Aşırı değil orta hâlde olmalı

"Uykuda, yemekte ve söylemekte aşırı gitmeyip orta derecede olmalısınız..."Sual: Müslümanlardan bazısı, dinin emirlerini yapma konusunda çok aşırı gitmekte ve etrafındakilere de sıkıntı vermektedir. Böyle yapmak, davranmak dinimiz açısından doğru olur muCevap:

Osman Ünlü

Bir Kur'an kavramı: Seb'ül-Mesani - 2

Mustafa Bey: "Kastamonu Lahikasının 153. sayfasında, 'Risale-i Nur, altı rükn-ü İmaniye ile bu esas ubudiyeti ispat edip Seb'ül-Mesânî cilvesine mazhariyeti muraddır" cümlesini açıklar mısınız Seb'ül-Mesânî nedir"O Ne Tevrat'ta, Ne İncil'de, Ne Zebur'da İndirildi Kur'ân'ın "Seb'ül-Mesani"

Süleyman Kösmene

Her insan için belli bir ömür tahsis edilmiştir

Seneler gün gibi geçiyor ve her geçen gün de bizi kabre bir adım daha yaklaştırıyor. Her gece yatağa girmeden o günün muhasebesini yapmalıyız.Zamanı geri getirebilmek mümkün değil ama ibret almak mümkündür. Zamanı geri getirme temennisi ise boş bir hayaldir...Seneler gün gibi geçiyor ve her geçen gün de bizi kabre bir adım

M. Said Arvas

"Malın çoksa fakîrlere dağıt!"

Büyük velîZünnûn-i Mısrîhazretleri zamânında Mısır'da zenginbir adam, kendisine çok güzel bir kâşâneyaptırmıştı.Ne güzel oldu diye, bu evin etrâfında geziyordu ki, Zünnûn-i Mısrî hazretleri gördü onu.Yanına geldi.Ve"Ey kişi! Bir dünyâ evine bunca emek değer mi Üç gün sonra göçersin bu evden. Sen, kendine cennette ev yap ki, o ev çıkmaz elinden"

Abdüllatif Uyan

İhlâslı amel ve gayret talebeliğin şartıdır...

"Talebe, tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır..."Gavs-i Hizânî Sıbgatullah Arvâsî hazretleri Seyyid Tâhâ-i Hakkârî hazretlerinin talebelerindendir. Peygamber efendimizin neslinden olup seyyiddir. 1870 (H.1287) senesinde Bitlis'in Hizân kazasının Gayda

Vehbi Tülek

Müslüman İslâmı her haliyle yansıtmalı!

Müslüman abus, yani, yüzü ekşi, çehresi çatık, somurtan olmaz.Çünkü, "Onların alameti, simalarındaki secde izi"1 içinde iman nûru vardır. Sadece yüzünde değil; "Nur-u imân, (insanın) içine girse, üstündeki bütün mânidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin, şuur ile okur ve o intisabla okutur. Yani, 'Sâni-i Zülcelâlin masnuuyum, mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazharım'

Ali Ferşadoğlu

Hadsizlik

"İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor." (Rûm 41) Yeryüzünün mimarı ve Allah'ın mümessili insan, yaratılış amacının tersi istikamette kendi öz varlığı başta olmak üzere bütün çevresini ifsada kalkışıyor.

Nusret Reşber

Ölümüne gülen çocuk

"Bir zaman, bir padişahın mübtela olduğu bir hastalığın ilacı, bir çocuğun kanı imiş.O çocuğun pederi; çocuğu, hakimin fetvasıyla bir para mukabilinde padişaha vermiş. Çocuk, mecliste ağlamak ve şekva yerine gülmüş. Sormuşlar: Neden gülüyorsun Demiş ki: İnsan, musibete giriftar olduğu vakit; evvel pederine, sonra hakime, sonra padişaha şekva eder. Benim pederim, beni kesilmek için satıyor;

Mikail Yaprak

Müslüman, bedenen ve rûhen temiz olmalıdır...

Beden temizliği yanında ruh temizliğinin önemi büyüktür. Müslüman, muhakkak iyi ahlaklı ve faziletli olmalıdır.İslâmiyet ve sağlığımız -14-İslâmiyet, hasta olmamakve hastalıktan kurtulmak için, insanın vücûdunun, eşyasının, yiyeceklerinin temiz olmasını emrediyor...

