Abdülbaki Çimiç

Yeni Asya

Bediüzzaman'ın halka-i tedrisatı

Bediüzzaman'ın "Kürdistan'da âdet-i müstemirre olan talim-i infiradiyi halka ve daireye tebdil etmek."1 şeklinde ifade ettiği yerleşik ve ferdî talimin "halka ve daireye" çevrilmesi yeni eğitim programlarıyla sınıf düzeninin grup veya U oturma sistemine geçilmesiyle hayata tatbik edildiği görülmüş oluyor.Bediüzzaman'ın "halka ve daire" şeklinde tat

Eğitimde tatbik edilen sistemler

Bediüzzaman'ın Münâzarât'ta "Câmiü'l-Ezher'in kızkardeşi olan, "Medresetü'z-Zehrâ" namıyla dârülfünun"1 olarak tarif ettiği bahsin sekizinci şartında; "Kürdistan'da âdet-i müstemirre olan talim-i infiradiyi halka ve daireye tebdil etmek."2 kısmı müdakkik ve mütehassis bir Nur Talebesi'nin okumalarında nazar-ı dikkati celb etmiş olup, bizlerle de pa

Bediüzzaman'dan çocuk eğitimi

Bediüzzaman, çocuklar ile ilgili çok önemli tespitler aktarır.Mesela, "Çocukların tâlimi, ya cebirle, ya hevesâtlarını okşamakla olur."1 demesi çocuk eğitimi için harika bir tespittir. Asrımızın eğitimcileri ve pedagogları bu sözlere bigâne kalmamalıdır. Reçete hazır, tatbik etmek için Bediüzzaman'a kulak vermek yeterli diye düşünüyoruz. Çocuklar y

Gençler için Gençlik Rehberi

Bediüzzaman, Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dersler verir.Onların cazibedar ahir zaman fitnesinden kurtulmaları için yol gösterir. Gençlik hevesiyle düşecekleri tehlikeleri göstererek iman ve küfür mukayesi ile sefahat ve dalaletin akıbetini gösterir. Gençliğin fani olduğunu, daire-i meşruada kalınmazsa o gençliğin zayi olup, başlarına hem

Gençler ve Risale-i Nur

Meyve Risalesi'nde Bediüzzaman "Nev-i insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda, hissiyata mağlûp, cüretkâr akıllarını her vakit başına almayan o gençler, âhiret imanını kaybetseler ve Cehennem azabını tahattur etmezlerse, hayat-ı içtimaiyede, ehl-i namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede

Gençler için neler yapılabilir

Bediüzzaman'ın tabirince gençler nev-i insanın üçte birini teşkil ediyor.Bu üçte birlik toplum kesimi "Hevesatları galeyanda, hissiyata mağlûp, cüretkâr akıllarını her vakit başına almayan o gençler, âhiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattur etmezlerse, hayat-ı içtimâiyede, ehl-i namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve

Teknoloji ve gençler

Hikâye ve kıssalar, hakîkate birere basamak olur.Yaşanmış olması veya olmaması çok da mühim değildir. Daha çok insana ibretli dersler verir. Veya insanlar anlatmak istediklerini böylece akla yaklaştırmaya ve vermek istediği mesajı kuvvetlendirmeye çalışır. Bizler de şimdi böyle bir hikâye ile meramımızı ifade etmeye çalışalım. "Amerika'nın Arizona

Ahirzamanda genç olmak!

Ahirzamanda deccaliyet, materyalizm ve inkâr-ı ulûhiyet seli insanları almış sürüklüyor.Hem de sahili olmayan bir okyanusa doğru bu sürükleniş devam ediyor. Bekâsıyla ve ebedî hayatıyla beraber götürüyor. Öyle şefkatli, hamiyetli ve gayretli olmak lâzım ki, bu selin önüne geçilebilsin. Yoksa hasâret-i azime kaçınılmaz bir netice! Ahirzamanın bu deh

İnsanın mânevî terakkîsi

İnsanın mahiyet-i mâneviyesi var. Bunlar akıl, kalp, ruh, sır, nefis, ahfa, hafi, vs cephesidir.Tekâmül ve tagayyür insanın mânevî mahiyetinde dahi devam ediyor. Çünkü insan manen taallümle tekemmül etmek için yaratılmıştır. Maddî ve mânevî cephesiyle beraber imtihana tabidir. İnsan, maddî ve mânevî tekâmül ile kıymet kazanıyor. Manen terakkî etmek

Onuncu defa Risale-i Nur okumak için toplandık

Orta Karedeniz Bölgesi illeri olarak (Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Tokat, Sinop) pandemi dönemi hariç dokuz defa ara vermeden yetişkinler olarak Risale-i Nur okumak için bir araya gelmiştik.Münavebeli olarak farklı illerde icra edilen programlara pandemi nedeniyle ara verilmişti. Samsun ilimizde yeni hizmet binamızın bitmesi neticesinde bu sene onu