Abdülbaki Çimiç

Yeni Asya

Acûliyet kapısı - Kapanması gereken kapılar - 10

Ehl-i hamiyeti zindan-ı atalete düşüren manilerden birisi de "İlel-i müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden acûliyet çıkar, himmetin ayağını kaydırır." 1Aculiyet, bir şeyde acele edip, tertip ve sıralamayı gözetmeden, birden hedefe gitme hâlidir. Bu vaziyet insanı, beklediği sonuca ulaşmadan yaptığı işten vaz geçirir. Hâlbuki şu hikmet d

Meylü't- tefevvuk kapısı - Kapanması gereken kapılar - 9

Meylü't tefevvuk, başkalarına nispetle üstünlük elde etme meyli ve isteğidir. Aynı zamanda meylü't tefevvuk, hırs-ı kâzip ve re's-i riyâdır. Yani aldatıcı hırs ve riyanın başıdır.Mazi asrının mükümferma olan mergup ahvâlidir. Çünkü o mazi asrında hükümferma olan hissiyat ve meyilleri ortaya çıkaran ve kuvvet veren meylü't-tefevvuktur. Meylü't-tefev

Ye'is (ümitsizlik) kapısı - Kapanması gereken kapılar - 8

Bediüzzaman, "Ye'is, aczden gelir. Ye'is, mâni-i herkemâldir."1 der. Ayrıca "Ye'is en dehşetli bir hastalıktır. Ümmetlerin, milletlerin "seretan(kanser)" denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemâlâta mâni ve "Ben kulumun zannı üzereyim yani kulum Beni nasıl tanırsa, ona öyle muamele ederim"2 hakikatine muhaliftir; korkak, aşağı ve âcizlerin şe'

Tenkit kapısını kapamak - Kapanması gereken kapılar - 7

Bediüzzaman tenkidi müsbet ve menfi olarak ikiye ayırır."Tenkidi nasıl görüyorsun Hususan umûr-u diniyede." sualine; "Tenkidin sâiki, ya nefretin teşeffisidir, veya şefkatin tatminidir."1 Der. "Evvelâ, umur-i uhreviyede haset ve müzahemet ve münakaşa olmadığından, bu cemiyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalkışsa, ibadette riya ve nifak etmiş

Kıskançlık kapısı - Kapanması gereken kapılar - 6

Lemaat'te geçen Arabi bir fıkrada "Cemiyetteki tesanüt, en durgun şeyleri dahi tahrik eden bir vasıtadır. Cemiyetteki haset ve kıskançlık ise her türlü hareketi durduran bir alettir."1 ifadesi yer alır.Kıskançlık; bizden farklı olana, dikkati dahâ çok çekene, sahip olamadığımıza sahip olana, dahâ huzurlu, dahâ mutlu yaşayana karşı istimal edilen me

Hiss-i havf kapısı - Kapanması gereken kapılar - 5

Hiss-i havf, korku damarı, korku duygusudur.Aynı zamanda korkaklık, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi olan cebanettir. Cebanet, ürkeklik, ödleklik, yüreksizlik olarak bilinir. Hiç korkulmayacak şeylerden de korkmak, evhama kapılmaktır. İnsanda "kuvve-i gadabiye, hadd-i istikamet olan şecaati takip etmezse, ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevvür

Şöhret-i kâzibe kapısı - Kapanması gereken kapılar - 4

Şöhret-i kâzibe; geçici ve yalancı şöhret, aldatıcı ün ve nâm şeklinde tarif ediliyor.Şöhret, riyâdır ve kalbin ölümüdür. İnsanı manen öldüren zehirli bal hükmünde bir musîbettir. Bu zehirli bal insana büyük rahneler açar. İnsanda en zayıf damarlardan biri de şöhret ve makam sahibi olmaktır. Bediüzzaman, Katre'nin Zeyli eserinde, şöhret hakkında di

Kapanması gereken kapılar -3

Enaniyet-i ilmiye kapısıBu zamanda enaniyet ziyade hükmettiğinden hakikate hizmet edenler ihlâsını muhafaza etmek için, enaniyeti okşayan şeylerden bütün bütün çekilmek lâzım gelir. Çünkü gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enâniyet bu zamanda hükmediyor. Ene ve enaniyetin eşkâl-i habîsesi(pis halleri) olan hodgâmlık(kendini düşünmek), h

Hubb-u câh kapısı - Kapanması gereken kapılar-2

İkinci kapanması gereken kapı; hubb-u câh kapısıdır.Hubb-u câh; makam sevgisi, rütbe ve mevki' sahibi olma ve bunlara karşı gösterilen aşırı hırstır. Bu cihetle hubb-u câh mezmûm ve aşağılanan bir haslettir. Hubb-u câh, aynı zamanda makam ve itibar sahibi olma sevdasıdır. Bir insan bütün davranış ve ahlâkını bir makamı elde etmeye yâda insanlar nez

Kapanması gereken kapılar -1

Menfâat-i maddîye kapısını kapamakHizmet ruhu taşıyan insanların dünyevî bazı kapıları kapatması lâzım. Bunların başında menfâat-i maddîye kapısını terk etmek gerekir. Çünkü "Menfâat-i maddîye cihetinden gelen rekâbet, yavaş yavaş ihlâsı kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler. Hem o maddî menfâati de kaçırır."1 Risale-i Nur hizmetinde minnet altına