de büyük devletlerin altyapılarında çok açık görülmektedir.Hiçbir devlet nev-zuhûr (yeni çıkma) değildir; doğum sancıla