"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

103 yazı (21 - 30 arası) listeleniyor

Bediüzzaman'ın zekât almayışı

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler - 20 -Molla Said'in çocukluk zamanlarında "Talebeler senede bir defa zekât toplamak için civar köylere giderler. Şu zekâttan elbise harçlıklarını temin ederler. Molla Said kat'iyyen ne zekât almağa ve ne de ratıb 1 getirmeğe gitmemiştir. Âdeta ratıb getirmek kendilerince başkalarına arz-ı iftikar etmek derecesin

24.02.2020
13 0 0

Bediüzzaman'ın isim ve unvânları

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 18Seksen küsûr yıllık ömür yaşayan (1878-1960) Bediüzzaman Said Nursî, hayatının çeşitli safhalarında birçok isim, imza ve unvânlar kullandı. Meselâ: Molla Said, Said-i Meşhur, Bediüzzaman, Garîbüzzamân, İbnüzzamân, Mehmed (Muhammed) Said Nursî, vesâire... Siirt'te ulemâ ile yaptığı münâzâralar sonunda "Meşhûr

17.02.2020
28 0 0

Bedîüzzamân'ın gördüğü rüyâlar

Bedîüzzamân'ın Hayatı'ndan Tespitler-17Sure-i Yusuf'un mühim bir esası rüyâ-i Yusufiye olduğu gibi, "Uykunuzu bir istirahat kıldık."1 ayeti misillü çok ayetlerle, rüyâda ve nevmde perdeli olarak ehemmiyetli hakîkatler var olduğunu gösterir."2 Hadis-i sahih ile, nübüvvetin kırk cüz'ünden bir cüz'ü, nevmde rüyâ-i sâdıka suretinde tezahür etmiş."3 dem

10.02.2020
15 0 0

Said Nursî'nin çocukluk farkı

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-16Küçük Said farklı bir çocuktur. Çocuk yaşta yaşından beklenmeyen davranışlar, özellikler ve tavırlar gösterir. Bu hâl onun çocukluğu ile izah edilemeyecek kadar önemlidir. Küçük Said tâ çocukluk yaşta mânevî haller yaşıyor, mânen bir âlimle irtibat kuruyordu. Elbette bu irtibat ve mânevî vaziyet sıradan bir hâ

03.02.2020
18 0 0

Bediüzzaman'ın çocukluğunda yaşadığı hâdiseler

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-15-1. "AY TUTULDU, VALİDEME DEDİM" Saîd'in çocukluk yılları Nurs'ta anne ve babasının yanında geçmiştir. Küçük Saîd her şeyin sebebini, niçinini araştırır, anne ve babasına mütemadiyen sualler sorardı. Her şeyin gerçeğini araştırıcı ve tahkik edici bir fıtratı vardı. Bir gece teneke çalındığını, tüfek atıldığını

27.01.2020
13 0 0

Zekâ ile hıfzın ifrat derecede Bediüzzaman'da bulunması

Bediüzzaman'ın Hayâtından Tesbitler - 14Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı'nda zekâ ile hıfzın ifrat derecede bir arada bulunması ile ilgili şöyle bir hadise yaşanmıştır: Bediüzzaman on üç, on dört yaşlarında idi. Sonra, ulemadan mümtaz simalarla mülâkat etmeye karar verdi ve Bağdat'a ziyaret kastıyla hocasından izin istedi. Derviş kıyafetine girdi. Y

20.01.2020
16 0 0

Bediüzzaman'ın ilk 'Tercüme-i Hâl'i

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 13Giriş: "Hz. Üstâd'ın ilk talebelerinden Müküslü Hamza 1 tarafından te'lîf edilmiş. İlk Bediüzzaman Târihçesi 1918 sonlarına doğru İşârât-ül İ'câz'a zeyl olarak neşredilmiş... 1 ara-kapak sayfası, 1 boşuyla berâber 7 sahîfeden ibâret.. Kısalığından ötürü olsa gerek, müellifi; "Tercüme-i Hâl" olarak adlandırmı

13.01.2020
13 0 0

Said Nursî'nin ilme merakı ve tahsile başlaması

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 12Henüz çok küçükken eşya ve hadiseleri inceden inceye sorgulamaya başlayan Said, dokuz yaşından itibaren çıktığı ilim yolculuğunda bir çok ilim merkezlerine uğradı, ama hiçbir yerde uzun süreli kalmadı. Üç aylık, en uzun süreli ve düzenli eğitimini, on dört yaşlarında iken, sonradan Ağrı ilinin bir kazası ola

06.01.2020
23 0 0

Bediüzzaman'ın tahsil hayatı

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 11Bediüzzaman'ın tahsil hayatı 188788189192 yılları arasında devam eder. 9-10 yaşlarında tahsil için köyünden ayrılır. 13-14 yaşlarında icâzet alır. "Dokuz sene hayât-ı tufûliyetini âşiyâne-i pederde imrâr etdikden sonra tahsîle başlar."1 Yani "... dokuz yaşlarına kadar âşiyâne-i pederde kaldı." 2 "Bedîüzzamân

30.12.2019
21 0 0

Tarihî süreç içinde Isparta ve İsparit bağlantısı

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 10Bediüzzaman Hazretleri niçin "Ben aslen Ispartalıyım" diyor Bu sözlerini eserlerine alarak talebelerine hangi mesajları vermek istiyor Kendisinin "Tarîhçe ispat edemiyorum." dediği Ispartalı oluşunu nazarlara sunmasının hikmeti nedir "İspârit nahiyesinde dünyaya gelen Saîd'in aslı buradan gitmiş" derken hang

23.12.2019
19 0 0