Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

69 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Püf noktası!

Vaktiyle testi ve çanak-çömlek imal edilen kasabalardan birinde, uzun yıllar bu meslekte çalışan bir çırak, kalfa olup artık kendi başına bir dükkân açmayı arzu eder olmuş.Ne yazık ki her defasında ustası ona: "Sen daha bu işin 'püf noktası'nı bilmiyorsun, biraz daha emek vermen gerekiyor" dermiş. Kalfa bir gün dinlememiş ustasını ve açmış dükkânın

13.05.2019
62 0 0

Nefsin dâvâsı

Elbette birinci önceliğimiz Kur'ân ve Risâle-i Nur okumalarıdır.Ancak zaman zaman farklı okumalar da yapmaya çalışıyoruz. Bu okumalarımızdan kısa kısa notlar tutuyoruz. Önemli gördüğümüz notlarımızı bir yazıda veya sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Bu günkü yazımız da nefis ile ilgili "Risâle-i Nur" ve "Nurdan İlhâmlar" okuma notlarımızdan.

06.05.2019
27 0 0

Alan da pişman, almayan da

Bazı meseleleri anlatmak için ya bir kıssa, ya da temsili hikâyecikler anlatırız. Risâle-i Nur müellifi Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri'nin de temsilî hikâyecikleri çokça istimal ettiğini biliyoruz. Çünkü, temsilât Kur'ânî bir metoddur.Anlatmak istediğimiz hakîkatleri okuyucuya daha kalıcı ve tesirli anlatmada etkili bir yöntemdir. Bizler de Risâle-i

29.04.2019
21 0 0

İnsan, kâinâtın takvimidir

İnsan, dünyaya bir me'mûr ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidâd ona verilmiştir.Ve o istidâdâta göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiştir. Ve insanı, o gâyeye ve o vazifelere çalıştırmak için, şiddetli teşvikler ve dehşetli tehdidler edilmiştir. Dünyaya pek çok meftûn ve mübtelâ olduğu halde, dünyadan nefret ve âlem-i bekâya geçm

22.04.2019
28 0 0

Şecere-i kâinatın en mükemmel meyvesi

Şecere-i kâinatın en mükemmel meyvesi, insandır.İnsan, zîhayatın kumandanıdır. İsm-i Rahmân'ı tamamıyla gösterir bir sûrettedir. Hadsiz acz ve nihâyetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçaredir. Hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesidir. Mahlûkât içinde en ehemmiyetli ve mevcûdât içinde en kıymetdârdır. Eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılâb eder.

15.04.2019
29 0 0

İnsan denen garâib-i sanat

İnsan, kudreti nihâyetsiz bir Kadîr'in, gınâsı nihâyetsiz Ganî bir Zâtın hadsiz tecellîyatına câmi' geniş bir âyinedir.Hayât-ı ma'neviye-i ubûdiyet cihetinde âmâlinin dalları ebede uzanmış bir şecere-i-i bâkiyenin makinası ve şu şecere-i kâinâtın bir münevver meyvesidir. Nazik, nâzenin çocuğa benzer. Za'fında büyük bir kuvvet, aczinde büyük bir kud

08.04.2019
27 0 0

İnsan denen acûbe-i hilkat

İnsan, ahsen-i takvimde (en güzel surette) bir mû'cize-i Kudret-i Samedâniyedir.Semere-i âlemdir. Şecere-i hilkatin bir semeresi, en son cüz'ü olan zîşuûr bir meyvesidir. Yani şecere-i kâinâtın en câmi' ve en nazik ve en nâzenin, en nazdar, en niyâzdar bir meyvesidir. Kâinatın çekirdeği hükmünde olarak âlem-i asgardır. Şu âlem-i kebîrin bir misâl-i

01.04.2019
29 0 0

Şerîat-ı İslâmiye-2

Kur'ân, sahip olduğu şeyleri nasıl çekip çevireceğini öğreten bir fendir. Tedvirü'l-menzil, kendi hanesini ve âilesini yönetmek mânâsındadır. Yani insan sorumlu olduğu cesedini ve menzilini İslâm dairesinde tedbir ve terbiye etmelidir.Şerîat-ı İslâmîye, İslâm dinindeki emir ve yasaklarla ilgili kanûnlar düzenini aklî deliller üzerine te'sîs etmişti

19.11.2018
131 0 0

Şerîat-ı İslâmiye - 1

Şerîat, şereâ kökünden gelir, k

12.11.2018
101 0 0

Süveydâ-i kalb ve basîret

Risâle-i Nur, enfüsî âlemimizde tesiri azim izler bırakır.Farklı bakış açıları ve tefekkür pencereleri açar. Sıradanlık ve yeknesaklıktan bizleri kurtarır. Ülfet, ünsiyet ve gaflet perdelerimizi parçalar. Mânâ-i ismîden mânâ-i harfîye geçirir. Böylece insan âfâktan enfüse dönerek hakîkete mülâki olur. Bir nev'î kesretten vahdete, âfâktan enfüse dön

05.11.2018
78 0 0