Hangi grup kurtuluşa erecektir

Bir sohbet esnasında ciddi ve makam sahibi bir ehl-i tarik, "Paygamberimiz 'Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bu firkalardan sadece benim ve Ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar kurtulacaktır.'1 mealindeki hadis-i şerifi delil göstererek, "İşte bu bizim tarikat mensuplarıdır" dedi.

Nerede ise, birçok grup, bu hadisi kendine yorarak, yalnızca kendisinin kurtuluşa ereceğini ilan ile dehşetli bir vartaya düşüyor!

Halbuki "Rafiziye, Mürcie, Mücessime, Kaderiye, vb., vs." gibi batıl ve sapıtmış fırkalar tam 72 batıl, yanlış fırka ediyor! Aslında, "Yalnızca, benim ve ashabımın üzerinde olduğu şey" diye tanımlanan Ehl-i Sünnet, yani, Sünnet-i Seniyye üzerinde olanlardır. Hayatını Sünnete göre düzenleyen bütün hak tarikat, cemaat, mezhep, fırka Ehl-i Sünnet ve-Cemaat dairesinde olanlardır. Bediüzzaman, ehl-i necat olacakları şöyle tasrif eder:

"Ben tahmin ediyorum ki, bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selamet-i kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakikî ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir."2 Yani, sadece Nur talebeleri kurtulmayacaktır! Hakiki ehl-i iman: Nerede bulunursa bulunsun hakiki imanı, tahkiki imanı elde edenler... Ehl-i tevekkül: Gerçekten herşeyin Allah'tan olduğuna inanan ve sonucu Allah'tan bekleyenler... Ehl-i rıza: Amelinde, dünyevi, uhrevi bütün işlerinde yalnızca Allah rızasını esas maksat yapanlar...