Hasan Yavaş

Kurtulamadığımız illetimiz: İsraf

Kur'ân-ı Kerîm'in ve Hz. Peygamber'in açık beyanlarından tartışılmaz şekilde biliyoruz ki, Allah'a, ahlaka ve insanlığa saygısı olan biri, hele bir Müslüman, toplumsal konumu ne olursa olsun, bırakın kamu malını, kendi malından bile keyfine göre harcama yapamaz. Mal "emanet"tir; çarçur edilemez: "Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma" (İsrâ suresi 1726-27)

Mustafa Çağrıcı

Irkçılıktan kurtulalım! İslâm'sız Türkçülüğe, İslâm'sız Kürtçülüğe...

İslam ümmeti olarak kâfirlerin tehdidi altındayız. Bir buçuk milyarlık ümmetin çocuklarının bu hali bizi kendimize döndürmeyecekse daha neyi bekleyeceğiz. Gün, bütün atıfların İslam'a, Kur'an'a, Allah'a, Peygambere, Kâbe'ye yapılması günüdür. Bunlar bütün Müslümanlar olarak bizleri birleştiren esaslardır. Kendi temellerini dinamitleyenlerden olamayız biz.

Yaşar Değirmenci

Ülke kalkınmasında emeği geçenlere saygı

Toplumun ilerlemesi, kalkınması ve refah düzeyine ulaşması için ülkede yaşayan vatandaşların yapması gereken görevler vardır. Bu görevler yürütülürken elbette ki aynı zamanda söz konusu vatandaşlar, geçimlerini de yapmak zorundadırlar. Geçimin yapılabilmesi için vatandaşın çalışmasının karşılığında belli bir ücret alıp onunla geçinmesi gerekir. Böylece vatandaş bir taşla

Mehmet Şerif Cebe

Acaba, toprak mı yesek

Şaşırdınız değil mi "Bu ne diyor yahu, kafa iyi mi" diyenler de olabilir. Ama değil!Bu sene, havaların çok çabuk ısınması neticesi Cenâb-ı Hakk'ın, hazine-i gaybından bizlere ihsan ettiği enva-i çeşit sebze, meyveler, bizi yine tefekküre sevk etti. Şöyle bir baktım ve düşündüm. Allah! Allah! Mevsimine, insanın sıhhatinin ilcaatına göre, Rabbimiz neler yaratıyor.

Osman ZENGİN

Seyda'nın sevdasına yollara düşmek

''Davete icâbet vacibdir." buyuran: (Mesnevi-i Nuriye)"Aziz, sıddık, vefadar ahiret kardeşlerim hacı Nuh bey, Molla Hamid! Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. "Sıddık-ı vefiy bu Zamanda yoktur" diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi Sene Van'da geçirdiğim hayat-ı ilmiye... Benim için Van çok Kıymettardır. Lillâhilhamd sizler o kıymettarlığı gösterdiniz.

Nejat Eren

Cehennemin tabakaları-2-

Hutame,Cehennem'in beşinci tabakasıdır.burada; ateşe, öküze tapanlar, Budistler, Brahmanlar yanacaklardır...Dünkü makâlemizde, 1. tabaka olan Cehennem'den bahsettik. Şimdi de,Cehennem'in diğer tabakaları hakkında üçer-beşer kelime söyleyelim:"Saîr":

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

İnananların Sahibi Allah'tır

7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık on aydır Siyonist katiller tarafından dünyanın en tahripkâr silahlarıyla yakılıp-yıkılan Gazze'de bir avuç mücahid avuç içi kadar küçücük bir alanda nasıl destansı bir direniş sergileyebiliyor ve kırk bin şehide rağmen nasıl ayakta kalabiliyor Bu sorunun cevabını ararken, şehid

Abdullah Yıldız

Ya doğru söylemek, ya da sükût etmek lâzım - Kapanması gereken...

