"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

144 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

31 Mart Vak'sının başlama sebepleri

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (78)31 Mart'ın bilinmeyenleri elbette bilinenlerinden daha fazladır. Târihçiler bazı olaylara temas etmiş olsalar bile, tam olarak netleşmeyen çok kapalı alanlar var. Hâdiseleri tam çıplaklığıyla ortaya çıkaran târihçilerin sayısı yok denecek kadar azdır. "Çok bilinmeyenli bir denklem gibi, 31 Mart Vak'ası, arad

Bugün
1 0 0

31 Mart'ta; "Zemin bataklık ve dam ve plân serilmişti"

31 Mart Vak'ası bütün çıplaklığı ile tam olarak anlaşılamamış olsa bile, bazı ipuçlarını bulmak mümkündür.Hâdisenin üzerine çalışmalar yapan ve eserler ortaya çıkaran araştırmacılar birçok bağlantıyı bir araya getirerek resmin fark edilmesine çalışmışlardır. Bizler de bu araştırmalardan tesbit edebildiklerimizi özellikle Bediüzzaman Hazretleri'nin

04.03.2021
5 0 0

Tarîhi seyri içinde Otuz Bir Mart Vak'ası

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (76)Târîhi seyri içinde çok bilinmeyenli bir denklem gibi, iç içe birçok girift hadisenin yaşandığı Otuz Bir Mart Vak'ası çok konuşuldu ve çok tartışıldı. Halen de tam mânâsıyla netliğe kavuşmuş değil. Çok 'nokta-i siyah' alanlar, gizli ve kapalı noktalar var. İşin ehli ve târihçiler dahi bu konuda farklı görüşl

01.03.2021
1 0 0

1900'lü yılların başlarına bakan işâret-i gaybîyeler

Bediüzzaman'ın Kur'ân âyetlerinden istihrâc ettiği mânâlara göre 1323 (1907) yılı, gelecek olan büyük fitnelerin kaynamaya başladığı yıllardır.Gerçekten İttihad ve Terakkî içinde yuvalanan bir komita fitnesinin hareketlerine şiddetin de eklendiği yıl olan 1323 (1907), hem Bediüzzaman'ın İstanbul'a gelerek yeni bir engebeli hayata başlaması ve başın

25.02.2021
10 0 0

Bediüzzaman ve Derviş Vahdetî

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (74)Derviş Vahdetî, 1869'da Lefkoşa'da doğmuş, 19 Temmuz 1909'da İstanbul'da 31 Mart Hâdisesi sebebiyle yakalanıp yargılandığı mahkemece, 25 Haziran 1909'da idama mahkûm edilip 19 Temmuz 1909'da Ayasofya Meydanı'nda idam edilmiştir. Asıl adı Derviş'tir. Vahdetî mahlâsını yazılarında kullanmıştır. "Derviş Vahdetî

23.02.2021
9 0 0

İttihâd-ı Muhammedî (asm) ikidir

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (73)Bediüzzaman Hazretleri İttihâd-ı Muhammedî'yi (asm) ikiye ayırır. 1 Eski Said Dönemi Eserleri'nden olan Makâlat'ta verilen vehim ve irşad şöyledir: Vehim: "Siz cem'iyyetinize İttihâd-ı Muhammedî (asm) unvânını vermişsiniz. Bundan, sureten müntesib olmayanlar evhama düşüyorlar. Başka bir unvâna tebdil etseniz

18.02.2021
12 0 0

İttihâd-ı Muhammedî (asm) Cem'iyyeti'nin nizâmnâmesi ve idâre âzaları

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (72)Volkan Gazetesi 3 Mart 132516 Mart 1909 tarih ve 75. sayısında; İttihâd-ı Muhammedî (asm) Cem'iyyeti'nin Nizamnamesini şöylece vermiştir. Madde-1: Cem'iyyeti'n Reisi Hazret-i Muhammed Mustafa'dır. (asm) Madde-2: Cem'iyyeti'n ismi "İttihâd-ı Muhammedî (asm) Cem'iyyeti"dir. 1327 sene-i hicriyesinde Dâr'ül hilâ

15.02.2021
11 0 0

İttihâd-ı Muhammedî Cem'iyyeti'nin kuruluş gayesi

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-71Bediüzzaman, başlangıçta kurucu olarak değil, ancak daha sonra üye listesinde 8. sırada bulunarak mensubu olmayı şeref kabul ettiği İttihâd-ı Muhammedî (asm) Cem'iyyeti'nin kuruluş gayesiyle ilgili olarak o zamanlarda çeşitli vesilelerle sudur eden beyanları, bu konuyu sarahatle aydınlattığı gibi; tarafsız bir

11.02.2021
12 0 0

İttihâd-ı Muhammedî (asm) ismi tahsis ve tahdit kabul etmez

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler (70)Bediüzzaman, "İttihâd-ı Muhammedî" (asm) gibi içinde mübarek ve kudsî isimlerin, tâbirlerin geçtiği teşekküllerin dünya işlerine ve siyâset cereyanlarına bulaştırılmasının, âlet ve tâbi edilmesinin zararlarını söylerken, bir yandan da, bu gibi mukaddeslerin umûmun malı olduğu ve cihanşümûl değerler taşıdığın

08.02.2021
12 0 0

Bediüzzaman'ın Ayasofya Mevlidi'nde nutuk îrâdı

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-69Bedîüzzamân Hazretleri, İttihâd-ı Muhammedî Cem'iyyeti tarafından 12 Rebîul-evvel 1327 21 Mart 1325 Milâdî 3 Nîsan 1909 günü Ayasofya'da okutulan Mevlid'de dâvet üzerine bir nutuk îrâd etmiştir. "Otuz bir Mart hâdisesinden bir-iki ay evvel Molla Said'in Ayasofya'daki dersinde otuz-kırk bin adam toplandı, dinl

04.02.2021
13 0 0