M. Latif Salihoğlu Tüm Yazıları

289 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

'Öfke dili'nin iflâsı

Son derece gergin ve öfkeli başlayan 31 Mart'taki mahallî seçim kampanyasının yerini, nisbeten sakin, sükûnetli, yumuşak bir hava almaya başladı. Umarız, normalleşme bu minvâl üzere devam edip gider.Nitekim, AKP Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı seçim konuşmalarında gerilimi alabildiğine tırmandıran Erdoğan da, söz konusu normalleşme döneminin işaret

20.04.2019
0 0 0

Yalaka medyanın sonu

Siyasî iktidara yaranmak için yalakalık yarışına giren medya kuruluşları, sonunda baltayı dizine vurarak canına kıydı.Maalesef, son yıllarda değerini de, güvenirliğini de büyük ölçüde kaybetti. Öyle ki, atsan atılmaz, satsan satılmaz bir hale geldiler. Seçimden önce kâğıt baskısına son veren, digitale geçen, yahut kepenk kapatan gazete ve televizyo

19.04.2019
2 0 0

Dilin gülü-dikeni

Toplum içinde ve hatta yakın çevremizde iyi bazı meziyetlere sahip olduğu halde "muhakemesi zayıf" durumda olan bazı kimselere rastlıyoruz.Risâlelerdeki târife göre "Dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan" durumdaki mü'min kardeşlerimiz bunlar. Bu tip kimseler, tamir niyetiyle yaptıkları konuşmaların seyri çoğu kez tahribat yönünde değişmeye başl

18.04.2019
0 0 0

Mavi boncuk zaafı

Her vefat yıldönümünde derslerde, sohbetlerde, mevlid ve sâir programlarda kendisini rahmetle yâdettiğimiz Zübeyir Gündüzalp'in hayatından ve örnek şahsiyetinden bahisle, payımıza düşen hisseleri almaya gayret gösteriyoruz.Onun tarihçe-i hayatını incelediğimizde, hatıratını okuduğumuzda ve bilhassa hususî notlarını dikkatle mütalâa ettiğimizde, hak

17.04.2019
0 0 0

Zübeyir sisteminde...

Nur Külliyatına dahil bazı Lâhika mektuplarında, Üstad Bediüzzaman, birkaç talebesi için "örnek şahsiyet" mânasında "sistem" tâbirini kullanır. Bu tâbirle, onların üstün bazı meziyetlerini nazara verir.Şüphesiz her bir ferd-i mânevinin, ama bilhassa saff-ı evvelden olan Nur Talebelerinden her birinin kendine has bazı hususiyet ve meziyetleri vardır

16.04.2019
0 0 0

Seçimi demokrat kişilikler kazandı

Mart ayının son günü yapılan mahallî seçimler, millet olarak bize yeni şeyler öğretti.Onlardan biri de, mazbut ve demokrat karakterli şahsiyetlerin takdir edilmesi ve umumî teveccüh görmesiyle ilgili... Evet, samimî demokratlık, dindar veya dine hürmetkâr demokratlık, bu milletin ekseriyeti tarafından öylesine büyük bir teveccüh ve alâka görüyor ki

12.04.2019
1 0 0

Sandık ve zorbalık

Demokrasilerde sandıkla zorbalık, hiç şüphesiz birbirine iki zıt kavram olarak bilinir.Yani, sandığa yansıyan demokratik irade hâkim ise, zorbalık mahkûmdur; aksine, zorbalık galip ise, demokrasi mağlûp demektir. İşte, 31 Mart seçimleri itibariyle, özelde İstanbul, genelde bütün ülke ve millet olarak tam da böylesine kritik mi kritik bir eşikten ge

11.04.2019
0 0 0

Kendisiyle çelişmek!

Yaşadığımız dönemin şartlarını, bu devrin genel tarih içindeki yerini ve önemini az-çok tahmin edebiliyoruz. Hatta, delillere dayalı olarak bazı tesbitlerde de bulunabiliyoruz.Buna rağmen, şahit olduklarımız karşısında yine de zaman zaman hayret ve taaccüp içinde kalmaktan kurtulamıyoruz. Özellikle siyaset âleminde bizi hayret ve taaccüp içinde bır

10.04.2019
1 0 0

Demokrasi imtihanı

Ülke ve millet olarak, demokrasi sınavının tam da orta yerine düşmüş bulunuyoruz. Dahası, bu çetin ve yaman imtihanın da en zor, en çetrefilli etabından geçiyoruz.Bu imtihanda hem dikkatli olmalı, hem itidalli gitmeli; ama, duâyı asla ihmal etmemeli: Allah, neticeyi hayırlı-uğurlu kılsın. Yakın siyaset tarihimizde hiç görülmedik bir ucûbe duruml

09.04.2019
2 0 0

İttihad-ı Muhammedî, Selâniklileri kudurttu (2)

Sinsice plânlar, tuzaklar, taarruzlar...İttihad-ı Muhammedî Cemiyetinin kuruluşundan bir gün sonra gazeteci Hasan Fehmi Bey vurulduğu gibi, bir hafta sonra da dehşetli 31 Mart Vak'ası yaşandı. Genel kanaat, bütün bunların birer tertip olduğu ve arka planda ise komitacı İttihatçıların bulunduğu şeklindeydi. Nitekim, Rumî 31 Mart'tan, yani Milâdî 13

06.04.2019
3 0 0