Vehbi Tülek Tüm Yazıları

605 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Zevcelerinizi dövmeyiniz! Onlar, sizin köleniz değildir"

"Allah indinde en iyiniz, zevcesine karşı en iyi olanınızdır. Zevcesine karşı en iyi olanınız benim." Yahyâ Bin Ya'mer hazretleri Tabiînin meşhûr nahv ve hadîs âlimidir. Bazı rivâyetlere göre, Kur'ân-ı kerîmin benzer harflerini birbirinden ayırmak için noktaladı. Basra'da kadılık yaptı. 129 (m. 746) senesinde orada vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs

19.07.2019
0 0 0

Cömertlik ve güzel huy üzere yaratılanlar

Cömertliğin en yüksek derecesi, kendisi muhtaç iken malını başkasına vermektir. İbn-i Mûsâ Cemâleddîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 789 (m. 1387)'de Mekke'de doğdu. 823 (m. 1420)'de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: Dünyâdan yani haram, mekrûh ve şüpheli şeylerden yüz çevirmelidir. Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem

15.05.2019
11 0 0

İlimde, önemli olan öne alınmalıdır

İlimden ve ilim öğrenmekten, o ilmin kalbe tesîri olmasa bile vazgeçmemelidir. Turûd (Türüt) Efendi Kanunî Sultan Süleymân zamanının âlimlerindendir. Konya-Beyşehir'de doğdu. 975 (m. 1568)'de İstanbul'da vefât etti. İlim öğrenmek hakkında buyurdu ki: İlim öğrenirken ameli geciktirmemelidir, ilim öğrenmeyi mühim göstererek amelde noksanlık veya gec

14.05.2019
7 0 0

İhtiyâcı olan ilmi öğrenmek farzdır

"İnsanlar arasında kabul görmek için ilim öğrenen kimseyi, Allahü teâlâ Cehenneme koyar." Şemsüddîn Mûsulî hazretleri fıkıh, lügat ve nahiv âlimidir. 699 (m. 1300)'de Lübnan'da Ba'lbek'te doğdu. 774 (m. 1372)'de Trablusşâm'da vefât etti. Buyurdu ki: Herkesin ihtiyâcı olduğu kadar ilim öğrenmesi, farz-ı ayndır. İnsan lüzumlu imân, ibâdet ve ahlâk b

13.05.2019
6 0 0

"Ondan daha sevgili hiç kimse yaratmadım"

İslâm âlimleri, Resûlullahı vesîle ederek, Allahü teâlâdan merhamet dilemişlerdir. Yahyâ bin Abdürrahmân Acîsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 777 (m. 1375) senesinde Fas'ta doğdu. 862 (m. 1457) senesinde Kâhire'de vefât etti. İlim öğrenmek için memleketinden ayrılıp, Mısır'da büyük âlimlerin derslerine devam etti. İcazet alıp talebe yet

12.05.2019
6 0 0

İmân etmeyenlerin hiçbir kıymeti yoktur

İslâmiyet, insanların güçsüzlere ve fakirlere yardım etmesini, merhametli ve şefkatli olmasını emreder. İbn-i Enbârî hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. 271 (m. 884)'de doğdu. 328 (m. 940)'de vefât etti. Bu mübarek zat, bir gün hastalanmıştı. Dostları ziyâretine gittiler. Babasının pek üzgün ve endişeli olduğunu gördüler. Bu kadar endişe et

11.05.2019
9 0 0

Ruh, madde değildir ve Allah'ın izni ile iş yapar

Bu dünyada, göremediğimiz çok şey var ki, insan gücünün yetişemediği işleri yapmaktadırlar. Muhyiddîn Acemî Efendi Osmanlılar zamanında yetişen âlimlerindendir. Sultan İkinci Bâyezîd devrinde yaşamış ve Edirne'de vefât etmiştir. Molla Gürânî'den aklî ve naklî ilimleri tahsil edip, ilmî olgunluğa sahip olduktan sonra, bazı medreselerde müderris ola

10.05.2019
12 0 0

Kabir ziyaretleri âhireti hatırlatır

"Kim kabirleri ziyâret etmek isterse, onları ziyâret etsin. Çünkü kabirleri ziyâret, âhireti hatırlatır." Ebû Ca'fer Muhammed Mûsulî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 162 (m. 778)'de doğdu. 242 (m. 856)'da vefât etti. Hadîs ilminde hafız olup, yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemiştir. "Musul Şeyhi" lakabıyla meşhûrdur. Rivâyet et

09.05.2019
10 0 0

"Eshâbım, yemekteki tuz gibidir..."

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: "Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız, lekelemeye uğraşmayınız!" Ebû Bekr Şafiî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 260 (m. 874)'de Irak'ta Cibâl'de doğdu. İlim tahsil etmek için Cizre ve Mısır'a gitti. Bağdâd'a yerleşti. 354 (m. 965)'de vefât etti. Eshâb-ı kiramın üstünlükleri hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti:

08.05.2019
8 0 0

"Cennetin kapısını çalmaya devam et!"

Peygamber efendimiz buyurdu ki: "Her şeyin bir kapısı vardır. İbâdetin kapısı da oruçtur." Ebü'l-Hasen El-Kerecî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 458 (m. 1066)'de doğdu. 532 (m. 1137)'de vefât etti. Orucun fazileti hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti: Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); "Oruç sabrın yarısıdır", "Sabır i

07.05.2019
8 0 0