İsmail Kıllıoğlu Tüm Köşe Yazıları

9 yazı listeleniyor

Bir tasarım ve yansımaları

Bilincince olunsun olunmasın her insanın hayatına dair bir amacı, hayali ve bunlara yönelik tasarımı, tasavvuru, dolayısıyla planı vardır. Benzer durum toplumlar ve devletler bakımından da söz konusudur. Ancak toplumlar, özellikle de devletler, amaçlarını, hayallerini, tasarım ve tasavvurlarını belirlerken, bunları gerçekleştirmeye çalışırlarken, s

19.01.2022
11 0 0

Tarihçinin bakışıyla

Tarihin bilimsel bir disiplin alanı ya da konusu kabul edilmesi yanında, bizzat bağımsız bir bilim dalı olması gerektiği görüşünün tarihi pek geriye götürülemez. Yaklaşık iki yüz yıllık bir süreden söz edilebilir. Oysa insan zihni, dolayısıyla merakı başlangıcından beri, sadece kendi geçmişini değil, hemen her şeyin, her varlığın, her olay ve durum

12.01.2022
6 0 0

Bal vermez arılar

Yeniçağ olarak tanımlanan dönemin dayanaklarının başında gelen "Hümanizm" şeklinde adlandırılan hareket, klasik Yunan-Roma kültürünün yeniden keşfedilerek benimsenmesiyle ortaya çıkmıştı. Hareket noktası, doğanın bir varlığı olan insanı yeni bir yöntem ile ele alarak araştırmak, incelemek, irdelemek, tanımlamak ve kavramaktı. Ancak, insan, Feodal S

05.01.2022
12 0 0

Kayıt altına almak

Duyma ve düşünme yetilerinin mahiyetini belirginleştirmek, somutlaştırmak, eş deyişle duymak, anlamak ve kavramak için birtakım araçlara başvurmak zorundadır insan. Bu araçlar aynı zamanda, duyma ve düşünme yetisini kendi içinde ayrıma tabi tutabilme işlevi de görür. Sözgelimi duyma ya da duyumsama yetisinin mahiyetini sanat ve edebiyat olarak adla

29.12.2021
6 0 0

Siyasetin yozlaşması

Genel olarak, siyaset ile "iktidar" kavramlarını eş anlamda kullanmanın ötesinde, mahiyetleri itibariyle herhangi bir ayrım gözetmeden aynı olgularmış gibi anlamanın yol açacağı sakıncaları ve tehlikeleri öngörmenin imkânı ortadan kalkabilir. Her şeyden önce siyaset, insani bir olgu olarak birtakım ilkelere, kurallara dayanmak durumundadır ve bunun

22.12.2021
17 0 0

Sürgündeki sanatçı-ıv

Sanatın ve sanatçının özerkliği kendiliğinden (en soi, bizatihi) varlığı ve içeriğinin bir yansıma, aynı zamanda yansıtma gereğidir. Onun için sanat, yansıtıcısı olan sanatçının bütün varlığını kuşatır, kıskançlıkla onu ister, adeta esir alır ki, böylece onun geri kalan her şey karşısında tam özgürlüğe yaslanmasını sağlar. Elbette sanat ve sanatçı,

15.12.2021
11 0 0

Sürgündeki sanatçı-ııı

İnsanın fıtri ya da doğal yetisinin kendiliğinden bir dışa vurumu veya yansıması şeklinde tanımlanabilecek merak yetisi ya da duygusu, sanat ve düşünce alanında kökten ve verimli değişimleri, dönüşümleri ve sonuçlara da yol açmıştır. Değişim, dönüşüm ve sonuçların olumlu ya da olumsuz nitelikler getirdiği biçiminde değerlendirilmesi itibari veya iz

08.12.2021
10 0 0

Sürgündeki sanatçı-ıı

İktidar, bir anlamda da güç, insan ve toplum bakımından genellikle belirginlik ve önemlilik yüklenen bir nitelik olarak kabullenilmesi tercih edilen olmuştur. Anlatmak için de farklı sözcükler, deyimler, kavramlar üretilmiş ya da mecazi anlamlar yüklenerek çeşitli kullanımlara başvurulmuş, türetmeler yapılmıştır. Fakat insan ve topluma ilişkin bazı

01.12.2021
9 0 0

"Sürgün"de Sanatçı-1

"Atılmış", "düşürülmüş" gibi nitelendirmelerde bulunulan dünya, her bir insanoğlunun belli bir süre bulunduğu, yaşadığı, "konup göçtüğü" mekân olarak da tanımlanabilir. 16 Kasım 2021 yılının Salı günü, 1933 yılının yaklaşık Mayıs ayında konduğu bu dünyadan göçtü. Kendi nitelendirmesiyle "sürgününü" tamamladı. Annesi Emine Hanım'ın deyimiyle "gülan"

24.11.2021
18 0 0