Ahmet Demirdöğmez Tüm Yazıları

24 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Risale-i Nur ve Barla

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin telif edip çağımıza takdim ettiği Risale-i Nur Külliyatı'nın ilk telif yeri Barla'dır. Bu sebeple, Barla'nın ehemmiyet ve kıymeti tartışılmazdır.Telifi yirmi üç senede tamamlanan Risale-i Nur'un büyük bir kısmı Barla'da telif edilmiş, buradan bütün beşerin imdadına yetiştirilmiştir. "Risale-i Nur'un telif ve neşriya

03.01.2020
7 0 0

Dört büyük keramet-i gaybiye ve Risale-i Nur

Keramet, Allah indinde büyük makbul veli zatların lütf-ü İlâhî ile gösterdikleri büyük marifet ve hilâf-ı adet hallerdir.Büyük zatların bilhassa istikbale dair kerametleri her zaman için ehemmiyet arz etmiş, insanlığa da manevî birer ışık olmuştur. Büyük veli zatların gaybî ve istikbale dair kerametlerinin en mühimlerinden biride Risale-i Nur ve on

11.05.2019
76 0 0

Üstad Bediüzzaman ve ekmek

Risale-i Nur'da geçen bir başka ekmek hadisesi de, "On altıncı Mektub'da izahı ve tafsili geçen; Süleyman isminde bir misafirime, katran ağacı başında koca bir ekmek hârika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz, o hediye-i gaybîden yedik." diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri hadiseyi şu şekilde anlatmaktadır: "Dağda, üç ay bana ve misafirlerime bir

21.04.2019
49 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -7

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ehl-i zındıkanın ve gizli dinsiz komitelerinin boş durmadığını ve çeşitli desise, oyun ve hilelerle emniyetin tahribine çalıştıklarını ısrarla belirtmektedir:"Çok emarelerle kat'î kanaatım gelmiş ki; hükûmet hesabına, "hissiyat-ı diniyeyi âlet ederek emniyet-i dâhiliyeyi ihlâl etmek" için bize hücum edilmiyor. Belki bu

24.07.2018
126 0 0

Risale-i Nur emniyet ve asayişi temin eder

İman ile emniyet, İslâm ile teslimiyet, kelime olarak, aynı kökten gelirler. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir Risalesinde iman ile Sultan-ı Kâinata intisap eden bir adamın kimseden pervası, korkusu olamayacağını beyan eder.İman ile emniyet, İslâm ile teslimiyet, kelime olarak, aynı kökten gelirler. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir Risalesinde iman

22.07.2018
75 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur - 5

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin dikkatlere sunduğu mühim bir husus var.O da Risale-i Nur'un Kur'ân'ın bazı hasiyetlerine sahip olması ve insanın bütün duygularına hitap etmesidir. Çünkü "Kur'ân, insanlara hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı duâ, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emr ü dâvet, hem bir kitab-ı ziki

21.07.2018
61 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -4

RİSALE-İ NUR'UN FARKI:Risale-i Nur'un sair tefsir ve eserlerden üstünlüğü ve farkı ortadadır. Bunu idrak eden ehl-i ilim ve irfan sahibi zatlar tasdik etmişlerdir. Evvelâ şunu belirtmek isteriz ki, "İlim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düşünülse kâfi gelir. Diğer bir kısmı, ekmek gibi, su gibi her vakit insan on

17.07.2018
65 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -3

Emirdağ Lâhikası mektuplarından birinde Risale-i Nur'un telif meselesi daha tafsilatlı olarak beyan edilmektedir:"Altmış beş sene evvel bir vali bana bir gazete okudu. Bir dinsiz müstemlekât nâzırı Kur'ânı elinde tutup konferans vermiş. Demiş ki: "Bu, İslâmların elinde kaldıkça, biz onlara hakikî hâkim olamayız, tahakkümümüz altında tutamayız. Ya K

15.07.2018
83 0 0

Neden, Bediüzzaman ve Risale-i Nur - 2

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, nuranî cemaatiyle, cihanşümul eserleriyle beşeri, dünyevî-uhrevî saadete sevk edecek, dünya barışının teminine ve "bu zamanın farz vazifesi olan İttihad-ı İslâm" sur'unun tesisine vesile olacaktır.Çağımızın nuranî zatının hasiyeti çok yüksek ve camidir. Çünkü "bu zaman hem iman ve din için, hem hayat-ı içtimaiye ve şer

14.07.2018
70 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur

Dünyanın yaratılışından itibaren Cenâb-ı Hak, imtihan muktezası olarak iman ve küfür mücadelesi içerisinde bütün insanları kemalâta ve insaniyete sevk ederek, elmas ruhlarla kömür ruhların ortaya çıkmasını murad etmiştir.Bunun için de, Hazret-i Âdem'le başlayan ve Peygamber Efendimiz'e (asm) kadar, peygamberler silsilesi ve Efendimiz'den (ASM) sonr

10.07.2018
69 0 0