Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

69 yazı (11 - 20 arası) listeleniyor

Medeniyet-i hâzıranın inkişâı

Dediler: "Şeriat-ı garrâdaki medeniyet nasıldır"Dedim: "Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hâzıranın inkişâından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müsbet esaslar vaz' eder." 1 Yukarıdaki ifadelere göre insanlığı şeriat-ı Ahmediye'nin tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet bekliyor. Bed

29.10.2018
49 0 0

Hazret-i Cibril'in Dıhye sûretine girmesi

Dıhye, Medine'de Müslüman olan sahabelerdendir.Adı Dıhye bin Halife'dir. Künyesi Dıhye bin Halife bin Ferve el-Kelbî şeklindedir. Aslen Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Kelb kabilesine mensuptur. Sima itibariyle yakışıklı, suret ve siret güzelliği "hüsn-ü cemâl" olarak simasına aksetmiştir. Cebrail Aleyhisselâm birkaç kez Dıhye suretinde

22.10.2018
60 0 0

Uhuvvet-i İslâmiye ve muhabbet

"İmân muhabbeti, İslâmiyet uhuvveti istilzam eder." 1Sebeb-i muhabbet olan imân ve tevhid bunu gerektiriyor. Uhuvvet ve kardeşlik ittifak ve ittihadın temel taşıdır. Müslümanların uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti, imân cihetiyledir. Bizler "ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esâslı rabıta-i kudsîye mâbeyninizd

15.10.2018
56 0 0

Sırr-ı ihlâs ve şahs-ı mânevî

Şahs-ı mânevî çok ehemmiyetli bir mes'ele-i mühimmedir.Çünkü verâset-i nübüvvet sırrıyla Peygamber Efendimizin (asm) şahsiyet-i mânevîyesine bakıyor. Bu sır içindir ki âhirzamânda Risâle-i Nur'un şahs-ı mânevîsine meftun olmak gerekiyor. Verâset-i nübüvvet ile sırr-ı verâset ve sırr-ı velâyete ulaşmanın en müessir yolu Risâle-i Nur'un şahs-ı mânevî

08.10.2018
50 0 0

Uhuvvet-i İslâmiye ve İhlâs

İnsan olarak, Allah'ı bilen mü'minlerin ittifak ve ittihad etmesi gerekiyor.Fabrikanın çarkları ve aralarındaki tenâsüb uhuvvetin fıtrî ahvâline en önemli misaldir ki, Üstâd Bediüzzaman da bu misalle ders vermiş. Bu cihetle uhuvvetin iki cenahı var. Biri hâli, diğeri fiilî olarak yaşamak! Ahvâlimizde eylem ve söylem tutarsızlığı olmamalıdır. Dilimi

01.10.2018
57 0 0

Mü'minler ancak kardeştirler

İman, bütün eşya arasında hakikî bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını tesis eder.İman, herşeyin arasında bir uhuvvet, bir kardeşlik te'sis ettiği için; mü'minin ruhunda hırs, adavet, kin ve vahşet şiddetlenmez. Çünkü mü'min, nur-u imanın dikkatiyle en şedid düşmanıyla dahi bir nevi kardeşliğin var olduğunu görür. Bu kardeşlik o

24.09.2018
54 0 0

Hz. İsa (as) meselesini bitirirken

Son makalelerimizde, Risale-i Nur'da bahsedilen Hz. İsa'nın (as) ahirzamanda nüzulü hakkında değerlendirmelerde bulunmuştuk.Elbette bu mevzuların başlı başına anlaşılma ve anlatma zorluğu var. Okuyanlar zaviyesinde de farklı düşünceler olduğu için netâmeli yönleri mevcut. Bizler de özellikle Risale-i Nur'da yer alan cihetiyle meseleyi gündemimize a

17.09.2018
50 0 0

Niçin istikbâle dâir farklı rivayetler var

Peygamber Efendimiz (asm) istikbale âit hadisât ile ilgili teferruatlı haberler vermiştir.Özellikle mesâil-i İslâmiyeye taalluk eden hadiseler ile ilgili ihbâr-ı gaybî cihetinden haberler vardır. Bu haberlerin en önemlileri istikbale âit ahirzaman ile ilgili verilen ihbârlardır. Ancak bu ihbârlar muhtelif olduğu için, hem çok iltibas, hem de hilâf-

10.09.2018
41 0 0

"Lâ Mehdî, illâ Îsâ" meselesi

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, On Dördüncü Şuâ'daki "Hatâ-Savab Cedveli"nin 75. maddesinde geçen "Lâ Mehdî, illâ Îsâ", yani "Îsâ'dan başka Mehdî yoktur" mealindeki görüşün, "Az bir kısım Hanefî uleması"na ait olduğunu belirtiyor.Bu tarz görüşleri serdeden El-Berzenci gibi azınlığın da azınlığı derecesindeki grubun infirâdî yorumuna mukâbil, Üstad Be

03.09.2018
49 0 0

Hz. Mehdî (ra) ile Hz. Îsâ (as) aynı kişiler mi

Hz. Mehdî (ra) ile, Hz. Îsâ (as) meselesi ahirzamanda vukua gelecek hadîsâttan olup çokça iltibas edilen, ifrat ve tefrit fikriyatın serrişte edildiği bir konudur.Kimi şahıslar ifrat derecede bir fikre kapılıp her ikisi de aynı şahıstır derken, bazıları da tefride düşerek her iki şahsı da inkâr etmektedir. Öyleyse hadd-i vasadda kalıp işin aslını d

27.08.2018
55 0 0