Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

66 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İnsan, kâinâtın takvimidir

İnsan, dünyaya bir me'mûr ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidâd ona verilmiştir.Ve o istidâdâta göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiştir. Ve insanı, o gâyeye ve o vazifelere çalıştırmak için, şiddetli teşvikler ve dehşetli tehdidler edilmiştir. Dünyaya pek çok meftûn ve mübtelâ olduğu halde, dünyadan nefret ve âlem-i bekâya geçm

Bugün
0 0 0

Şecere-i kâinatın en mükemmel meyvesi

Şecere-i kâinatın en mükemmel meyvesi, insandır.İnsan, zîhayatın kumandanıdır. İsm-i Rahmân'ı tamamıyla gösterir bir sûrettedir. Hadsiz acz ve nihâyetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçaredir. Hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesidir. Mahlûkât içinde en ehemmiyetli ve mevcûdât içinde en kıymetdârdır. Eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılâb eder.

15.04.2019
2 0 0

İnsan denen garâib-i sanat

İnsan, kudreti nihâyetsiz bir Kadîr'in, gınâsı nihâyetsiz Ganî bir Zâtın hadsiz tecellîyatına câmi' geniş bir âyinedir.Hayât-ı ma'neviye-i ubûdiyet cihetinde âmâlinin dalları ebede uzanmış bir şecere-i-i bâkiyenin makinası ve şu şecere-i kâinâtın bir münevver meyvesidir. Nazik, nâzenin çocuğa benzer. Za'fında büyük bir kuvvet, aczinde büyük bir kud

08.04.2019
4 0 0

İnsan denen acûbe-i hilkat

İnsan, ahsen-i takvimde (en güzel surette) bir mû'cize-i Kudret-i Samedâniyedir.Semere-i âlemdir. Şecere-i hilkatin bir semeresi, en son cüz'ü olan zîşuûr bir meyvesidir. Yani şecere-i kâinâtın en câmi' ve en nazik ve en nâzenin, en nazdar, en niyâzdar bir meyvesidir. Kâinatın çekirdeği hükmünde olarak âlem-i asgardır. Şu âlem-i kebîrin bir misâl-i

01.04.2019
3 0 0

Şerîat-ı İslâmiye-2

Kur'ân, sahip olduğu şeyleri nasıl çekip çevireceğini öğreten bir fendir. Tedvirü'l-menzil, kendi hanesini ve âilesini yönetmek mânâsındadır. Yani insan sorumlu olduğu cesedini ve menzilini İslâm dairesinde tedbir ve terbiye etmelidir.Şerîat-ı İslâmîye, İslâm dinindeki emir ve yasaklarla ilgili kanûnlar düzenini aklî deliller üzerine te'sîs etmişti

19.11.2018
99 0 0

Şerîat-ı İslâmiye - 1

Şerîat, şereâ kökünden gelir, k

12.11.2018
57 0 0

Süveydâ-i kalb ve basîret

Risâle-i Nur, enfüsî âlemimizde tesiri azim izler bırakır.Farklı bakış açıları ve tefekkür pencereleri açar. Sıradanlık ve yeknesaklıktan bizleri kurtarır. Ülfet, ünsiyet ve gaflet perdelerimizi parçalar. Mânâ-i ismîden mânâ-i harfîye geçirir. Böylece insan âfâktan enfüse dönerek hakîkete mülâki olur. Bir nev'î kesretten vahdete, âfâktan enfüse dön

05.11.2018
40 0 0

Medeniyet-i hâzıranın inkişâı

Dediler: "Şeriat-ı garrâdaki medeniyet nasıldır"Dedim: "Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hâzıranın inkişâından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müsbet esaslar vaz' eder." 1 Yukarıdaki ifadelere göre insanlığı şeriat-ı Ahmediye'nin tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet bekliyor. Bed

29.10.2018
33 0 0

Hazret-i Cibril'in Dıhye sûretine girmesi

Dıhye, Medine'de Müslüman olan sahabelerdendir.Adı Dıhye bin Halife'dir. Künyesi Dıhye bin Halife bin Ferve el-Kelbî şeklindedir. Aslen Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Kelb kabilesine mensuptur. Sima itibariyle yakışıklı, suret ve siret güzelliği "hüsn-ü cemâl" olarak simasına aksetmiştir. Cebrail Aleyhisselâm birkaç kez Dıhye suretinde

22.10.2018
38 0 0

Uhuvvet-i İslâmiye ve muhabbet

"İmân muhabbeti, İslâmiyet uhuvveti istilzam eder." 1Sebeb-i muhabbet olan imân ve tevhid bunu gerektiriyor. Uhuvvet ve kardeşlik ittifak ve ittihadın temel taşıdır. Müslümanların uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti, imân cihetiyledir. Bizler "ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esâslı rabıta-i kudsîye mâbeyninizd

15.10.2018
38 0 0