Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

71 yazı (21 - 30 arası) listeleniyor

"Lâ Mehdî, illâ Îsâ" meselesi

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, On Dördüncü Şuâ'daki "Hatâ-Savab Cedveli"nin 75. maddesinde geçen "Lâ Mehdî, illâ Îsâ", yani "Îsâ'dan başka Mehdî yoktur" mealindeki görüşün, "Az bir kısım Hanefî uleması"na ait olduğunu belirtiyor.Bu tarz görüşleri serdeden El-Berzenci gibi azınlığın da azınlığı derecesindeki grubun infirâdî yorumuna mukâbil, Üstad Be

03.09.2018
52 0 0

Hz. Mehdî (ra) ile Hz. Îsâ (as) aynı kişiler mi

Hz. Mehdî (ra) ile, Hz. Îsâ (as) meselesi ahirzamanda vukua gelecek hadîsâttan olup çokça iltibas edilen, ifrat ve tefrit fikriyatın serrişte edildiği bir konudur.Kimi şahıslar ifrat derecede bir fikre kapılıp her ikisi de aynı şahıstır derken, bazıları da tefride düşerek her iki şahsı da inkâr etmektedir. Öyleyse hadd-i vasadda kalıp işin aslını d

27.08.2018
56 0 0

Hz. Mehdî'nin Hz. İsa'ya (as) mülâki olması

Bu yazımızda "Maidet-ül Kur'ân, Hazinet-ül Burhan" eserinden iktibaslar yapacağız inşâallah."Maidet-ül Kur'ân" namındaki eser, Ahmed Feyzi Kul Ağabeyin cifir ilmine müstenid bir eseridir. Bediüzzaman Hazretleri bu eserin muhteva ve dâvâsını, şahsına ait kısmını Risâle-i Nur'un şahs-ı mânevîsine çevirerek tasdik eder. Mâidet-ül Kur'ân isimli bu eser

19.08.2018
51 0 0

Hz. İsa'nın (as) nüzûlü

Öncelikle bir hadis-i şerif ile meseleye bakalım: "Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, gökten, iki boyalı elbise içinde Şam'ın doğusundaki Beyaz Minare'ye (Minare-i Beyzaya), elini iki meleğin kanatlarına koymuş bir halde indirecek. Başını eğdiği zaman su damlayacak, kaldırdığı zaman ondan inci dâneleri gibi düşecek"1Hz. İsa'nın (as) nüzûli ile ilgili Ma

13.08.2018
57 0 0

Hz. Îsâ (as) tanınacak mı

On Beşinci Mektup'taki ilgili bahsiste: "Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî Îsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarrep ve havâssı, nur-i imân ile onu tanır. Yoksa, bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır." deniliyor.Ahirzamanda vukua gelecek hadiselerden birisi de Hz. Îsâ'nın (as) tekrar yeryüzünü nüzul edişidi

06.08.2018
50 0 0

Hz. İsâ'nın (as) tabaka-i hayatı

Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İsâ Aleyhimesselâmın Allah katına yükseltildiği ve bir benzerinin, o zannedilerek öldürüldüğü bildirilir.Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İsâ Aleyhimesselâmın Allah katına yükseltildiği ve bir benzerinin, o zannedilerek öldürüldüğü bildirilir. Bu hakîkat bir âyette mealen şöyle ifade buyrulur: "Ey İsâ! Şüphesiz, seni ben vefat ettireceği

30.07.2018
56 0 0

İsevîlik dininin tasaffisi

Bediüzzaman'ın Kur'ân-ı Hakîmden aldığı ve neşrettiği Risale-i Nur vasıtasıyla Nasârânın bir kısmı İslâmiyeti kabul edecek ve Nasârâ Müslümanları veya Hıristiyan mü'minleri hükmüne geçip Üstadımızın sözlerini İsâ Aleyhisselâmın sözleri nev'inden hüsn-ü kabul edeceklerdir.Bediüzzaman'ın Avrupa tesbiti farklıdır. Avrupa'yı müsbet ve menfî olarak ikiy

23.07.2018
52 0 0

Üç vazife ve cemiyet-i nurâniye

Hazret-i Mehdî'nin üç vazifesi vardır. Bediüzzaman "O vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemâati yapacağını rahmet-i İlâhiyeden bekliyoruz."1 der.Risale-i Nur'dan iktibas ettiğimiz yerde ve Mektubat'ta "Hazret-i Mehdî'nin cemiyet-i nuraniyesi"nden bahis vardır. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri defaatle cemiyetçilik iddialarını ve isnadlarını hem e

09.07.2018
64 0 0

Seyyidler cemâati

Mehdî-i Âl-i Resulün temsil ettiği kudsî cemâatinin şahs-ı mânevîsinin üçüncü vazifesi:"İnkılâbat-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur'âniyenin zedelenmesiyle ve şerîat-ı Muhammediye'nin (asm) kanunlarının bir derece tatile uğramasıyla, o zat,1 Hilâfet-i İslâmiyeyi İttihâd-ı İslâma binâ ederek, Îsevî rûhânîlerle ittifâk edip Dîn-i İslâma hizmet eder. "O

02.07.2018
66 0 0

Hz. Mehdî'nin Hilâfet-i İslâmiyeyi, İttihâd-ı İslâma binâ etme vazifesi

"Mehdî-i Âl-i Resul'ün temsil ettiği kudsî cemâatin şahs-ı mânevîsinin üç vazifesi olduğu, bunların:1- İmanı kurtarmak. ("Ümmetin beklediği, âhirzamânda gelecek zâtın üç vazîfesinden en mühimmi ve en büyüğü ve en kıymetdârı olan îmân-ı tahkîkîyi neşredip ehl-i îmânı dalâletten kurtarmak cihetiyle yapılan bu en ehemmiyetli vazife îmânı kurtarmaktır.

25.06.2018
68 0 0