Nejat Eren

Yeni Asya

Seyda'nın sevdasına yollara düşmek

''Davete icâbet vacibdir." buyuran: (Mesnevi-i Nuriye)"Aziz, sıddık, vefadar ahiret kardeşlerim hacı Nuh bey, Molla Hamid! Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. "Sıddık-ı vefiy bu Zamanda yoktur" diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi Sene Van'da geçirdiğim hayat-ı ilmiye... Benim için Van çok Kıymettardır. Lillâhilhamd sizler o kıymettarlığ

İman, önemi, mahiyeti ve faydaları

Aklını kullanan, kâinata bakan, insan olduğunu idrak edebilen herkes için iman: tam bir kurtuluş, saadet, huzur ve mutlu yaşamanın esasıdır.Bu konun çok geniş özeti Bediüzzaman'ın Risale-i Nur Külliyatındadır. O kaynaktan istifade edip aldığımız notları paylaşmak istedik. Çünkü iman: İnsanın acizliğine, fakirliği, hadsiz ihtiyaçları, bitmeyen ar

İman, İslam ve insanlık

İmanın özelliği; hiçbir baskı, zorlama yapmaz! Başkasını aşağılamaya, zillete düşürmeye, zâlimlere tezellül etmeye cevaz vermez! Allah'a hakikî abd olan, başkalarına abd olamaz! Dini hürriyet Cenab-ı Hakkın Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır. Hamiyeti İslâmiye, en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincir-i nuran

Hayat, iman, hak ve gerçekler

Bir iş ve olaya başlamak yol almak ve netice almak ister insanoğlu. Başlangıçlar çoğu zaman zordur.Bir irade, güç, kuvvet, yürek ister. Zamanımızda daha da zordur. Cesaret, tecrübe, güç yetmez çoğu zaman. Mutluluk ve isabetli yol, neticenin Allah'ın irade, hikmet ve arzusunda olduğuna inanmaktır. Bunun da yolu; başlangıçtaki teenni, dikkat, tecrübe

Van'ı Bediüzzaman'la yaşamak (2)

Yedinci Gün: "VAN BEDİÜZZAMAN KÜLLİYE AÇILIŞI VE MEVLİDİNE İŞTİRAK." Mevlidin bitimiyle birlikte dönüş yolculuğuna başlayıp: Van, Muş, Malatya üzerinden Kayseri'ye ulaşıp Kayseri'de konaklama.Sekizinci Gün; Kayseri Erciyes Dağı, Nevşehir, Konya Mevlana müzesi ve son nokta Konya Alanya, üzerinden Antalya'ya geri dönüş. Bediüzzaman Mevlidi ve Külliye

Van'ı Bediüzzaman'la yaşamak-1

Bediüzzaman geçen asrın başlarında:"Aziz, sıddık, vefâdâr âhiret kardeşlerim hacı Nuh bey, Molla Hamid, sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. "Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur" diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi sene Van'da geçirdiğim hayat-ı ilmiye benim için van çok kıymettardır. Lillâhilhamd, sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van

Fedakârlık ve Risale-i Nur mesleği - 4

Nur şakirdlerınden çokları hem malını, hem ıstırahatını, hem dünya zevklerını, hem lüzumolsa hayatını nur'un hızmetınde fedâ ediyorlar."Hem madem Nur şakirdlerinden çokları hem malını, hem istirahatını, hem dünya zevklerini, hem lüzum olsa hayatını Nur'un hizmetinde feda ediyorlar, sen ey nefsim neden fedakârlıkta en geri kalmak istersin. Hem kat'i

Fedakârlık ve Risale-i Nur mesleği -3

Fedakârlık ve Üstad hk:Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, binler haysiyet ve şerefimi bu vatandaki bîçarelerin istirahatine ve onlardan belâların def'ine fedâ etmek için bana bir hâlet-i rûhiyeyi ihsan eylemiş ki; ben de, onların yaptığı ve niyetinde bulundukları tahkirât ve ihânetlere karşı tahammüle karar vermişim. Bu milletin âsâyişine, husûsa

Fedakârlık ve Risale-i Nur mesleği -2

Risale-i Nurlarla iştigalin hastalık ve belalara faydaları hk:Medrese-i Nuriye kahramanlarından ve o medresenin üstad-ı mübareki, merhum Hacı Hafız'ın mahdumu ve varisi Hafız Mehmed'in, o medresenin umum şakirtleri namına yazdığı mektubunda "Nurla iştigalin, ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi, dehşetli ölümü de, Cennetin ka

Fedakârlık ve Risale-i Nur mesleği (1)

Risale-i Nur'un gayesi hk: Evet, efendiler! Gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar; gayesi Rıza-yı İlahi ve imanı kurtarmak ve şakirtlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve ebedi haps-i münferitten kurtarmaya çalışmaktır.Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir; ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikes