Delhi'den yükselen ışık Seyyid Nûr Muhammed

Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Silsile-i aliyyenin yirmi altıncısıdır. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. Türbesi, Hindistan'ın Delhi şehrindedir.Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî, Berillî şehrine yakın Bedâyûn kasabasındandır. Zâhir ve bâtın ilmlerinde mütehassıs idi. Kerâmetleri şöhret bulmuştu. 1135 m. 1722 senesinde vefât etti. Türbesi, Delhî'nin cenûbunda (güneyinde) Nizâmeddîn-i Evliyâ'nın batısındadır.Bu mübarek zat, ilmini ve feyzini İmam-ı Rabbanî hazretlerinin torunu, büyük âlim ve mürşid-i kamil Muhammed Seyfüddîn-i Fârûkî'den aldı. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişti. İlimde o kadar yükselmişti ki zamanının bir tanesi ve rehberi idi. Bir teveccühü ile talebelerinin kalpleri zikretmeye başlardı. "Sokakta günahkârla karşılaşmak kalbde zulmet hasıl eder" buyurur ve talebelerinin hangi günahı işleyenle karşılaştığını haber verirdi. Yetiştirdiği talebelerin en meşhuru ve halifesi, "Mazhar-ı Cân-ı Cânân" hazretleri olup, evliyanın büyüklerindendir. Şüpheli şeylerden ve haramlardan sakınma hususunda gayreti son dereceye ulaşmıştı. Yiyeceği ekmeğin ununu helalden tedarik eder, hamurunu kendi yoğurup, pişirir ve iyice acıkınca azar azar yerdi. Tasavvufta ilahi aşk ile kendinden geçme hâli pek ziyade idi... Sünnet-i seniyyeye uymakta, edeplerde de Peygamber efendimize tâbi olmakta büyük bir dikkat gösterirdi. Peygamber efendimizin hayatını ve yüksek ahlakını anlatan kitapları devamlı yanında bulundurur, bunları okuyup, hâllerinde ve işlerinde Resulullah efendimize uymaya çalışırdı. Daima murakabede bulunurdu. Böylece, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutup, Allahü teâlâya yönelerek çok ibadet