"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

İhsan Muslu Tüm Yazıları

610 yazı (561 - 570 arası) listeleniyor

TALHA BİN UBEYDULLAH (R.A.)

Künyesi Ebû Muhammed Talha b. Ubeydillâh b. Osmân et-Teymî el-Kureşi'dir. Doğduğu tarih hakkında kesin bir bilgi yoktur. Nesebi, Hz. Peygamber (sav) ile Mürre'de, Hz. Ebû Bekir ile Amr b. Kâ'b'da birleşir. Annesi Sa'be bint Abdullah sahâbeden Alâ b. Hadramî'nin kız kardeşidir. İslâm öncesi Mekke'nin önemli tüccarlarından biri olan Hz. Talha ticaret

02.02.2020
47 0 0

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa..

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın asıl adı Michel Lattas olup, Macar-Hırvat asıllı Hırvatistan Plaski doğumludur. 1827'de Avusturya'da Harp Okulu öğrencisiyken Osmanlı Devleti'ne sığınmış ve Ömer Lütfi ismini almıştır. Batı dillerinde tercüme yapabilecek elemanlara duyulan ihtiyaç sebebiyle seraskerlik mütercimliğine tayin edildi. Osmanlı ordusunda yüzb

01.02.2020
43 0 0

Arkadaşını iyi seç...

İnsan taklit meyli ile yaratılmıştır. Muhabbet duyduğu kimsenin hâliyle hâllenir. Bakışı, konuşması, tefekkürü, gönül dünyası, kalpten kalbe olan akış dolayısıyla aynîleşir. İşte bu hakikat sebebiyledir ki, Cenâb-ı Hak da en sevgili Rasûl'ünü, ömrüne yemin ettiği Habîb'ini, güzel ahlâkın zirve numûnesi olan Hazret-i Peygamber Efendimiz'i, mü'minler

30.01.2020
49 0 0

Yahya İbn. Eksan

Künyesi bazı kaynaklarda Ebû Zekeriyyâ olarak da kaydedilir. Doğum tarihi olarak yetmiş altı yaşında vefat ettiğine dair rivayete göre 782-83, seksen üç yaşında vefat ettiğine dair rivayete göre 776 yılları ortaya çıksa da 17 Mart 818 tarihinde kadılık göreviyle Basra'ya geldiğinde henüz on sekiz yirmi bir yaşlarında bulunduğu şeklindeki rivayet gö

29.01.2020
51 0 0

Büyük şairlerden Bababey Şakir

Tahminen 1769 yılında Karabağ Şuşa kentinde dünyaya gelmiş 1844 yılında Karabağ'da vefat etmiştir. Şiirlerinden birinde söylediği; "Men özüm, övlad-i Penah aliyem" mısraından da anlaşılacağı üzere, Karabağ hanlarından Penah Han Cevanşir'in soyundandır. Bababey Penaheli Han'ın ağabeyi Fazlıli beyin torunudur. Mehribanlı Baba Bey olarak da bilinen Ba

27.01.2020
54 0 0

İbrahim Efendi

''Seyyid Osmanlı şeyhülislamı.'' 1701'te Şebinkarahisar'da doğdu. Ulemâdan Şarkîkarahisarlı ''Şebinkarahisar'' Kadı Osman b. Mehmed Efendi'nin oğludur. İlk öğreniminden sonra 1715'de İstanbul'a giderek amcasının oğlu Rumeli kazaskeri Zeynelâbidîn Efendi'nin yanına yerleşti ve kızı ile evlendi. Burada aklî ve naklî ilimleri tahsil etti ve 1718'da mü

26.01.2020
38 0 0

Peygamberimiz'in ilk süt annesi, Hz. Süveybe

Hz. Amine huzurlu ve sürurlu idi. Nurtopu yavrusu tatlı tebessümleriyle, kocasının vefât acısını bir nebze unutturduğu gibi, istikbale ümit ile bakmasını da sağlayan tek tesellî idi. Bahtiyar Amine, şerefli yavrusunu ancak bir hafta kadar emzirebildi. Bundan sonra Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun Kainatın Efendisine sütanne oldu ve onu günlerce

25.01.2020
33 0 0

BU İNSANLIK HELAK MI OLACAK

Hak şerleri hayreyler Zannetme ki gayreyler Arif anı seyreyler, Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler. Geh kalbini hoş eyler, Geh hulkunu hoş eyler Geh aşkına düş eyler, Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma. İncitme gönül yıkma Sen nefsine yan çıkma Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler...'' İ. Hakkı Hz.leri. Lut

24.01.2020
34 0 0

Ziyâeddin Nurşinî Hazretleri...

Osmanlı âlim ve velilerinden bir zat olup, adı Muhammed Ziyaeddin'dir. Nurşinî nisbetiyle meşhur olmuştur. Babası, büyük velilerden Abdurrahman Tâğî ''Tâhî'' Hazretleri'dir. 1855 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Usba köyünde dünyaya geldi. 1923 yılında yine Bitlis'in Nurşin köyünde vefat etti. Kabri, Nurşin'de, babasının kabri yanındadır. Ziy

23.01.2020
36 0 0

Diyanet İşleri Başkanı'nın fetvası...

Fetva, sorulan İslâmî bir soruya yetkili bir kimsenin verdiği cevap, bir meselenin hükmünü belirten veya zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında güçlükleri çözmek için verilen kuvvetli cevap. Fetva veren kimseye müftî denir. İslâm hukuku metodolojisinde müftî, müctehid anlamında kullanılmıştır. Fetva, içtihada göre daha özel bir anlam taşır. Çünkü

22.01.2020
44 0 0