"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

89 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Musîbetlerin hikmeti, ihtâr ve îkazdır

Âlemlerin Rabbi olan Kadir-i Rahîm, mâhiyet-i insaniyede derc etmiş olduğu acz ve zaaf ve fakr madenini musîbetlerle işlettiriyor.Bir dille değil, belki herbir âzâ ve hasselerimizin lisânıyla bir ilticâ' , bir istimdâd vaziyetini verdiriyor. Böylece insan denilen makine-i insâniye esmâ-i İlâhiyeye ayinadârlık yapmış oluyor. Çünkü musîbetlerle, hast

26.03.2020
1 0 0

Bediüzzaman'ın K

Bedîüzzamân'ın Hayâtı'ndan Tespitler-24Bediüzzamân Hazretleri Kamûs-u Okyânûs'u sin harfine kadar Tillo kasabasındaki Kubbe-i Hasiye'de hıfzına aldı. "Siirt'in "Tillo kasabasındaki 'Hasya' nâm türbeye(Kubbe-i Hasiye) kapandı. Mezkûr türbede hârika olarak Kamûs-u Okyânûs'u Bâbü's-Sin'e kadar hıfz eyledi. (...) Yemek içindeki dâneleri kubbenin etrâfı

23.03.2020
1 0 0

Helâket ve felâket asrının adamı

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-23Yaşadığı asır hakkında Peygamber Efendimiz'in (asm) ihbâr ve îkazları vardı Bid'atüzzaman'ın. Bu ihbârlar, bu asrın insanlık tarîhi boyunca çok dehşetli ve şiddetli geçeceğini haber veriyordu. Helâket, felâket asrı; fitne ve fesâd asrı olarak ta'rif edilmişti bu zaman dilimi. Çünkü zaman, ahirzamandı! "Bu âhir

16.03.2020
2 0 0

Bediüzzaman unvânının verilmesi: (1892-93)

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-22O, Garîb ve Bedîi bir insandı! Eşsiz ve güzel bir adamdı! Hak bildiği dâvâsında tavizsiz bir Kahramandı! Asra ve asırlara meydan okuyan, hak ettiği unvanlarını tarîhe yazdıran ender bir Şahsiyetti. İlmi umman bir âlim; asrımızı ve gelecek istikbali yazdığı Kur'ân reçetesi ile nurlandıran bir müceddid, tam ve d

09.03.2020
3 0 0

Bediüzzaman'ın hediye almayışı

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-21Bediüzzaman'ın hayatının bir düsturu olan "nâstan istiğnâ" mesleğinin en önemli düsturlarından birisidir. Kendisi daima "bütün ömrümde kimseden hediyeleri kabul edemiyorum." 1 "Hem bütün tarih-i hayatımda hediyeleri kabul etmek ve minnet altına girip halkın sadâka ve ihsanlarını almaktan çekindiğimi, benimle a

02.03.2020
7 0 0

Samsun Kitap Fuarı'nın ardından

Cemiyetin hissiyatına dokunmak, ilânât için belki de en münbit bir zemin olan kitap fuarlarının Samsun ayağını da 15-23 Şubat 2020 tarihleri arasında çok verimli bir şekilde tamamladık.Aylar öncesinden başlayan mahal, il ve bölge illeri olarak hazırlık safhamız ve istişare zeminlerimizde alınan isabetli kararlar sonucu memnuniyet verici bir neticen

26.02.2020
7 0 0

Bediüzzaman'ın zekât almayışı

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler - 20 -Molla Said'in çocukluk zamanlarında "Talebeler senede bir defa zekât toplamak için civar köylere giderler. Şu zekâttan elbise harçlıklarını temin ederler. Molla Said kat'iyyen ne zekât almağa ve ne de ratıb 1 getirmeğe gitmemiştir. Âdeta ratıb getirmek kendilerince başkalarına arz-ı iftikar etmek derecesin

24.02.2020
6 0 0

Bediüzzaman'ın isim ve unvânları

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 18Seksen küsûr yıllık ömür yaşayan (1878-1960) Bediüzzaman Said Nursî, hayatının çeşitli safhalarında birçok isim, imza ve unvânlar kullandı. Meselâ: Molla Said, Said-i Meşhur, Bediüzzaman, Garîbüzzamân, İbnüzzamân, Mehmed (Muhammed) Said Nursî, vesâire... Siirt'te ulemâ ile yaptığı münâzâralar sonunda "Meşhûr

17.02.2020
12 0 0

Bedîüzzamân'ın gördüğü rüyâlar

Bedîüzzamân'ın Hayatı'ndan Tespitler-17Sure-i Yusuf'un mühim bir esası rüyâ-i Yusufiye olduğu gibi, "Uykunuzu bir istirahat kıldık."1 ayeti misillü çok ayetlerle, rüyâda ve nevmde perdeli olarak ehemmiyetli hakîkatler var olduğunu gösterir."2 Hadis-i sahih ile, nübüvvetin kırk cüz'ünden bir cüz'ü, nevmde rüyâ-i sâdıka suretinde tezahür etmiş."3 dem

10.02.2020
8 0 0

Said Nursî'nin çocukluk farkı

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-16Küçük Said farklı bir çocuktur. Çocuk yaşta yaşından beklenmeyen davranışlar, özellikler ve tavırlar gösterir. Bu hâl onun çocukluğu ile izah edilemeyecek kadar önemlidir. Küçük Said tâ çocukluk yaşta mânevî haller yaşıyor, mânen bir âlimle irtibat kuruyordu. Elbette bu irtibat ve mânevî vaziyet sıradan bir hâ

03.02.2020
9 0 0