Yüce Rabbimiz "Allah'ın lâneti yalancıların üzerine olsun."1 buyurur.Bediüzzaman da "Ya doğru, ya sükût." Yani, yol ikidir, üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükût değildir."2 ifadeleriyle yalana kesin olarak yolu kapatmıştır. "İşte şimdi beşerin ortadaki dehşetli yalancılığıyla ve tezviratlarıyla emniyet-i umûmîyenin ve rû-yi zemin âsâyişlerinin zîr-ü zeber

Abdülbaki Çimiç

İslâm'da liyakat örneği

Son zamanlarda liyakati herkes kendi anlayışına göre yorumluyor. Halbuki liyakatin örneğini ecdat her hâlükârda sosyal hayatta uygulamıştır.Bugün toplumumuzun özlemini duyduğu hayat; ahlâk güzelliğinin yansıtıldığı hayattır. Topluma ayna olacak olan insanlar bunu yapmak mecburiyetindedirler. Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor: "Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını

Halil Elitok

İyilikler tevzi edilir, kusurlar reislere verilir

"Ey Müslümanlar, sizin en hayırlınız olmadığım halde, sizi idare etmek üzere seçildim. İyilik yaparsam, bana yardım ediniz; kötülük yaparsam, beni doğrultunuz.Doğruluk, emanet; yalancılık da hıyanettir. (...) Allah'a ve Resulü'ne itaat ettiğim müddetçe, "bana itaat edin! Şayet ben, Allah'a ve Resulü'ne isyan edersem, artık bana itaat yoktur." (Kenz, III130 İbn Sa'd, Mehamili, Urve'den).

M. Said Zeki

Bütün zamanlara hitap edenmedeniyet...

İslâm medeniyeti; bütün dünyaya, bütün zamanlara hitap eden ve çağları peşinde sürükleyen, insanlık tarihi boyunca yaşamış en ileri ve en parlak medeniyettir.İslam medeniyeti, hâkim olduğu beldelerin ve memleketlerin mamur hâle gelmesini, insanların ruh, düşünce ve beden bakımından rahat, huzur, sulh ve sükûn içinde yaşamalarını

Salim Köklü

Allah'ı ciddiye almayan zihniyet!! (1)

Köyümde cuma vaazımda anlattıklarımdan bir cümle, cemaatimizden duyarlı bir kardeşimizin ilgisini çekmiş. Bu cümleyi düşünmüş sonra imama sormuş. Köyümüzün genç imamı İshak hoca da bu soruyu, bana iletti. Bu soru tek bir insanı ilgilendirecek soru değil, tüm İslam ümmetini silkeleyecek vahim bir tablodur. Soru; "Allah Teâlâ'yı devre dışı bıraktık, araya

İlhan Oral

Dünya seni değiştiremedi

Geçenlerde üst makamlarda göreve başlayan birkaç dindar tanıdığı ziyarete gittik. Bu ziyaretleri yapmak pek kolay olmadı. İlk ziyaretimizde uzun bir bekleyişten sonra makam odasına girebildik.Makam odasında gülen bir yüzle karşılandık. Makam sahibi, makamın ağırlığından, iş yoğunluğundan uzun uzun şikâyette bulundu. Odasını yeni döşediğini ve çok masraf yaptığını söyledi. Makam sahibi bu makamla

Misbah Eratilla

Evvela kendimizi bir ölçsek!

Eğer bu dünyada yaşıyorsak ve bu dünyada birlikte hayatımız devam ettiriliyorsa muazzam bir gerçeğin farkındayız demektir.Bu farkındalık bizlere talim etmeyi, öğrenmeyi, okumayı ve anlamayı, tatbik etme ve uygulamayı bu dünya hayatı için mecbur kılmıştır. Dünya hayatı ise: maddi manevi bütün amellerin her yönüyle yaşanacağı ve de iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, faydalı

Rifat Okyay

Evrendeki gizli sesi duyan hikâyeci, Sait Faik

Alır başını gider onda hikâye! Nereye gider, niçin gider bilinmezBakın "Öyle Bir Hikâye"ye (Alemdağ'da Var Bir Yılan) gecenin bir vaktinde sinemadan çıkan anlatıcı-kahraman, avare avare dolaşıp durur bir süre İstanbul'un sokaklarında. Anlatıcı-kahraman dedim de; Abasıyanık'ın hikâyelerinde, o her şeyi bilen, insanı, toplumu, milleti veya devleti inşa

Alaattin Karaca

Ahlâk kirli bilgi kirli

Ne evrensel ahlâk kaldı ne de İslâm ahlâkı. Kimileri, artık Batılıların Müslümanlardan daha ahlâklı olduklarını söylüyor ve onları övüyorlar. Ahlâka hayat düzeni, disiplin, bireysel dürüstlük vb. kriter- lerinden bakarsanız buna bir ölçüde hak verebilirsiniz ama genelleme yanlıştır. Oralarda bilhassa ABD'de her türlü ahlâk kirliliği kol geziyor.Uzun yıllar ABD'de kalan ve din hizmetinde çalışan

