"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Vehbi Tülek Tüm Yazıları

974 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"O altını, ailenin ihtiyâcına sarf et"

Resûlullah efendimize biri gelip şöyle sordu: "Bir altınım var ne yapayım" Ziyâüddîn Muhammed el-Kureşî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. 729 (m. 1329)'de Kahire'de vefat etti. Me'âlimü'l-kurbe adlı eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle buyuruyor: Cenâb-ı Hak, Mü'minûn sûresinde, müminleri medhederken meâlen; "

25.11.2020
1 0 0

Mu'tezile, Cebriyye ve Ehl-i sünnet fırkası...

İnsanların yaptığı işlerde, irâdelerinin tesîrini bildirmek bakımından, başlıca üç yol vardır... Ahmed ibn-i Zübeyr es-Sekafî hazretleri tefsir, hadis ve fıkıh âlimidir. 627'de (m. 1230) Endülüs'te (İspanya) Ceyyân'da (Jean) doğdu. Şehrin düşman işgaline uğraması üzerine Mâleka'ya (Malaga) göç etti. Burada ve Gırnata'da (Granada) pek çok âlimden i

24.11.2020
1 0 0

İslâmiyette niyetin büyük önemi vardır

Yapılan her işin İslâmiyete uygun olup olmadığı, niyet ile anlaşılır. Bahâüddîn Muhammed Sâgânî hazretleri tefsir ve Hanefî fıkıh âlimidir. 789 (m. 1387)'de Mekke'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire ve Kudüs'te fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, kıraat ve belagat ilimleri tahsil etti. İbn-i Hacer Askalânî'den icazet aldı. Mekke kadılığına tayin edild

23.11.2020
2 0 0

Allahü teâlâya yakınlık, lezzettir

"Benim makamım ubûdiyyettir; Allahü teâlâya teveccüh ve ikbâl, yani O'na yönelmektir..." Abdullah el-Baltacî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 658 (m. 1260) senesinden sonra vefât etti. Ebü'l-Feth el-Vâsıtî'nin ileri gelen talebelerindendir. Buyurdu ki: "Allahü teâlâya yakınlık, lezzettir. O'ndan ayrılmak, O'na karşı yabancılık, ölümdür." "Ka

22.11.2020
3 0 0

Hakîkî Müslüman sır saklayıcıdır!..

Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman sır saklayıcıdır. Hased etmekten sakınır. Cennetî Mehmed Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinin büyüklerinden olup İstanbul'da Tophanelidir. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'den sonra onun makamına geçenlerin üçüncüsüdür. 1075 (m. 1664)'de vefat etti. "Tecelliyat" ismindeki risalesinde şöyle buyuruyor: İyi bir Müslüman

21.11.2020
5 0 0

Kurtuluş yollarını fıkıh ilmi gösterir

Allahü teâlâdan korkan bir fakîh, şeytana karşı bin âbidden daha güçlüdür. Kemâlüddîn İbnü'z-Zemlikani hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 667 (m. 1268)'de Şam'da doğdu. Burada devrinin büyük âlimlerinde Şafii fıkhı tahsil etti. Çeşitli medreselerde müderrislikten sonra Halep Kâdılkudâtlığına tayin edildi. Daha sonra Kahire'ye gitmek için yola çıktı.

20.11.2020
5 0 0

"Temiz erkekler temiz kadınlara yakışır..."

Allahü teâlâ temiz kadınları, temiz erkeklere, temiz erkekleri de temiz kadınlara tahsis eyledi. Sadrüddîn Muhammed İbnü'l-Vekil hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 665 (m. 1267)'de Mısır'da Dimyat'ta doğdu. Ailesi, onun doğumundan sonra Şam'a göç etti. İbnü'l-Vekîl burada büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra çeşitli medreselerde, sonr

19.11.2020
3 0 0

"O gün, kâfirler için çok sıkıntılıdır!.."

"Sûra üfürüldüğü zaman, kâfirlere çok sıkıntılı bir gündür. Onlara kolaylık yoktur..." Tâcüddîn ibnü'l-Vecîh hazretleri kıraat âlimidir. 671 (m. 1272)'de Irak'ta Vâsıt'ta doğdu. Burada meşhur âlimlerden istifade ettikten sonra Kahire"ye gitti; orada büyük kıraat âlimlerinin derslerine devam etti. Sonra Bağdad'a giderek talebe yetiştirdi. 740'ta (m

18.11.2020
5 0 0

"İlim, kendisiyle amel edilince değerlidir..."

"Sadece ilim öğrenmek için evinden çıkan kimse, öğrendiği ilimden faydalanamaz!.." Cihangirli Hasan Burhaneddin Efendi, İstanbul evliyasındandır. Halveti şeyhi Ramazan Mahfi hazretlerinin müridlerinden olup Harput köylerinden Parcıh'tandır. İstanbul'a gelerek Cihangir'de halkı irşad etti. 1074 (m. 1663)'de orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu k

17.11.2020
4 0 0

Allah'tan ancak ilim sahipleri korkar!..

Âyet-i kerimede buyuruldu ki: ''Kur'ân-ı kerim, ilim sahiplerinin kalblerinde yerleşmiştir.'' Alâüddîn Türkmânî Mardînî hazretleri tefsir âlimidir. 683'te (m. 1284) Mardin'de doğdu. Türkmen asıllıdır. Küçük yaşta iken ailesi Kahire'ye göç ettiği için orada yaşadı. Devrinin meşhur âlimlerinden ilim tahsil etti. Mısır Hanefî Kâdılkudâtlığı (Şeyhülis

16.11.2020
1 0 0