Dr. C. Ahmet Akışık Tüm Köşe Yazıları

26 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Hazret-i Peygamber Gaybı Bilmezdi" Diyen İlahiyatçılara İstanbul'un Fethi Hadisi

Bütün peygamberler aleyhimü's-selâm, hakkı tebliğ için gönderilmişlerdir. Yüce Allah, vahdaniyetini, bir olduğunu, ortağı olmadığını, mutlak kudret, azamet ve yaratıcılığını onlar vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. Peygamberlerin da'vetini kabul edenler, her devirde mü'min, kabul etmeyenler de her devirde kâfir olmuşlardır. Allahü teâlâ, insanları

21.05.2022
14 0 0

İslam Dini'nde Temizliğe Bağlı Genel Sağlık Kuralları

İçinde yaşadığımız varlık âleminde bir yaratan, bir de yaratılanlar vardır. Yaratan tektir. O da Allahü teâlâ'dır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Yüce Allah, varlıkları yarattıktan sonra, insan ve diğer canlıların, varlıklarını sürdürebilmeleri için, birtakım sebepler halk etmiştir. Kâinataevrene kanun ve sebeplerden meydana gelen bir nizam koymuştur

07.05.2022
13 0 0

Modernist İlahiyatçıların İnanmadığı Resûlüllah'ın "Dinde Hüküm Koyma" Yetkisi

İnsanlar, yalnız akıllarıyla iyiyi, doğruyu bulabilecek ve aralarında adaleti gerçekleştirebilecek özelliklerde yaratılmamışlardır. Hatta akıllarıyla içinde yaşadıkları dünyanın, ayın, güneşin ve yıldızların mutlaka bir yaratıcısı olduğunu düşünseler bile, O'na lâyık olan sıfatları bulmaları ve O'na hürmet ve ta'zimin nasıl yapılabileceğini bilmele

23.04.2022
20 0 0

Osmanlıda Dört Mezhepte Bütün Boyutlarıyla Zekât ve Fıtra

İslâm'ın beş şartından biri olan zekât, şu başlıklar altında ele alınabilir: Kavramlar ve Ölçüler 1. İslâm'ın beş şartından biridir. Mükellef olan, yani âkıl ve bâliğ olan (ergenlik çağına eren) ve nisap miktarı para veya malı olan her Müslüman erkek ve kadının zekât vermesi farzdır. 2. Nisap, İslam'da "zengin olma ölçüsü" ile ilgili bir kavramdı

09.04.2022
18 0 0

İslam'a Karşı Her Konuda Batı Patentli İlahiyatçı Saldırılar Devam Ediyor

Bir İslam ülkesinde din okulları, İlahiyat ve İslamî İlimler Fakültelerinin faaliyette olması, o ülkede İslam, aslî hüviyetiyle öğretiliyor anlamına gelmez. Önemli olan ecdadımız Selçuklu ve Osmanlıda olduğu gibi, İslam'ın temel kaynakları olan Kitap, Sünnet, İcmâ ve Kıyas-ı Fukaha çerçevesinde programlar yapılması ve buna göre bilgiler verilmesidi

26.03.2022
33 0 0

İslam Dini'nde Savaş Hukuku Kuralları

İslam dini, insan ve toplum hayatında maddî ve manevî bütün alanlarla ilgili kurallar koyan cihanşümul, evrensel bir dindir. Onun ibadet ve âhiret hayatına âit hükümleri olduğu gibi, dünya hayatıyla ilgili ekonomi, sağlık, yönetim, eğitim, aile, çalışma ve savunma konularında tavsiye, teşvik, emir ve yasakları bulunmaktadır. İslam, Batı anlayışında

12.03.2022
36 0 0

"Sünnî İslam"a Yönelik Oryantalist Küresel ve Yerel Kuşatma

Batı'da Oryantalizm merkezleri, İslam coğrafyasındaki İslamî faaliyetlerle ilgili, belli bir plan ve proje çerçevesinde hareket etme konusunda ortak karara varmışlardır. Bu karara göre: "Müslümanların akâid, fıkıh ve ahlâk birliğini sağlayan Ehl-i Sünnet yapısı hedef alınacak ve bu yapının dışında kalan, hatta karşıtı olan başta Mu'tezile olmak üz

26.02.2022
34 0 0

Modernist İlahiyatçıların Faziletine İnanmadıkları:Mübarek Üç Aylar, Gün ve Geceler

Yüce Allah, kullarına çok merhametlidir. Kullarından istediği, yüce zâtına ortak koşulmaması, ulûhiyyetinin kabul edilmesi, peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emir ve yasaklarına uyulması, itâatkâr ve salih kullar olmalarıdır. İsyan etmeyen ve peygamberlerini hidayet rehberleri olarak kabul edenlere âhirette büyük mükâfatlar vereceğini, gönderdi

12.02.2022
31 0 0

Hazret-i Âdem ve Hazret-i Havva üzerinden Kur'an, İslam ve Müslümanlara saldırılar

Hazret-i Âdem'in herhangi bir canlıdan tekâmül suretiyle değil, topraktan ve tamamıyla bağımsız bir canlı türün ilk atası, yeryüzündeki, bütün canlı ve cansız varlıkların aksine, yükümlü ve sorumlu tutulan ve bunun için gerekli mânevî, ahlâkî, zihnî ve psikolojik kabiliyetlerle donatılan bir varlık olarak yaratıldığı, tartışmaya yer vermeyecek şeki

29.01.2022
44 0 0

Vehhabi ve Modernist İlahiyatçılar'ın Âyet ve Hadislere Yönelik Sapkın Görüşleri

Peygamber aleyhisselâm'ın sunduğu İslam'ı doğru olarak anlayan ve nakleden Ehl-i Sünnet câmiasıdır. Bu "cemâat''in âlimleri, din konusunda edille-i şer'iyye olan Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas'ı (İctihad'ı) kaynak olarak kullanmışlardır. Bir müşkilproblem ile karşılaşınca, önce KitapKur'an'da çözümünü aramışlar, burada bulamazlarsa Sünnet'e (Hazret-

15.01.2022
40 0 0