"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Caner Kutlu Tüm Yazıları

59 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İman, yenilenmeyi, tasdiki ve ispatlarla yakîne ait tecrübeleri istiyor

İspat başka iz'an başkadır. Uygulama bir 'başka'dır. Şüphesiz uygulama, içindeki idealizmi taşımalıdır.Akıl paradigma yanında sezgisel yaklaşım his ve duygular ile yakîne ulaşacak kişisel yükselişleri gerektirir. "Çünki hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür; tasdik-ı aklîden ve iz'an-ı kalbîden ayrıdırlar, başkadırlar." (Sözler) El

22.11.2018
189 0 0

Memleketin manevî havasını tazelemek lâzım

Öğretmeni yenen "talebe!": -29-Cem'iyete dâhil olan, cem'iyetin nizamını ihlâl etmemek gerektir. Bir şeyin şerefi neslinde değildir, zâtındadır. Bir şeyin aslını gösteren semeresidir. Birinin malına başka mal velev kıymetli de olsa karışırsa, malını kıymetsiz ettiği gibi, haczetmesine dahi sebeb olur. (Muhakemat) Eğitimde de geçerli prensiplerdir.

15.11.2018
93 0 0

Medrese-i Nuriyeler sahabe mesleğine çağdaş bir misaldir

Öğretmeni yenen "talebe!": -28-"Evet, siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyyeyi bilen, kat'iyen anlar ki: Edebin envaını, Cenâb-ı Hak habibinde cem'etmiştir. Onun Sünnet-i Seniyyesini terk eden, edebi terk eder. "Edepsiz olan Rabbin lütfundan mahrum kalır" kaidesine mâsadak olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer." (Lem'alar) Sünnet edeple

08.11.2018
83 0 0

Mükemmel ahlâkın kaynağı Sünnet-i Seniyyedir

Öğretmeni yenen "Talebe!": -27-Cemil Meriç de "talebe"nin "öğretmen"i yeneceği düşüncesindeydi. Bu Ülke'sinde şöyle anlatıyor: "Asırlar geçti, birer birer söndü meşaleler. İrfan asâletini kaybetti. Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk: Kültür. Genç kuşaklar, Batının bit pazarlarından ithal edilmiş bu hazır elbise

01.11.2018
85 0 0

İstikbâle doğru ilerlemek için yapılacak şey, İslâmiyet'in safvetine dönmektir

Öğretmeni yenen "talebe!": -26-Gazeteci Ahmet Mithat Efendi 20. yüzyıla girerken toplumu ve eğitimin geleceğini şöyle görüyordu: "Oğlum! Yalnız bir şeyi öğrenmeli, fakat mükemmel olarak! Yahut her şeyi öğrenmeli, bittabi nâkıs olarak. Osmanlılığımızın bugünkü haline nisbetle şu iki şıktan bence ikincisi müreccahtır. Ben sana onu tavsiye ederim. Fak

25.10.2018
87 0 0

Din ile fennin mezci Peygamberlik nuruyla gerçekleşebilir

Öğretmeni yenen "talebe!" -25-Finlandiya Eğitim Bakanı Marjo Kyllonen'in eğitim sistemindeki değişikliğin sebebini açıklayan beyanı şu şekilde: "Bizler hâlâ 19. Yüzyıl'ın ihtiyaçlarına yönelik eski moda bir eğitim sistemiyle hareket ediyoruz. Oysaki 1900'lü yıllardan bu yana çok şey değişti ve bizler de artık 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına göre bir eği

18.10.2018
75 0 0

Bediüzzaman, din ve fen ilimlerini birleştirmeyi hedefliyordu

Öğretmeni yenen "talebe!" -24-Gözün gündüze benzeyen beyazı geceye benzeyen siyahlığıyla beraber olmazsa; göz, göz olmaz. "Nur-u fikir, ziya-yı kalb ile ışıklanıp mezcolmazsa, zulmettir, zulüm fışkırır. Gözün muzlim nehar-ı ebyazı, muzii leyle-i süveyda ile mezcolmazsa basarsız olduğu gibi, fikret-i beyzada süveyda-i kalb bulunmazsa, basiretsizdir.

11.10.2018
76 0 0

Ahlâkın kaynağı imandır

Öğretmeni yenen "talebe!" - 23Francis Fukuyama'ya göre; ahlâkî ilerleme olmadan tekniğin kazanımları, kötü amaçlar için kullanılabilir ve insanlığın durumu eskisinden daha kötüye gidebilir. Dolayısıyla, teknoloji ve ahlâk alanlarındaki gelişmeler birbirine paralel olarak yürümelidirler. O halde öğrenmenin son aşaması, ulaşılacak ideal noktası, ahlâ

04.10.2018
74 0 0

Bediüzzaman ümidini hep geleceğe taşırdı

Öğretmeni yenen "talebe"! - 22"Hıristiyanlığın malı olmayan mehasin-i medeniyeti ona mal etmek ve İslâmiyetin düşmanı olan tedenniyi ona dost göstermek, feleğin ters dönmesine delildir" dese de Bediüzzaman ümidini hep geleceğe taşırdı: "Paslanmış bîhemta bir elmas, daima mücella cama müreccahtır." (Hutbe-i Şamiye) İslâmın insanlık tarihine getirdiğ

27.09.2018
78 0 0

Medresetü'z-Zehra projesi esaslı reformları ihtiva ediyordu

Öğretmeni yenen talebe - 21Şibli Numânî, Abdülhamid dönemi Osmanlı eğitim sistemini anlatırken şöyle diyordu: "Türklerde her şeye siyasî bir gözle bakmak enteresan bir prensiptir. Her şeye milletler arası bir politika gözüyle bakmaktalar. O bakımdan herhangi bir işin herkesin gözü önüne serilmesini istememektedirler. Senelik faaliyetler listesi (sâ

20.09.2018
72 0 0