"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet Demirdöğmez Tüm Yazıları

30 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Üstad Bediüzzaman ve adalet (3)

Önceki yazılarımızda da belirtiğimiz gibi, çağımızın müceddidi ve müfessiri Üstad Bediüzzaman Hazretleri, daima Kur'ân'ın emri olan Adalet-i mahzanın, yani tam adaletin uygulanmasını ve ancak onunla beşerin saadet bulacağını belirtmiştir. Çünkü Hakikî adalet, Allah'ın insanlara büyük bir ihsanıdır.Bu enaniyet asrında, zulmün had safhaya ulaştığı bi

08.06.2020
37 0 0

Üstad Bediüzzaman ve adalet - 2

"Adalet-i halise, İslâmiyet'ten çıkar. Ruha hayat veriyor; Hayatını öldürmez zulmetsizdir hayatı, hakikattir kemali" Bediüzzaman Said Nursî Kur'ân'ın dört esasından biri olan Adalet, mü'min olan her insanın hayatî umdelerindendir. Bu sebeple adaleti şiar edinmek, adaletsizliğe karşı olmak mü'minliğin şe'nidir. Bahsini ettiğimiz adalet Kur'ân'ın emr

30.05.2020
23 0 0

Üstad Bediüzzaman ve adalet (1)

"Düstur-u nübüvvet "Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir" der, zulmü keser, adaleti temin eder." (Bediüzzaman Said Nursî)Adalet, Allah'ın Adl isminin tecellisidir. Kur'ân'ın dört esasından biridir. Hayatın olmazsa olmazıdır. Sosyal hayatın sigortasıdır. İnsaniyetin gereğidir, ihtiyacıdır, şerefidir. "Cemaat-ı insaniye çalışmalarının semerelerini

22.05.2020
26 0 0

Dindarları perde yapmak

Kökü dışarda zındıka komiteleri, evvelâ doğru İslâmiyetin ve Risale-i Nur'un ve hakikî hürriyetin şimdiki ifadeyle demokrasinin ülkemizde gelişmemesi ve revaç bulmaması için bütün sinsi planlarını sahneye sürmüşlerdir.Hem Diyanet âleminde, hem siyaset âleminde bu sinsi planlar devam etmektedir. Siyaset âleminde Demokratların iktidarına mani olmaya

30.04.2020
36 0 0

Zalimliği semavata işittirecek derecede bağırmak

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." (Hz. Muhammed asm) Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Uhuvvet Risalesi'nde diyor ki; "Ey mü'mine kin ve adavet besleyen insafsız adam! Nasılki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum ile bir câni var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın, ne derece zulmettiğ

22.04.2020
24 0 0

Risale-i Nur gözüyle Mi'rac

Kâinatın Efendisi Peygamberimizin (asm) büyük mu'cizelerinden olan Mi'rac mu'cizesini Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur yoluyla Otuz Birinci Söz başlığı altında mükemmel bir Risale ile çağımıza takdim etmiştir.Böylesine müşkül ve akılların zorlandığı bir meseleyi akıl ve fehme yakınlaştırarak ispat eden Üstad Bediüzzaman Hazretleri, "Mi'ra

22.03.2020
27 0 0

Risale-i Nur ve Barla

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin telif edip çağımıza takdim ettiği Risale-i Nur Külliyatı'nın ilk telif yeri Barla'dır. Bu sebeple, Barla'nın ehemmiyet ve kıymeti tartışılmazdır.Telifi yirmi üç senede tamamlanan Risale-i Nur'un büyük bir kısmı Barla'da telif edilmiş, buradan bütün beşerin imdadına yetiştirilmiştir. "Risale-i Nur'un telif ve neşriya

03.01.2020
47 0 0

Dört büyük keramet-i gaybiye ve Risale-i Nur

Keramet, Allah indinde büyük makbul veli zatların lütf-ü İlâhî ile gösterdikleri büyük marifet ve hilâf-ı adet hallerdir.Büyük zatların bilhassa istikbale dair kerametleri her zaman için ehemmiyet arz etmiş, insanlığa da manevî birer ışık olmuştur. Büyük veli zatların gaybî ve istikbale dair kerametlerinin en mühimlerinden biride Risale-i Nur ve on

11.05.2019
111 0 0

Üstad Bediüzzaman ve ekmek

Risale-i Nur'da geçen bir başka ekmek hadisesi de, "On altıncı Mektub'da izahı ve tafsili geçen; Süleyman isminde bir misafirime, katran ağacı başında koca bir ekmek hârika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz, o hediye-i gaybîden yedik." diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri hadiseyi şu şekilde anlatmaktadır: "Dağda, üç ay bana ve misafirlerime bir

21.04.2019
79 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -7

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ehl-i zındıkanın ve gizli dinsiz komitelerinin boş durmadığını ve çeşitli desise, oyun ve hilelerle emniyetin tahribine çalıştıklarını ısrarla belirtmektedir:"Çok emarelerle kat'î kanaatım gelmiş ki; hükûmet hesabına, "hissiyat-ı diniyeyi âlet ederek emniyet-i dâhiliyeyi ihlâl etmek" için bize hücum edilmiyor. Belki bu

24.07.2018
152 0 0