Hayrettin Karaman

Bak ve gör

"Cenâb-ı Hakkın mâsivâsına, yani kâinata mânâ-yı harfi ile ve Onun hesabına bakmak lâzımdır. Mânâ-yı ismi ile ve esbab hesabına bakmak hatâdır." (Mesnevi-i Nuriye. )Niye, diye bir soru gelirse, aklımıza Cevabını şöyle verebiliriz: Çünkü "...her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakka bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hakka bakan cihete tenteneli bir perde

M. Fahri Utkan

İnsan başıboş yaratılmadı!

Allahü teala, başıboş yaratmadığı insanın, ne yapması gerektiğini, peygamberleri vasıtası ile, kitaplar göndererek bildirmiştir.Dinsiz kimse ölünce, kendi inancına göre, yok olacak!İslamiyet'e göre ise, o Cehennemde sonsuz azap görecektir. İnanan da, sonsuz nimetler içinde yaşayacaktır. Aklı, bilgisi olan bir insan, bu

Ahmet Demirbaş

Yiğit düştüğü yerden kalkar

Çölde İslâm pınarını fışkırtan Rabb'im, bizi bu İslâm bayraktârı Türk atalarının yüzü suyu hürmetine eski şanlı mâzîmizin bir kısmına bile döndürse zafer yine bu azîz milletin olacaktır. 3000 yıldır Çin, Hint, İsrâil, Japon eski gelenekleriyle modern dünyânın vazgeçilmez ekipleri olmuşsa, biz de neden atalarımızın şanlı mâzîsine uyum sağlayarak dünyânın en modern milleti olmayalım

Prof. Dr. Osman Kemal Kayra

Makam meselesi - 4

Makamın çeşitliliğiBir insanın çok şahsiyeti olabilir. İşindeki şahsiyeti ile evindeki şahsiyeti farklı olduğu gibi o makamlar da ayrı ayrı ahlâkı gösterir. Âmirin âmiriyet makamı vakarı gerektirdiği gibi, her ziyaretçiye tevazu da tezellüle işarettir. Aynı âmirin kendi evindeki şahsiyeti de işindeki makamın aksine bazı ahlâk ve tavrı gerekli kılar ve hânesinde ne kadar tevazu ve şefkatle davransa yeridir, az bir vakar gösterse tekebbür ve kibir olur.1

Mehmet Çetin

Tevatür mesleği

Bu başlığın sebebi; Üstadımın İşarat'ül İ'caz'da "Onların mesleklerinde butlan olmadığına işarettir. Çünkü ferdi olmayan bir meslekte tevatür vardır; tevatür de butlan yoktur" (İ. İ'caz s. 42) demesidir.Peki tevatür nedir, butlan nedir Tevatür: Yalanda birleşme ihtimali olmayan bir cemaat tarafından nakledilen haberler ve meşveretle alınan kararlardır.

Şemseddin Çakır

Açıklık mı Yoksa, çıplaklık mı

Fıtrat düşmanları, "ikisi aynı" diyorlar. Fakat ilim adamları, semavi dinlerin temsilcileri, hukukçular, psikologlar, pedagoglar, aileyi ve insan neslini savunan kuruluşlar, bu iki tabir arasında büyük farklar olduğunu söylüyorlar.Avrupa'daki ve Amerika'daki bazı uygulamalar da, farklı olduğunu ortaya koyuyor. Birçok kilise, ziyaretçilerine belli kuralları hatırlatıyor. Göbeğini

Şükrü Bulut

Cami ve siyaset dili

Geçen hafta Cuma namazı için şehrin büyük bir camiine gitmiştik.Gittiğimize bin pişman olduk. Hutbe siyasî bir hitabe gibiydi ve 15 Temmuz olayını baştaki siyasîlerin diliyle anlatıyordu. Onlardan farkı, işi âyet ve hadislerle açıklamasıydı. Allahualem camide olmasaydık, kendimizi AKP'li siyasîlerin bir mitinginde zannedecektik. 15 Temmuz olayı, malûm cemaate mensup

İbrahim Ersoylu

Çocuk eğitiminde dikkat edilecek hususlar

Anne-babalar öncelikle, çocuk eğitimine psikolojik ve biyolojik olarak hazır olmalısınız ve içinizden bu isteği duymalısınız. Çocukları iyi yetiştirmek için, çocukları tanımak, çocuk psikolojisini bilmek gerekir. Çocuğunuzun gelişimini iyi takip edebilmeniz için, çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisi kitaplarından yararlanın. Bu şekilde, çocuğunuzun gelişimini izleyerek bilgi ve ölçülere sahip olmalısınız.

