Prof. Dr. Osman Kemal Kayra Tüm Köşe Yazıları

31 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kimliğimizi kaybettik! Hükümsüzdür

Ne de olsa Batılı olduk opera ve operetler yazmalıydık. Değişim devri müzisyenlerinden Muhlis Sebahaddîn Bey'in yazdığı meşhur bir operet vardır. Sözleri de devrin felsefesine uygundur: "Vur patlasın, çal oynasın, bu hayat böyle geçer, hey bu hayat böyle geçer..." "Bu aslâ olamaz, bunu bizim toplumumuz kaldıramaz" denilen şeyler bugün vak'a-yı âd

25.06.2022
5 0 0

Felsefenin İslam dünyasındaki tesirleri

İmâm Gazâlî ömrünü verdiği eserleri ile felsefenin İslâm'a olan müdâhalesini büyük araştırma eserleri olan "Tehâfütü'l-felâsife" ve "El-Munkızu mine'd-dalâl" adlı kitaplarıyla önlemiştir. Müslümânların ayaklarının sürçmesine mâni olmuştur. Filozoflar varlığın idrâkinde akıl yürütmeyi temel aldıkları için her şeyi de akılla çözebileceklerine inanırl

11.06.2022
13 0 0

Kutlama günlerinin menşei

Yılbaşı kutlamaları Cumhûriyet döneminin toplumu çağdaşlaştırma çabalarından biridir. Cumhûriyet dönemi çağdaşlaşma hareketlerine dayalı olarak takvim de nasibini almış 1 Ocak 1926'da yeni saat ve takvim sistemi yürürlüğe girmiştir. Bu şekilde Batı'nın bütün kutlama günleri de bizde kutlanmaya başlamıştır. Bu öyle bir hâl aldı ki bugünün Hristiyan

28.05.2022
13 0 0

Nevrûz Türklerin bayramı mı

Millî kültür temelinde, o kültür mes'elesinin sâdece o millete mahsus olması esastır. Bugün Türklükle alâkası olmayan kavimlerin, berâber kutladıkları Nevrûz, bazı soruları akla getirir. Nitekim Komünizm Rusya'sında Orta Asya Türklerine Ramazân ve Kurban Bayramları kutlamaları yasaklanmışken, Nevrûz'un tâtil edilerek teşvik edilmesi çok manidardır!

14.05.2022
28 0 0

İlâhî ve beşerî dinlerde DAĞ

Eski kavimlerin çoğunda kutsal dağ inancı vardır. Bâbil Kulesi, Mezopotamya'daki ziguratlar ve piramitler bu amaca yönelik yapılmıştır. Eski Türkler de, han soyluları dağ eteklerine gömerler, bu ölüleri "eşük" denen ipekten bir örtüye sararlardı. Gerek Hira, gerek Uhud, gerekse de Tûr-i Sînâ Yüce Peygamberimiz ve Hazret-i Mûsâ'yla anıldıkları için

30.04.2022
20 0 0

Türklerin yeniden doğuşu

Türkler Müslümân olduktan sonra, mütevâzı bir şekilde, hâkim değil hâdim olarak bu dîne hizmet ettiler. Şandan çok şeref peşinde koştular. Çünkü "İslâm'dan başka şeref yoktur" diyen Efendimiz'e yürekten bağlandılar. Ehl-i sünnet i'tikâdının yılmaz bekçileri oldular. Türkler, büyük dinlerden Budizm'i, Manihaizm'i, Mûsevîlik ve Hristiyanlığı kabûl et

16.04.2022
37 0 0

Türklerin inanç tekâmülü

Türklerin İslâmiyetle tanıştıktan sonra bir başkalaşım geçirdikleri ayniyle vâkîdir. Yâni Türkler Müslüman olduktan sonra yeni bir kültür ve medeniyet dâiresine girmişlerdir. İslâmiyet, kurduğu yeni beşerî sistemin yüksek seviyeli kültüre dayalı medeniyetinde köleleri başkomutan yapan, siyah ve Habeşî Bilâl'i Kâbe'nin damında ezan okumaya yücelten

02.04.2022
27 0 0

Değiştiler ve değiştirdiler

Şanlı mâzîyi, bizi geri bıraktı diyerek suçlarlar ama hâlâ o ecdâdın bıraktığı kutsal vatan topraklarında barınır, o hârika mîmârinin ve Sinân'ın övgüsünü yaparlar ve yok saydıkları türbelerin mânevî ikliminde gezerler Silüetinden câmî ve minâreleri çıkarın, servilerin bekçilik yaptıkları ata mezarlarını görmeyin, İstanbul'u tanıyamazsınız. Geriye

19.03.2022
33 0 0

Öncesi ve sonrasıyla Ziyâ Gökalp

Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş her münevver gibi Ziya Gökalp da başlangıçta dindardı. Onun fikir değiştirmesinin aslî faktörü Abdullah Cevdet'le tanışmasıdır. Gökalp, A. Cevdet'in fikirlerine uyarak Fransız pozitivizmi ile yüzleşmiştir. Gökalp'a göre her çeşit teokratik kuralların, şer'iyye ve evkaf mahkemelerinin lağvedilmesi gerekir. O, lâiklik r

05.03.2022
42 0 0

"Kut"tan "zıllullâh-ı fi'l-âlem"e Kut kimdeyse kağan odur

İslâm öncesi Türklerdeki inanışa göre kağanlık istemekle alınan bir makam değildir; 'kut' kime verilmişse kağan o olur. Babanın önce büyük oğlu sonra küçük oğlu (tigin) özünde kut taşıdığı için kağan olabilirler. Tiginler olmazsa erkek yeğen "şad" unvanıyla yüksek rütbeli bir komutandır veyâ o da amcadan kut taşıdığı için kağan olma hakkına sâhipt

19.02.2022
44 0 0