Dr. C. Ahmet Akışık

Türkiye

İslam Toplumunda "İnsan"a Bakış Batı'da Zulüm ve Katliamlar

Tarih boyunca insan, çeşitli açılardan ele alınarak değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur. Felsefeciler onda aklı ön plana çıkararak, "vahy"i inkâr etmişlerdir. Seküler sistemde madde ve görülen obje esas alınarak, maneviyat ve din yok sayılmıştır. Ekonomistler insanı, Ekonomik İnsan (Homo Economicus) olarak görmüşlerdir. Taylor'un insana yaklaşımı is

Nuruyla Zaman ve Mekânın Billurlaştığı Medine Yılları

Dr. C. Ahmet Akışıkc.ahmetakisikgmail.com Hazret-i Peygamber aleyhisselâm'ın Yesrib'e hicretinden sonra, o şehir, Medine-i Münevvere olmuştu. Çağımızda Batı'nın sahte, iğrenç ve ikiyüzlü sözde "çağdaş medeniyet!" maskesini düşüren gerçek medeniyet ile insan haklarının temelleri daha ilk hicrî yılda o mübarek şehirde atılmaya başlandı.İlk Hicrî Yılı

Reformist İlahiyatçıların Reddettikleri Ehl-i Sünnete Dair Emalî Kasidesi

Ecdadımız Selçuklu ve Osmanlılar, mutlak müctehidlerin âyet-i kerime ve hadis-i şerifleri esas alarak tespit ettikleri İman Esasları'nı, risale, kitap ve manzum eserleriyle ortaya koymuşlardır. İslam Akâid alanında ilk risale, İmam-ı A'zam Ebû Hanife (ö.150767) hazretlerine âit Fıkh-ı Ekber'dir. Ali b. Osman el-Ûşî'nin (ö.5751180-Ûş, Kırgızistan'da

Batı Yanlısı İlahiyatçılar Ne zaman Yerli ve Millî Olacaklar

Ülkemizde Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 14 ve 28 Mayıs 2023'te sonuçlanmıştır. Bu seçim sürecinde partiler, siyasî düşünce ve ideolojilerine göre ülkemiz Türkiye ve dış dünya ile ilgili amaç ve hedeflerini açıklamışlardır. Ülkemizde İçişleri Bakanlığında kayıtlı 124 adet siyasi parti vardır. Ancak bunlardan 35'i seçime girme şartlarını yerin

Seçimler ile Dinî Hayatımızda Bazı Benzerlik ve Farklılıklar

Türkiye'miz, demokratik ülkeler içinde yer almaktadır. Eğer bir ülkede seçimler yapılabiliyor, kişi istediği yere seyahat edebiliyor, özel mülkiyethakkı gibi insan haklarını kullanabiliyorlarsa, bugünkü dünya ölçeği çerçevesinde o ülkede demokrasi var demektir. Ülkemizdeki kanunlar, insan aklının ürünü olup seküler temellidir. Fakat insan, dünyanın

Düşmanlar, "Hakk"a karşı birleşseler dezafer, er geç Müslümanlarındır

Türkiye 14 Mayıs 2023'te genel seçimlere gidiyor. Bu seçim, bir ülkenin seçimi olmaktan çoktan çıktı. Terör örgütü liderlerine varıncaya kadar herkes, seçimle ilgileniyor, ittifaklarla ilgili tarafını bildiriyor ve açıklamalar yapıyor. Osmanlının son dönemlerinde kullanılan 7 düveldüvel-i muazzama tabiri bile, bu ilgiyi, esasında ideolojik ve ahlâk

Depremin Hatırlattıkları Müslümanda Olması ve Olmaması Gerekenler

Ülkemiz nüfusunun 99'u Müslümandır. Buna göre Türkiye'miz İslam ülkeleri arasında yer almaktadır. İster tabiîdoğal, isterse insan eliyle olan bir afet ve zarar karşısında dinimiz İslam'ın o konu ile ilgili esas ve hükümlerini hatırlamamız ve hatırlatmamız çok tabiîdir, normaldir. Devletler, laiklâ dinî olabilirler, fakat insanlarkişiler asla laik o

Resûlüllah'ın devlet başkanı olarak "Medine Vesikası"nı yayınlaması

Peygamberimiz aleyhisselâm, Medine'ye hicret ettiği zaman, ilk işi, Mekkeli ve Medineli Müslümanlar arasında - kendilerini mallarıyla ve canlarıyla birbirlerine bağlayan- bir "kardeşlik" kurarak, Medine'de güçlü bir İslâm toplumu oluşturmak olmuştu.Ancak Medine'de Müslüman toplumun dışında, çeşitli müşrik Arap ve Yahudi kabileleri vardı. Önce Müslü

Hazret-i Peygamber'in Medine'de İlk Hicrî Yılı

Dr. C. Ahmet Akışık c.ahmetakisikgmail.com Peygamberimiz aleyhisselâm, Medine'ye geldikten sonra, Mekkeli Müslümanlardan (Muhacirlerden) bazılarını, hem kendi aralarında birbirleriyle, hem de Medineli Müslümanlarla (Ensarla) ikişer ikişer kardeş yaptı. Bu kardeşlik, Mekkelileri Medine'ye ve Medinelilere ısındırmayı ve kendilerine destek kazandırmay

Hazret-i Peygamber'in hicret yolculuğu

Peygamberimize aleyhisselâm 40 yaşındayken peygamberliği bildirildi, Mekke'de 13 yıl kaldıktan sonra, Medine'ye hicret etmesi Allah tarafından emrolundu. Bi'setin 13. yılında, Zilhicce ayında Akabe'de Peygamber aleyhisselâm'a EnsârMedineli Müslümanlar tarafından yapılan 2. Bey'at'tan sonra, Hazret-i Peygamber, o yıl, Zilhicce'den kalan günlerle Muh