Süleyman Gülek

Babalar yuvalarına dönmeli -3

Yine Kur'ân-ı Kerîm'de baba-çocuk arasındaki iletişimi de anlatan pek çok Ayet-i Kerîme vardır.Bu Ayetlerde, sorumluluk duygusunun doruğunda olan peygamber babaların, oğullarını nasıl uyardıkları, onları en iyi bir şekilde yetiştirebilmek için nasıl çaba gösterdikleri anlatılır. Bu kıssalar, babalara en güzel misallerdir. Hazret-i İbrahim'in (as) oğluyla, Hazret-i Yakub'un

Yasemin Yaşar

Darbeler

İnsanlık tarihinde cebir ve kuvvete dayalı müdahaleler hiç eksik olmadı. Adem (as)'ın çocukları arasında yaşanan elim cinayet, daha sonra da devam etti ve kıyamete kadar da devam edecek bir hadisedir.Yaşadığımız Muharrem ayı içinde Peygamberimiz'in (asm) sevgili torunu Hz. Hüseyin efendimizin ve yetmiş Müslümanın vahşice katledilmesi, yine hakimiyet ve iktidar hareketinin bir müdahalesi idi.

Raşit Yücel

Müjdelerin tahakkuku için çalışalım

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Birinci Dünya Savaşının o karmakarışık ve perişaniyet yıllarında İslam dünyasının geleceği ile ilgili ümit dolu ifadeler kullanmış ve o müjdeler çoktandır tahakkuk etmeye başlamıştır.GEZİ: Bediüzzaman'ın tarifiyle İslamiyetin zeki bir mahdumu (evladı): Mısır Sebahattin YAŞAR - 8

Sebahattin Yaşar

Hürriyet ve İslam'ın yayılma hızı

İslam dini malum bir dönem hızla yayıldı, dünyanın önemli bir kesimine ulaştı. Sonraki dönemlerde İslami gelişme devam etti ancak yayılma hızı düştü.Gerçekte İslamiyet dünyanın tamamını kaplayacak kapasite ve vasıftadır. Risale-i Nur'da bunun sebepleri incelenir ve çareleri ortaya konur. Gerçekten de İslamiyet neredeyse bir asır içinde Doğuda Orta Asya Batıda Afrika

Hasan Güneş

'Ben toprağa çok yaklaştım'

-Annemi dualarla ebedi aleme uğurladık-Annem vefat etmeden önce "'Ben toprağa çok yaklaştım" sözünü çokça söylüyordu. Ben de "Niçin böyle söylüyorsun anne Biz de öleceğiz" dediğimde "Olgun meyve kolay düşer" diyordu. Evet dediği gibi annem 96 yaşında (2 Temmuz 2024 tarihinde) toprağa düştü. Tıpkı annesi gibi son namazını cemaatle kıldıktan sonra.

Cevat Çakır

Nurun ilk medresesi: Barla

Risale-i Nurları tanıdığım ilk yıllarda "Barla" adı en çok dikkatimi çeken yerlerden birisi olmuştu.Gittiğim Medrese-i Nuriyelerde duvarlarda ahşap ev, önünde yükselen çınar ağacı ile çam ve katran ağaçlarının yer aldığı fotoğraf ve tabloları görünce ne manaya geldiğini sormuştum. Barla'daki nur menzillerini temsil ettiğini söylemişlerdi, nurlu insanlar. Zamanla

Ahmet Özdemir

Bediüzzaman'ın Van hayatı ve esaret yolculuğu

Yıllardan beri özlemini duyduğumuz Van Bediüzzaman Külliyesinin açılışı 29 Haziran Cumartesi günü, gönül dostlarının bir araya gelmesiyle gerçekleşti.Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, değişik tarihlerde yirmi sene Van'da kalması, Van'a "Vatanım" demesinin yanı sıra "Van benim için çok mühimdir" demesi, Nur camiası için de Van önemli bir yerdir.

Rüstem Garzanlı